Senast publicerat 09-05-2021 20:38

Utlåtande UtUU 13/2018 rd E 29/2018 rd E 66/2018 rd E 67/2018 rd E 75/2018 rd U 40/2018 rd U 45/2018 rd U 65/2018 rd U 83/2018 rd U 88/2018 rd Utrikesutskottet Statsrådets utredning: E-brev till riksdagen om kommissionens meddelande om och förslag till den fleråriga budgetramen 2021—2027Statsrådets utredning: Den kommande fleråriga budgetramen; Europeiska försvarsfondenStatsrådets utredning: Den kommande fleråriga budgetramen; militär rörlighetStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till en finansieringsmekanism för EU:s yttre förbindelser för finansieringsperioden 2021—2027Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna (förordning om skydd av EU:s budget vid rättsstatsbrister)Statsrådets skrivelse till riksdagen om följande förslag från kommissionen: 1.) förslag till rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021—2027 (budgetramförordningen); 2.) förslag till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel (beslutet om egna medel); 3.) förslag till rådets förordning om genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel (genomförandeförordningen om egna medel); 4.) förslag till rådets förordning om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel baserade på en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter och plastförpackningsavfall som inte materialutnyttjas, och om åtgärder för att möta likviditetsbehov (förordningen om tillhandahållande av egna medel); 5.) förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdesskatt (förordningen om momsbaserade egna medel) och; 6.) förslag till Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (det interinstitutionella avtalet om budgetsamarbete)Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av "Erasmus": Unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott och om upphävande av förordningen 1288/2013, förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet Kreativa Europa samt förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för Europeiska solidaritetskåren och om upphävande av [förordningen om den europeiska solidaritetskåren] och förordning (EU) nr 375/2014.Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (Europeiska försvarsfonden)Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till instrument för finansiering av yttre åtgärder under finansieringsperioden 2021–2027, som omfattar förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete, till rådets förordning om inrättande av ett europeiskt instrument för kärnsäkerhet som kompletterar instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete, och som grundar sig på Euratomfördraget, till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III), till rådets beslut om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen, inbegripet förbindelserna mellan Europeiska unionen å ena sidan och Grönland och Konungariket Danmark å andra sidan, samt till förslag av unionens höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik till rådets beslut om inrättande av en europeisk fredsfacilitet.

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets utredning: E-brev till riksdagen om kommissionens meddelande om och förslag till den fleråriga budgetramen 2021—2027 (E 29/2018 rd): Ärendet har remitterats till utrikesutskottet för eventuella åtgärder. 

Statsrådets utredning: Den kommande fleråriga budgetramen; Europeiska försvarsfonden (E 66/2018 rd): Ärendet har remitterats till utrikesutskottet för eventuella åtgärder. 

Statsrådets utredning: Den kommande fleråriga budgetramen; militär rörlighet (E 67/2018 rd): Ärendet har remitterats till utrikesutskottet för eventuella åtgärder. 

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till en finansieringsmekanism för EU:s yttre förbindelser för finansieringsperioden 2021—2027 (E 75/2018 rd): Ärendet har remitterats till utrikesutskottet för eventuella åtgärder. 

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna (förordning om skydd av EU:s budget vid rättsstatsbrister) (U 40/2018 rd): Ärendet har remitterats till utrikesutskottet för eventuella åtgärder. 

Statsrådets skrivelse till riksdagen om följande förslag från kommissionen: 1.) förslag till rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021—2027 (budgetramförordningen); 2.) förslag till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel (beslutet om egna medel); 3.) förslag till rådets förordning om genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel (genomförandeförordningen om egna medel); 4.) förslag till rådets förordning om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel baserade på en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter och plastförpackningsavfall som inte materialutnyttjas, och om åtgärder för att möta likviditetsbehov (förordningen om tillhandahållande av egna medel); 5.) förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdesskatt (förordningen om momsbaserade egna medel) och; 6.) förslag till Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (det interinstitutionella avtalet om budgetsamarbete) (U 45/2018 rd): Ärendet har remitterats till utrikesutskottet för eventuella åtgärder. 

