Senast publicerat 08-05-2021 13:05

Betänkande EkUB 8/2020 rd RP 45/2020 rd Ekonomiutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin (RP 45/2020 rd): Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för betänkande och till lagutskottet för utlåtande. 

Utlåtande

Utlåtande har lämnats av 

 • lagutskottet 
  LaUU 2/2020 rd

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • lagstiftningsråd Jyrki Jauhiainen 
  justitieministeriet.

Skriftligt yttrande av 

 • Finansinspektionen
 • Börsstiftelsen i Finland
 • Aktiespararnas Centralförbund rf
 • Centralhandelskammaren
 • Delegationen för noterade företag
 • Delegationen för stiftelser och fonder rf
 • Directors' Institute Finland – Hallitusammattilaiset ry
 • Finans Finland
 • Finlands Fastighetsförbund rf
 • Företagarna i Finland rf
 • SOSTE Finlands social och hälsa rf
 • professor Seppo Villa. 

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår lagar om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra samfundslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin. Bolagsstämma, andelsstämma och föreningsmöte och andra liknande stämmor eller möten som avses i lagarna får ordnas senast i september 2020, trots att lagarna, bolagsordningen eller stadgarna föreskriver om en strängare frist. Styrelsen måste emellertid upprätta bokslut senast i juni 2020. 

Propositionen föreskriver bland annat att medlemmarna i ett andelslag eller en registrerad förening kan delta i stämman eller mötet genom ombud och att styrelsen kan tillåta medlemmarna att delta på distans trots de begränsningar i dessa medel som grundar sig på lag eller stadgar och under vissa förutsättningar. Beträffande tidpunkten för och sätten för att delta i i en andelsbanks fullmäktigesammanträde och andelsstämma, en sparbanks principalmöte, en försäkringsförenings föreningsmöte och en försäkringskassas kassamöte föreslås i huvudsak samma undantag. 

Ett börsbolags bolagsstämma ska genom beslut av bolagsstyrelsen kunna ordnas enbart som distansmöte, där alla aktieägare deltar via förhandsröstning eller i övrigt genom att delta på distans personligen eller via en företrädare. 

Det ligger i sammanslutningarnas, delägarnas, medlemmarnas, intressentgruppernas och hela samhällets intresse att i överensstämmelse med hälsoskyddskraven säkerställa ett störningsfritt beslutsfattande i sammanslutningarna under coronaepidemin. 

Utifrån vad som föreslås har sammanslutningarnas styrelser tillräckligt med tid och metoder för att ordna stämmor, möten och sammanträden under vårens lopp utifrån sammanslutningarnas behov och resurser samt hälsoskyddskraven. 

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt och gälla till och med utgången av september månad 2020. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Målet med propositionen.

I samverkan med republikens president konstaterade statsrådet den 16 mars 2020 att det råder undantagsförhållanden i vårt land på grund av spridningen av coronaviruset. Med hänvisning till det beslutade statsrådet ta i bruk beredskapslagen och vidta en rad andra åtgärder. När man beaktar hur viruset sprider sig är det av stor betydelse att minska människors mobilitet och fysisk kontakt mellan människor. Statsrådet har därför utfärdat en rekommendation om att offentliga sammankomster begränsas till 10 personer och att personer över 70 år ska undvika kontakter med andra människor. Följaktligen har regionförvaltningsverken med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar meddelat en föreskrift om förbud mot alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus och utomhus och har fler än 10 deltagare. På så sätt vill man begränsa okontrollerad spridning av virussmitta för att inte allvarligt riskera hälso- och sjukvårdssystemets bärkraft. 

Enligt den gällande lagstiftningen ska olika typer av sammanslutningar ordna ordinarie stämmor och möten, där fysisk närvaro kan vara en förutsättning för att utöva vissa ägarrättigheter. Bestämmelserna som helhet är alltså motstridiga vad gäller skyldigheter och förbud. 

Syftet med de föreslagna bestämmelserna är att göra det möjligt för aktiebolag, bostadsaktiebolag, andelslag, föreningar och sammanslutningar inom finans- och försäkringsbranschen att våren och sommaren 2020 ordna stämmor och möten i överensstämmelse med hälsoskyddskraven och med hänsyn till mötesförbudet. Den föreslagna lagstiftningen resulterar inte i några andra lättnader eller ändringar i mötesarrangemang. 

