Senast publicerat 30-03-2022 16:03

Betänkande EkUB 11/2021 rd RP 53/2021 rd Ekonomiutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar (RP 53/2021 rd): Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för betänkande och till lagutskottet för utlåtande. 

Utlåtande

Utlåtande har lämnats av 

 • lagutskottet 
  LaUU 5/2021 rd

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • lagstiftningsråd Jyrki Jauhiainen 
  justitieministeriet
 • verkställande direktör Sari Lounasmeri 
  Börsstiftelsen i Finland
 • vice ordförande för Policy-utskottet Manne Airaksinen 
  Directors' Institute Finland - Hallitusammattilaiset ry
 • expert Hannu Ylänen 
  Finlands näringsliv rf
 • chefsjurist Satu Wennberg 
  Finanssiala ry
 • ledande expert Ville Kajala 
  Centralhandelskammaren.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Delegationen för noterade företag
 • Finlands Aktiesparare rf
 • Finlands Hypoteksförening
 • Finlands Fastighetsförbund rf
 • Företagarna i Finland rf
 • Stiftelser och fonder rf
 • WWF Finland
 • professor Seppo Villa. 

Inget yttrande av 

 • Finansinspektionen.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att det stiftas en ny lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar. Lagen ersätter den gällande temporära lagen, som samtidigt föreslås bli upphävd. 

Syftet med propositionen är att förlänga giltighetstiden för vissa bestämmelser i den temporära lag som stiftades hösten 2020 så att börs- och First North-listbolagen kan ordna bolagsstämman i sin helhet på basis av deltagande på distans fram till utgången av juni 2022 och att andelslag, föreningar och vissa företag i finansbranschen kan tillåta deltagande på distans och anlitande av ombud vid den stämma eller det möte som avses i lagen och som ordnas före utgången av juni 2022. Dessutom behöver sammanslutningarna ges möjlighet att skjuta upp de stämmor och möten som ska hållas för aktieägarna och medlemmarna på våren och sommaren och som grundar sig på lag, bolagsordning eller stadgar till att hållas före utgången av september 2021, på motsvarande sätt som det i den temporära lag som stiftades våren 2020 tilläts att de möten som skulle hållas våren och sommaren 2020 sköts upp. Det ligger i sammanslutningarnas, delägarnas, medlemmarnas, intressentgruppernas och hela samhällets intresse att säkerställa ett störningsfritt beslutsfattande i dessa sammanslutningar också våren, sommaren och hösten 2021 och våren 2022. Utifrån lagförslaget kommer sammanslutningarnas styrelser både våren och hösten 2021 och våren 2022 att ha tillräckliga metoder för att ordna stämmor och möten i enlighet med sammanslutningarnas behov och resurser och hälsoskyddskraven. Av mötespraxisen våren 2021 kommer man också att få in tillräcklig information för att kunna bereda sådan permanent lagstiftning som tillåter webbmöten och underlättar deltagande på distans. 

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt och gälla till och med den 30 juni 2022. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Propositionens huvudsakliga innehåll.

Syftet med den lagstiftning som föreslås i propositionen är att förlänga giltighetstiden för vissa bestämmelser i den temporära lag som stiftades hösten 2020 på grund av coronapandemin, så att aktiebolag, andelslag, föreningar och vissa finansiella företag kan tillåta deltagande på distans och anlitande av ombud vid den stämma eller det möte som avses i lagen och som ordnas före utgången av juni 2021. Dessutom är syftet att ändra lagstiftningen så att sammanslutningarna ges möjlighet att skjuta upp de stämmor och möten som ska hållas för aktieägarna och medlemmarna på våren och sommaren och som grundar sig på lag, bolagsordning eller stadgar till att hållas före utgången av september 2021, på motsvarande sätt som det i den temporära lag som stiftades våren 2020 tilläts att de möten som skulle hållas våren och sommaren 2020 sköts upp. 

Lagutskottets utlåtande (LaUU 5/2021 rd— RP 53/2021 rd).

Lagutskottet har granskat propositionen särskilt i fråga om föreningar och avvikelserna från föreningslagen. I fråga om föreningar hänför sig de temporära åtgärderna i synnerhet till en möjlighet att senarelägga möten och stämmor och en förlängning av möjligheten att anlita ombud och underlätta deltagande på distans för viss tid också efter det att den gällande temporära lagen har upphört att gälla. 

