Senast publicerat 09-05-2021 21:55

Utlåtande MiUU 10/2020 rd B 1/2020 rd Miljöutskottet Regeringens årsberättelse 2019

Till revisionsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens årsberättelse 2019 (B 1/2020 rd): Ärendet har remitterats till miljöutskottet för utlåtande till revisionsutskottet. Tidsfrist: 16.10.2020. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Miljöutskottet har behandlat de uttalanden i regeringens årsberättelse 2019 som gäller dess ansvarsområde och som godkänts på förslag av utskottet. 

Uttalanden som ska stå kvar

Utskottet anser att följande uttalanden från riksdagen fortfarande behövs och att de således bör stå kvar i regeringens årsberättelse: 

  • Ändring av vattenlagstiftningen och miljöförvaltningens resurser (RP 277/2009 rd — RSv 355/2010 rd) 

  • Uppföljning av effekterna av bostadsbidragsreformen (RP 231/2016 rd — RSv 237/2016 rd), uttalande 2 

  • Statsrådets redogörelse om en klimatpolitisk plan på medellång sikt fram till 2030 (SRR 7/2017 rd — RSk 4/2018 rd) 

  • Ändring av avfallslagen (RP 195/2017 rd — RSv 42/2018 rd), uttalande 2 

Uttalande som kan strykas

Utskottet anser att de åtgärder som beskrivs i berättelsen och som vidtagits med anledning av följande uttalande är tillräckliga: 

  • Mobilnätets hörbarhet i bostadsbyggnaderna (RP 220/2016 rd — RSv 189/2016 rd) 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Miljöutskottet föreslår

att revisionsutskottet beaktar det som sägs ovan
Helsingfors 18.9.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Hannu Hoskonen cent 
 
vice ordförande 
Tiina Elo gröna 
 
medlem 
Inka Hopsu gröna 
 
medlem 
Mai Kivelä vänst 
 
medlem 
Johan Kvarnström sd 
 
medlem 
Sheikki Laakso saf 
 
medlem 
Niina Malm sd 
 
medlem 
Mikko Ollikainen sv 
 
medlem 
Mauri Peltokangas saf 
 
medlem 
Katja Taimela sd 
 
medlem 
Mari-Leena Talvitie saml 
 
medlem 
Ari Torniainen cent. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Marja Ekroos.