Ekonomiutskottet betonar att det är fråga om noggrant avgränsade bestämmelser som är avsedda att tillämpas under undantagsförhållanden och som ska gälla för viss tid. De föreslagna förfarandena för stämmor, möten och sammanträden innebär till vissa delar en principiell förändring i minoritetsaktieägarnas ställning. Ekonomiutskottet konstaterar dock att ändringarna som helhet betraktade inte på något betydande sätt begränsar minoritetsaktieägarnas möjligheter att påverka beslutsfattandet jämfört med de nuvarande möjligheterna. 

Ekonomiutskottet tillstyrker propositionen med de ändringar som framgår närmare i detaljmotiveringen. 

Hur bestämmelserna genomförs tekniskt.

Det är rent allmänt sett svårt att genomföra ändringar i associationsrätten som inskränker sig till tiden för undantagsförhållanden, eftersom procedurreglerna har viktiga kontaktytor mot bestämmelser som det inte är lämpligt att ändra i detta läge. Utskottet anser det vara en bra metod att statsrådet delar upp förvaltningsområdesspecifika ändringar i fristående lagförslag (jfr RP 48/2020 rd) för att särdragen inom varje sektor ska kunna beaktas. Också lagutskottet lyfter i sitt utlåtande till ekonomiutskottet (LaUU 2/2020 rdRP 45/2020 rd) fram behovet att utreda tillfälliga ändringsbehov inom alla förvaltningsområden. 

Propositionens ekonomiska konsekvenser.

I och med ändringarna kan stämmor och möten för aktieägare och medlemmar i aktiebolag, bostadsaktiebolag, andelslag och föreningar i år ordnas på det sätt som sammanslutningarna föredrar, beroende på sammanslutning helt och hållet eller huvudsakligen på distans. Ett viktigt element i propositionen är att fristen för de stämmor, möten och sammanträden som avses i lagen senareläggs till utgången av september i år. 

Mot bakgrund av information till ekonomiutskottet anser utskottet att det rentav kan vara så att parterna får bättre möjligheter att delta när det blir enklare att delta på distans och anlita ombud. Vidare kan man utgå från att de ändringarna som gäller att ställa frågor och lägga fram motförslag ger parterna större möjligheter att få information. 

Ekonomiutskottet påpekar att tiden för att upprätta bokslut inte förlängs mer än vad som följer av Bokföringsnämndens beslut från den 25 mars 2020, trots att fristen för att ordna ordinarie bolagsstämma eller andelsstämma eller stadgeenligt föreningsmöte förlängs. 

Hur tiden för kallelse till bolagsstämma räknas.

Ekonomiutskottet anser det vara motiverat att precisera att fristerna för alla åtgärder som är bundna till tidpunkten för bolagsstämman, bland annat att skicka ut kallelse, också kan skjutas fram om man utnyttjar den förlängda fristen i den föreslagna lagen. Enligt gällande lagstiftning ska kallelse till extra bolagsstämma utfärdas inom två veckor från det att yrkandet framställdes (Abp 1 mån.). Enligt föreningslagen ska kallelse sändas utan dröjsmål. De föreslagna bestämmelserna tillåter att stämman skjuts upp och hålls senast den 30 september 2020. Det innebär att kallelsetiden kopplas ihop med tidpunkten för stämman i stället för med den tidpunkt då yrkande på stämma eller möte inkom. 

Val av ombud.

Vid utfrågningen av sakkunniga kom frågan upp om formuleringen i 2 § tillåter att varje aktieägare väljer sitt eget ombud och om det problem med antalet stämmodeltagare som är orsaken bakom ändringen därmed inte blir löst. Bestämmelsen i 3 mom. i samma paragraf ger styrelsen möjlighet att besluta om ombudens deltagande i stämman bara per post, via datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel. Detta gäller både ombud utsedda av aktieägarna och ombud utsedda av bolaget. 

Lagen om bostadsaktiebolag.