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av "Erasmus": Unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott och om upphävande av förordningen 1288/2013, förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet Kreativa Europa samt förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för Europeiska solidaritetskåren och om upphävande av [förordningen om den europeiska solidaritetskåren] och förordning (EU) nr 375/2014. (U 65/2018 rd): Ärendet har remitterats till utrikesutskottet för eventuella åtgärder. 

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (Europeiska försvarsfonden) (U 83/2018 rd): Ärendet har remitterats till utrikesutskottet för utlåtande till stora utskottet. 

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till instrument för finansiering av yttre åtgärder under finansieringsperioden 2021–2027, som omfattar förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete, till rådets förordning om inrättande av ett europeiskt instrument för kärnsäkerhet som kompletterar instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete, och som grundar sig på Euratomfördraget, till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III), till rådets beslut om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen, inbegripet förbindelserna mellan Europeiska unionen å ena sidan och Grönland och Konungariket Danmark å andra sidan, samt till förslag av unionens höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik till rådets beslut om inrättande av en europeisk fredsfacilitet. (U 88/2018 rd): Ärendet har remitterats till utrikesutskottet för utlåtande till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • lagstiftningsråd Heidi Kaila 
  statsrådets kansli
 • enhetschef, konsultativ tjänsteman Satu Keskinen 
  statsrådets kansli
 • specialsakkunnig i EU-ärenden Joanna Tikkanen 
  statsrådets kansli
 • enhetschef Mika Kukkonen 
  utrikesministeriet
 • enhetschef Katja Ahlfors 
  utrikesministeriet
 • ambassadråd Terhi Bunders 
  utrikesministeriet
 • teamledare  Birgit Autere 
  utrikesministeriet
 • ambassadråd Outi Isotalo 
  utrikesministeriet
 • utrikessekreterare Heli Lehto 
  utrikesministeriet
 • specialsakkunnig Inkeri Helenius 
  justitieministeriet
 • lagstiftningsråd Tia Möller 
  justitieministeriet
 • konsultativ tjänsteman Karoliina Honkanen 
  försvarsministeriet
 • specialsakkunnig Kati Bailey 
  försvarsministeriet
 • specialsakkunnig Tommi Nordberg 
  försvarsministeriet
 • specialsakkunnig Elina Saarimaa 
  försvarsministeriet
 • specialsakkunnig Eliisa Hujala 
  arbets- och näringsministeriet
 • generalsekreterare Rilli Lappalainen 
  EU-plattformen för finländska biståndsorganisationer KEHYS rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • ansvarig tjänsteman  Pilvi Taipale 
  utrikesministeriet
 • konsultativ tjänsteman Mirka Meres-Wuori 
  inrikesministeriet
 • kulturråd Seija Astala 
  undervisnings- och kulturministeriet.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet (UaVL 13/2018 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Utrikesutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 8.11.2018 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Matti Vanhanen cent 
 
vice ordförande 
Pertti Salolainen saml 
 
medlem 
Sirkka-Liisa Anttila cent 
 
medlem 
Simon Elo blå 
 
medlem 
Paavo Arhinmäki vänst 
 
medlem 
Pekka Haavisto gröna 
 
medlem 
Seppo Kääriäinen cent 
 
medlem 
Aila Paloniemi cent 
 
medlem 
Antti Rinne sd 
 
medlem 
Erkki Tuomioja sd 
 
medlem 
Jutta Urpilainen sd 
 
medlem 
Ben Zyskowicz saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Jonna Laurmaa.  
 

AVVIKANDE MENING

Motivering

Se det finska utlåtandet (UaVL 13/2018 vp). 

Avvikande mening

Kläm 

Jag föreslår

att statsrådet beaktar det som sägs ovan. 
Helsingfors 8.11.2018
Paavo Arhinmäki vänst