Senast publicerat 01-06-2021 10:55

Betänkande EkUB 3/2020 rd RP 108/2019 rd Ekonomiutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av försäkringsbolagslagen och till vissa lagar som har samband med den

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av försäkringsbolagslagen och till vissa lagar som har samband med den (RP 108/2019 rd): Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • konsultativ tjänsteman Juha Jokinen 
  social- och hälsovårdsministeriet
 • övermatematiker Pertti Pulkkinen 
  social- och hälsovårdsministeriet
 • byråchef Mikko Kuusela 
  Finansinspektionen
 • aktuariedirektör Ville Lilja 
  Olycksfallsförsäkringscentralen
 • ledande expert Inna Aaltonen 
  Finanssiala ry
 • sekreterare Sari Martikainen 
  Finlands Aktuarieförening rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • social- och hälsovårdsministeriet
 • Arbetspensionsförsäkrarna TELA rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att försäkringsbolagslagen, lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag, lagen om försäkringsdistribution och lagen om försäkringsavtal ändras. 

I propositionen föreslås förtydliganden av försäkringsbolagslagen i fråga om Finansinspektionens skyldigheter att lämna information till andra tillsynsmyndigheter och till Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten i vissa fall. Dessa fall gäller ansökningar om koncession när avsikten är att bedriva gränsöverskridande försäkringsdistribution, uppgifter om försämringar av de ekonomiska förhållandena i försäkringsbolaget eller om framväxande risker samt vissa uppgifter om interna modeller. I propositionen föreslås också uttryckliga bestämmelser om att Finansinspektionen har rätt att inrätta en samarbetsplattform för de behöriga tillsynsmyndigheterna och rätt att delta i verksamheten om någon annan tillsynsmyndighet inrättar en sådan plattform. 

Vidare föreslås det att behörighetskraven för försäkringsmatematiker enligt försäkringsbolagslagen kompletteras så att de motsvarar den europeiska utvecklingen. Det föreslås också preciseringar av de bestämmelser som klargör hur utjämningsbelopp och volatilitetsjustering ska beräknas. 

Dessutom föreslås i propositionen smärre korrigeringar, närmast av teknisk natur, i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag, i lagen om försäkringsdistribution och i lagen om försäkringsavtal. 

Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Europeiska kommissionen har föreslagit medlemsstaterna lagstiftningsåtgärder i syfte att förstärka den europeiska finansmarknadstillsynen och ställningen för de europeiska tillsynsmyndigheterna och för Europeiska systemrisknämnden. Samtidigt har man velat främja utvecklandet av en kapitalmarknadsunion och främja den gemensamma marknadens funktion samt finansiell integration och gränsöverskridande finansiell verksamhet. Avsikten med ändringsförslagen i propositionen är att genomföra dessa åtgärder. I propositionen föreslås dessutom vissa tekniska, nationella ändringar. Ekonomiutskottet anser att ändringarna behövs och fyller sitt syfte. 

Vid ekonomiutskottets utfrågning av sakkunniga har det framförts synpunkter på att bestämmelserna om värdering av tillgångar och skulder och om försäkringstekniska avsättningar vid solvensberäkning bör skrivas på ett annat sätt än i propositionen. Ekonomiutskottet påpekar att Solvens II-direktivet i praktiken är fullständigt harmoniserande: det tillåts ytterst knapphändigt med nationell prövningsrätt i regleringens innehåll. Detta har också betydelse för hur bestämmelserna formuleras tekniskt. I den nationella lagstiftningen bör det inte skapas bestämmelser som avviker från eller tolkar tvingande bestämmelser. Ekonomiutskottet anser det klart att den ordalydelse som föreslås i propositionen är motiverad. 

Vidare har det vid utskottsbehandlingen framförts oro över huruvida den föreslagna regleringen om behörighetsvillkoren för försäkringsmatematiker är tillräckligt tydlig. Ekonomiutskottet konstaterar att den gällande försäkringsbolagslagen (31 kap. 5 §) innehåller bestämmelser om försäkringsmatematikers allmänna behörighet. Examensnämnden för försäkringsmatematiker, som tillsatts av social- och hälsovårdsministeriet, konstaterar den behörighet som avses i bestämmelsen ovan och ställer upp krav för påvisande av de uppgifter som avses i 5 § 1 mom. 2 punkten. I praktiken fungerar alltså bestämmelserna i 31 kap. 5 § i försäkringsbolagslagen som en ram inom vilken examensnämnden för försäkringsmatematiker kan utarbeta kraven. De gällande kraven på tillräckliga kunskaper om försäkringsmatematiker grundar sig på det europeiska utbildningsprogrammet för aktuarier. 

Ekonomiutskottet påminner om att de ändringar som föreslås i propositionen inte inverkar på de examina som redan avlagts. Behörighet som försäkringsmatematiker har de personer vars behörighet har fastställts i enlighet med de krav som gällde vid fastställelsetidpunkten. 

Ekonomiutskottet tillstyrker propositionen utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ekonomiutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1—4 i proposition RP 108/2019 rd utan ändringar. 
Helsingfors 24.3.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Juhana Vartiainen saml 
 
vice ordförande 
Arto Pirttilahti cent 
 
medlem 
Maria Guzenina sd 
 
medlem 
Atte Harjanne gröna 
 
medlem 
Mari Holopainen gröna 
 
medlem 
Eeva Kalli cent 
 
medlem 
Pia Kauma saml 
 
medlem 
Riitta Mäkinen sd 
 
medlem 
Sakari Puisto saf 
 
medlem 
Minna Reijonen saf 
 
medlem 
Joakim Strand sv 
 
medlem 
Veikko Vallin saf 
 
medlem 
Tuula Väätäinen sd 
 
medlem 
Johannes Yrttiaho vänst. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Teija Miller.