Lagutskottet hänvisar i sitt utlåtande till sina utlåtanden om den tidigare temporära lagen (LaUU 2/2020 rd och LaUU 5/2020 rd), i vilka utskottet har lyft fram en förhoppning om permanent lagstiftning som underlättar deltagande på distans och sett det som viktigt med anknytande utredningar. Enligt den utredning som lagutskottet fått bereds ett förslag till permanent lagstiftning som underlättar deltagande på distans och möjliggör webbmöten. En proposition kommer att överlämnas så tidigt som möjligt under vårsessionen 2022. Ekonomiutskottet delar lagutskottets ståndpunkt som förordar detta utvecklingsarbete. 

Sammantaget anser lagutskottet att den föreslagna regleringen är motiverad och tillstyrker den. 

Alternativ.

Under sakkunnigutfrågningen i ekonomiutskottet nämndes alternativa sätt att ordna möten som avviker från propositionen, bland annat olika hybridmodeller som i praktiken inbegriper både traditionella möten och distansdeltagande i realtid. Ekonomiutskottet anser att det inte i detta nu är ändamålsenligt att utfärda tvingande bestämmelser om mötesförfarandena på detta sätt. 

Bolag av olika storlek och med olika delägarunderlag och praxis för deltagande i bolagsstämman kan ha mycket olika behov. Dessutom är det osäkert om behovet av hybridmöten är övergående eller om det blir permanent. 

Mötesprocesserna kan utvecklas snabbt mot möten som hålls helt och hållet på distans. Om distansmötena eventuellt etableras, kan det skapas efterfrågan och därmed också ett utbud av marknadsbaserade mötesinstrument. Det är viktigt att inte denna utveckling av tjänsteutbudet som sker på marknadsvillkor utifrån efterfrågan försvåras genom alltför tvingande bestämmelser. 

Ekonomiutskottet påpekar att det faktum att ett möte hålls samtidigt på två olika sätt kan innebära att möteskostnaderna stiger och administrationen ökar. 

Ekonomiutskottet anser att de föreslagna bestämmelserna är behövliga och lämpliga och tillstyrker dem utan ändringar. Trots att det blivit allt vanligare med deltagande på distans finns det fortfarande ett stort antal sammanslutningar där det fysiska deltagandet i mötena och stämmorna för en stor del av aktieägarna eller medlemmarna i praktiken är det enda sättet för dem att utöva sina rättigheter som aktieägare eller medlemmar. Med hänsyn till epidemin och vaccinationsläget är det därför nödvändigt att tillåta att möten och stämmor som baserar sig på lag, bolagsordning eller stadgar skjuts upp till efter sommaren 2021 på samma sätt som i den tidigare temporära lagen (290/2020) för ett år sedan. Ekonomiutskottet hänvisar till sitt betänkande om den tidigare lagen, EkUB 8/2020 rd, och upprepar sina anmärkningar om bland annat beräkningen av fristerna för kallelse till möten. 

Kommentarer inför den fortsatta beredningen.

Under den tid som den tidsbegränsade regleringen tillämpas är det lämpligt att samla in erfarenheter och information om anordnandet av distansmöten, problem som kan uppstå i samband med dem och god praxis, så att denna information i möjligaste mån kan utnyttjas vid senare revideringar av associationslagstiftningen även på permanent basis. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ekonomiutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 53/2021 rd utan ändringar. 
Helsingfors 22.4.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Juhana Vartiainen saml 
 
vice ordförande 
Hanna Kosonen cent 
 
medlem 
Atte Harjanne gröna 
 
medlem 
Mari Holopainen gröna 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Eeva Kalli cent 
 
medlem 
Riitta Mäkinen sd 
 
medlem 
Matias Mäkynen sd 
 
medlem 
Sakari Puisto saf 
 
medlem 
Minna Reijonen saf 
 
medlem 
Janne Sankelo saml 
 
medlem 
Joakim Strand sv 
 
medlem 
Hussein al-Taee sd 
 
medlem 
Veikko Vallin saf 
 
medlem 
Tuula Väätäinen sd 
 
medlem 
Johannes Yrttiaho vänst. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Teija Miller.