De föreslagna bestämmelserna innebär att fristen för bostadsaktiebolagens bolagsstämmor förlängs temporärt till den 30 september 2020. Det har ansetts nödvändigt med avseende på dels hälsoskyddskraven, dels delägarstrukturen i bolagen och aktieägarnas möjligheter att delta. Å andra sidan har det ansetts att den gällande lagen om bostadsaktiebolag tillåter att bolagsstämma ordnas på ett sätt som tar hänsyn till mötesbegränsningarna och hälsoskyddet, i synnerhet med hjälp av befullmäktigande, deltagande på distans och särskilda mötesarrangemang. Det finns omkring 90 000 bostadsaktiebolag. Följaktligen berörs en stor del av befolkningen lagändringarna. Det visar samtidigt att det behövs samordnad tillämpning och anvisningar. Det är viktigt att följa upp hur bestämmelserna fungerar, särskilt vad beträffar aktieägarnas rättigheter och likabehandlingsprincipen, påpekar utskottet. Vidare framhåller ekonomiutskottet att behoven av ytterligare ändringar i lagen bör bedömas i ett större perspektiv, om giltighetstiden för de föreslagna bestämmelserna måste förlängas. 

Föreningslagen.

Ekonomiutskottet håller med lagutskottet om att styrelsen enligt lagförslaget antingen kan tillåta eller inte tillåta att ombud anlitas. Således kan styrelsen också ställa sådana villkor som är förenliga med likabehandlingsprincipen. Med hänvisning till föreningens syfte och verksamhet kan till exempel styrelsen för en partiförening förutsätta att ett ombud på partistämman ska vara medlem av partiets grundorganisation. 

Temporära undantagsbestämmelser – sammanslutningars stämmor, möten och sammanträden i fortsättningen.

Utifrån de erfarenheter vi nu får kan de nya förfarandena bli en plattform för permanenta ändringar i lagstiftningen eller förfaringssätten, framhåller utskottet. Den korta giltighetstiden minskar risken för eventuella olägenheter. 

DETALJMOTIVERING

2 §. Aktiebolagslagen.

 

Ekonomiutskottet föreslår att skrivfelet ”osakkaanomistaja” i andra meningen i 2 mom. ändras till ”osakkeenomistaja” i den finska lagtexten. Ändringen påverkar inte den svenska lagtexten. 

4 §. Lagen om andelslag.

 

Ekonomiutskottet föreslår att den rätt att kräva förhandsanmälan till andelsstämma och fullmäktigesammanträde som styrelsen enligt 4 mom. ska besluta om ska gälla alla stämmor och sammanträden som ordnas före utgången av september 2020 och inte bara de som enligt propositionen tillåter ombud eller deltagande på distans. Därmed får styrelsen i förväg information om deltagarna och kan ordna med lokaler som uppfyller hälsokraven. 

5 §. Föreningslagen.

 

Den lydelse som regeringen föreslår innebär att föreningsmötet, som enligt stadgarna ska ordnas före utgången av juli eller augusti, inte kan utnyttja den föreslagna flexibiliteten. Ekonomiutskottet håller med lagutskottet om att 1 mom. bör ändras så att möjligheten att förlänga fristen också gäller sådana föreningar. Därför måste ”juni” i 1 mom. ändras till ”augusti”. 

Ekonomiutskottet föreslår att den rätt att kräva förhandsanmälan till föreningsmöte och fullmäktige som styrelsen enligt 4 mom. ska besluta om precis som i 4 § ovan ska gälla alla möten som ordnas senast vid utgången av september 2020 och inte bara de som enligt propositionen tillåter ombud eller deltagande på distans. Därmed får styrelsen i förväg information om deltagarna och kan ordna med lokaler som uppfyller hälsokraven. 

8 §. Ikraftträdande.

I ikraftträdandebestämmelsen föreslår regeringen att lagen tillämpas på sådana stämmor, möten och sammanträden som kallelse har utfärdats till den 30 april 2020 eller senare. Med beaktande av tidpunkten för behandlingen av lagförslaget i förhållande till fristerna för stämmor, möten och sammanträden och den tid lagstiftningsprocessen tar i anspråk föreslår ekonomiutskottet att de nya förfarandena ska avse alla de aktörer som har skickat ut sina kallelser enligt denna lagstiftning och när en stämma, ett möte eller ett sammanträde hålls under den tid som denna lag är i kraft. 

