Utlåtande
MiUU
32
2018 rd
Miljöutskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv (engångsplastdirektivet)
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv (engångsplastdirektivet) (U 72/2018 rd): Ärendet har remitterats till miljöutskottet för utlåtande till stora utskottet. 
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv (engångsplastdirektivet) (U 72/2018 rd): En kompletterande skrivelse UJ 22/2018 rd — U 72/2018 rd har lämnats till miljöutskottet för eventuella åtgärder. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
konsultativ tjänsteman
Taina
Nikula
miljöministeriet
specialforskare
Sari
Kauppi
Finlands miljöcentral
verkställande direktör
Vesa
Soini
Finlands Returplast Ab
forskarprofessor
Ali
Harlin
Teknologiska forskningscentralen VTT Ab
miljöexpert
Maija
Heikkinen
Skogsindustrin rf
verkställande direktör
Vesa
Kärhä
Plastindustrin rf
miljöskyddschef
Jouni
Nissinen
Finlands naturskyddsförbund rf.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
Coca-Cola Finland Ab
Oy Sinebrychoff Ab
Suomen Palautuspakkaus Oy
Bryggeri- och läskedrycksindustriförbundet r.f.
SKRIVELSEN OCH DEN KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN
Förslaget
Se EU-dokument COM(2018) 340 final och hänvisning till Eutori EU/2018/1125. 
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument U 72/2018 rd
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska utlåtandet (YmVL 32/2018 vp). 
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Miljöutskottet meddelar
att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 26.10.2018 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Satu
Hassi
gröna
vice ordförande
Silvia
Modig
vänst
medlem
Anders
Adlercreutz
sv
medlem
Tiina
Elovaara
blå
medlem
Petri
Honkonen
cent
medlem
Olli
Immonen
saf
medlem
Pauli
Kiuru
saml
medlem
Hanna
Kosonen
cent
medlem
Rami
Lehto
saf
medlem
Eeva-Maria
Maijala
cent
medlem
Sanna
Marin
sd
medlem
Hanna-Leena
Mattila
cent
medlem
Riitta
Myller
sd.
Sekreterare var
utskottsråd
Marja
Ekroos.
Senast publicerat 16.7.2019 10:27