Senast publicerat 09-05-2021 21:55

Utlåtande ShUU 5/2020 rd B 1/2020 rd Social- och hälsovårdsutskottet Regeringens årsberättelse 2019

Till revisionsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens årsberättelse 2019 (B 1/2020 rd): Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för utlåtande till revisionsutskottet. Tidsfrist: 16.10.2020. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Social- och hälsovårdsutskottet har behandlat regeringens årsberättelse utifrån de uttalanden som riksdagen godkänt på förslag av utskottet (sammanlagt 28 stycken). Berättelsen ger anledning till följande kommentarer. 

Uttalanden som kan strykas

Utskottet anser att de åtgärder som vidtagits med anledning av följande uttalanden har varit tillräckliga eller att uttalandena i övrigt inte längre är aktuella. De kan alltså strykas. 

  • Verkställigheten av äldreomsorgslagen, RP 160/2012 rd, uttalande 1 och 2. 

  • Konsekvenserna av familjevårdslagen, RP 256/2014 rd. 

  • Uppföljning av reformen av arbetsfördelningen inom den specialiserade sjukvården och de språkliga rättigheter som anges i hälso- och sjukvårdslagen, RP 224/2016 rd, uttalande 2. 

  • Aktiveringsmodell som genomförs med självriskdagarna inom utkomstskyddet för arbetslösa, RP 124/2017 rd. 

  • Hälso- och sjukvårdslagen, § 50, mom. 3, bör ändras, MI 3/2017 rd. 

Uttalanden som ska stå kvar

De övriga uttalanden som godkänts på förslag av social- och hälsovårdsutskottet behövs fortfarande och bör stå kvar i berättelsen. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Social- och hälsovårdsutskottet föreslår

att revisionsutskottet beaktar det som sägs ovan. 
Helsingfors 16.9.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Markus Lohi cent 
 
vice ordförande 
Mia Laiho saml 
 
medlem 
Kim Berg sd 
 
medlem 
Kaisa Juuso saf 
 
medlem 
Arja Juvonen saf 
 
medlem 
Noora Koponen gröna 
 
medlem 
Aki Lindén sd 
 
medlem 
Hanna-Leena Mattila cent 
 
medlem 
Veronica Rehn-Kivi sv 
 
medlem 
Minna Reijonen saf 
 
medlem 
Hanna Sarkkinen vänst 
 
medlem 
Heidi Viljanen sd 
 
medlem 
Sofia Virta gröna 
 
ersättare 
Terhi Koulumies saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Päivi Salo.