Betänkande
EkUB
13
2018 rd
Ekonomiutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi (RP 107/2018 rd): Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för betänkande 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
konsultativ tjänsteman
Sari
Alho
arbets- och näringsministeriet
direktör
Anja
Peltonen
Konkurrens- och konsumentverket.
PROPOSITIONEN
I denna proposition föreslås det att ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi ändras så att bestämmelsen om utarbetandet av fullgöranderapporter i fråga om de uppgifter som avses i lagen om leverantörer av kombinerade resetjänster ska träda i kraft så snart som möjligt, dvs. den 1 november 2018. 
Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Sammantaget anser utskottet att det är behövligt och ändamålsenligt att ändra ikraftträdandebestämmelsen enligt propositionen för att möjliggöra informationsutbyte mellan myndigheterna. Utskottet tillstyrker propositionen utan ändringar. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Ekonomiutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 107/2018 rd utan ändringar. 
Helsingfors 25.9.2018 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Martti
Mölsä
blå
vice ordförande
Harri
Jaskari
saml
medlem
Harry
Harkimo
liik
medlem
Hannu
Hoskonen
cent
medlem
Lauri
Ihalainen
sd
medlem
Katri
Kulmuni
cent
medlem
Markus
Lohi
cent
medlem
Lea
Mäkipää
blå
medlem
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
medlem
Arto
Pirttilahti
cent
medlem
Ville
Skinnari
sd
medlem
Joakim
Strand
sv.
Sekreterare var
utskottsråd
Teija
Miller.
Senast publicerat 26.9.2018 16:36