Betänkande
EkUB
18
2018 rd
Ekonomiutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Konkurrens- och konsumentverket och till vissa lagar som har samband med den
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Konkurrens- och konsumentverket och till vissa lagar som har samband med den (RP 130/2018 rd): Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
konsultativ tjänsteman
Sari
Alho
arbets- och näringsministeriet
ordförande
Pauli
Ståhlberg
Konsumenttvistenämnden
ledande konsumenträttsrådgivare
Nina
Konu
Magistraten i Nyland
direktör
Maija
Puomila
Konkurrens- och konsumentverket
specialforskare
Juhani
Puisto
Konkurrens- och konsumentverket
generalsekreterare
Juha
Beurling
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
justitieministeriet
Ålands landskapsregering.
PROPOSITIONEN
Regeringen föreslår att den konsumentrådgivning som hör till magistraternas uppgifter överförs till Konkurrens- och konsumentverket. Till lagen om Konkurrens- och konsumentverket fogas de bestämmelser i lagen om konsumentrådgivning som gäller innehållet i konsumentrådgivningen, vem som har rätt att få konsumentrådgivning, avgiftsfri konsumentrådgivning och köp av konsumentrådgivningstjänster. Konkurrens- och konsumentverkets uppgifter utökas med konsumentrådgivning. Lagen om konsumentrådgivning föreslås bli upphävd. I lagen om konsumenttvistenämnden och i beredskapslagen föreslås tekniska ändringar. 
Propositionen har inte några konsekvenser för de nuvarande resurserna för konsumentrådgivning. 
Den föreslagna lagen har samband med de riktlinjer som regeringen Sipilä lagt fast för de principer som ska följas vid skötseln av statens förvaltningsuppgifter och den utgör ett led i omorganiseringen av magistraterna. 
Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2019 och avses bli behandlad i samband med den. 
Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2019. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Utgångspunkter och de viktigaste verkningarna
Förslaget ingår i omorganiseringen av magistraterna och reformen utgår från de principer i regeringens riktlinjer som ska följas vid statliga förvaltningsuppgifter: 1. att behörigheten ligger på nationell nivå även då uppgifterna kräver regional eller lokal närvaro, och 2. att tillämpa nationellt samordnade tillvägagångssätt och lösningar. 
Inom konsumentrådgivningen försöker man tillämpa principerna genom att rådgivningen lyfts över till Konkurrens- och konsumentverket från och med 2019. En resurs motsvarande 58 årsverken inom konsumentrådgivningen kommer att flyttas över direkt till Konkurrens- och konsumentverket på grundval av lagen om statens tjänstemän. Ändringen är kostnadsneutral i allt väsentligt. 
Konsumentrådgivningen lämpar sig verksamhetsmässigt och strukturellt väl för Konkurrens- och konsumentverket, och förslaget är enligt utfrågade sakkunniga motiverat. Å andra sidan är ändringen en förlängning av nuläget eftersom Konkurrens- och konsumentverket redan nu svarar för ledning, styrning och tillsyn av konsumentrådgivningen enligt lagen om konsumentrådgivning vid magistraterna. Man kan räkna med att reformen ytterligare förtydligar förvaltningsstrukturerna, effektiviserar resursanvändningen och kundtjänsten och samordnar praxis för avgöranden. 
Samtidigt upphävs den bestämmelse i lagen om konsumenttvistenämnden som avser skyldigheten att ge konsumentrådgivarna rättslig rådgivning och vägledning. Bestämmelsen anses inte längre vara nödvändig eftersom 10 § i förvaltningslagen också gäller samarbete mellan statliga myndigheter. Utskottet påpekar emellertid att ändringen inte avser att rucka på den principen att konsumenttvistenämnden också i fortsättningen ska ge personalen inom konsumentrådgivningen råd och vägledning när det behövs. 
Ekonomiutskottet anser att lagförslagen i propositionen behövs och fyller sitt syfte och tillstyrker dem därför utan ändringar. 
Ålands ställning
Bestämmelser om konsumentrådgivning i landskapet Åland finns i självstyrelselagen för Åland (1141/1991). Regeringen har lämnat en proposition (RP 135/2018 rd) om detta och den är under behandling i riksdagen. Det är fråga om en lagteknisk ändring. I självstyrelselagen behöver 30 § 11 punkten kompletteras lagtekniskt eftersom de myndigheter på Åland som enligt den föreslagna bestämmelsen ska svara för den konsumentrådgivning där som hör till Konkurrens- och konsumentverket har rätt att få ersättning från staten för konsumentrådgivningen. Vid utfrågningen av sakkunniga kom det fram att lagförslaget i proposition 135/2018 rd kan godkännas om lagförslagen i den aktuella propositionen 130/2018 rd godkänns först.  
Språkkunskapskrav som tillämpas på konsumentrådgivare
Under behandlingens gång har det uttrycks oro för att bestämmelsen om krav på kunskaper i svenska inom konsumentrådgivningen upphävs. Propositionen inverkar inte direkt på språkkunskapskraven, men finansministeriet bereder för närvarande en ändringar av 5 och 10 § i registerförordningen (248/1996). Ändringen av 5 § innebär att den bestämmelse om krav kunskaper i svenska som tillämpas vid vissa magistrater kommer att upphävas. I fortsättningen ska frågan regleras i allmänna lagar, det vill säga i språklagen och lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda. 
Ekonomiutskottet påpekar att reformen går ut på att de konsumentrådgivare som för närvarande är anställda vid magistraterna flyttas över till Konkurrens- och konsumentverket. Konsumentrådgivarna kommer att finnas inom samma pendlingsregioner som idag och de behöver inte flytta till annan ort. Lagändringen medför således inte nödvändigtvis omställningar i personalen, placeringen av medarbetarna i regionen eller den befintliga servicen. Följaktligen bör ändringen inte heller leda till någon försämring i konsumentrådgivningen på svenska. Ekonomiutskottet anser det dock viktigt att kunskaperna i svenska säkerställs i konsumentrådgivningen också i fortsättningen. Det bör Konkurrens- och konsumentverket väga in i sin rekryteringspolicy, och i förekommande fall kan förordningen om verket ändras. Samtidigt är det viktigt att bevaka att kunskaperna i svenska är på relevant nivå inom konsumentrådgivningen.  
FÖRSLAG TILL BESLUT
Ekonomiutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslag 1–4 i proposition RP 130/2018 rd utan ändringar. 
Helsingfors 6.11.2018 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Martti
Mölsä
blå
vice ordförande
Harri
Jaskari
saml
medlem
Harry
Harkimo
liik
medlem
Petri
Honkonen
cent
medlem
Hannu
Hoskonen
cent
medlem
Laura
Huhtasaari
saf
medlem
Lauri
Ihalainen
sd
medlem
Katri
Kulmuni
cent
medlem
Eero
Lehti
saml
medlem
Markus
Lohi
cent
medlem
Lea
Mäkipää
blå
medlem
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
medlem
Arto
Pirttilahti
cent
medlem
Hanna
Sarkkinen
vänst
medlem
Joakim
Strand
sv
medlem
Antero
Vartia
gröna.
Sekreterare var
utskottsråd
Lauri
Tenhunen.
Senast publicerat 8.11.2018 09:51