Utlåtande
LaUU
30
2018 rd
Lagutskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett samarbetsavtal mellan Eurojust och Georgien
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett samarbetsavtal mellan Eurojust och Georgien (U 99/2018 rd): Ärendet har lämnats till lagutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
konsultativ tjänsteman
Miia
Ljungqvist
justitieministeriet.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
Riksåklagarämbetet.
SKRIVELSEN
Förslaget
Se bilaga (en) Draft Agreement on Cooperation between Eurojust and Georgia, bilaga (en) Draft Agreement on Cooperation between Eurojust and Georgia. 
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument U 99/2018 rd
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska utlåtandet LaVL 30/2018 vp
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Lagutskottet meddelar
att det omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 14.12.2018 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Kari
Tolvanen
saml
vice ordförande
Eva
Biaudet
sv
medlem
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
medlem
Katja
Hänninen
vänst
medlem
Johanna
Karimäki
gröna
medlem
Niilo
Keränen
cent
medlem
Suna
Kymäläinen
sd
medlem
Antero
Laukkanen
kd
medlem
Hanna-Leena
Mattila
cent
medlem
Juha
Pylväs
cent
medlem
Veera
Ruoho
saml
medlem
Ville
Tavio
saf.
Sekreterare var
utskottsråd
Mikko
Monto.
Senast publicerat 8.1.2019 11:03