I de fall när den nya undantagslagstiftningen inte är tillämplig, eftersom kallelsen har skickats ut enligt den gällande lagstiftningen, kan kallelsen skickas ut på nytt enligt den nya undantagslagstiftningen för att säkerställa att den nya lagstiftningen tillämpas. 

Ikraftträdandebestämmelsen avviker inte i någon större grad från den mekanism som ingår i 9 § i lagen om införande av aktiebolagslagen (RP 109/2005 rd plus motiveringar). 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ekonomiutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 45/2020 rd med ändringar.(Utskottets ändringsförslag) 

Utskottets ändringsförslag

Lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Tillämpningsområde 
Genom denna lag görs temporär avvikelse från vad som föreskrivs om ordnande av bolagsstämma, andelsstämma och fullmäktigesammanträde, föreningsmöte, andelsstämma och fullmäktigesammanträde vid andelsbanker, principalmöte vid sparbanker, försäkringsföreningars föreningsstämma, försäkringskassors kassamöte och arbetslöshetskassors kassamöte i vissa bestämmelser i aktiebolagslagen (624/2006), lagen om bostadsaktiebolagslag (1599/2009), lagen om andelslag (421/2013), föreningslagen (503/1989), lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform (1501/2001), lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (423/2013), sparbankslagen (1502/2001), försäkringsbolagslagen (521/2008), lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997), lagen om försäkringsföreningar (1250/1987), lagen om försäkringskassor (1164/1992) och lagen om arbetslöshetskassor (603/1984). 
2 § 
Aktiebolagslagen 
Med avvikelse från 5 kap. 3 § 1 mom. i aktiebolagslagen kan ett aktiebolag senast hålla den ordinarie bolagsstämma vid utgången av september månad 2020 som ska hållas efter den räkenskapsperiod som löpt ut under tidsperioden den 30 september 2019 till den 31 mars 2020. Undantaget gäller även andra i lag föreskrivna tidpunkter för bolagsstämma och vad som i bolagsordningen anges om tidpunkten för den ordinarie bolagsstämman. 
Med avvikelse från 5 kap. 6 § 1 mom. och 8 § 1 mom. i aktiebolagslagen kan bolagsstämman i ett börsbolag ordnas så att aktieägarna får utöva sina rättigheter vid bolagsstämman endast genom ett av aktieägaren valt ombud. Bolagets styrelse utser ett eller flera ombud som aktieägarna kan anlita och som inte hör till den i 1 kap. 11 eller 12 § i aktiebolagslagen avsedda närståendekretsen. Beslutet om att ordna en i detta moment avsedd stämma fattas av bolagets styrelse. 
Med avvikelse från 5 kap. 6 § 1 mom. och 16 § 2 mom. i aktiebolagslagen kan bolagsstämman i ett börsbolag ordnas så att en aktieägare får utöva sin rätt vid bolagsstämman endast på det sätt som avses i 5 kap. 16 § 2 mom. i den lagen per post, via datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel. Beslutet om att ordna en sådan stämma fattas av bolagets styrelse. Bolaget styrelse kan också besluta att också ett i 2 mom. avsett ombud får delta i bolagsstämman endast på det sätt som avses i detta moment. 
I en stämmokallelse som utfärdas för en bolagsstämma som avses i 2 eller 3 mom. ska utöver vad som nämns i 5 kap. 16 § 2 mom. i aktiebolagslagen meddelas följande: 
1) det huvudsakliga innehållet i beslutsförslagen, och om styrelsen föreslår vinstutdelning till ett mindre belopp än vad som föreskrivs i 13 kap. 7 § i aktiebolagslagen, vinstutdelning till minimibelopp som ett alternativ, 
2) den skäliga tid som reserverats för framställande av aktieägarnas motförslag och i 5 kap. 25 § avsedda frågor och tiden för styrelsens svar samt uppgift om den webbplats där frågorna, svaren och motförslagen finns till påseende före bolagsstämman och innan röstningens avslutats, 
3) en presentation av de ombud som bolaget utsett och kontaktuppgifter till dessa, 
4) en skälig tid för eventuell förhandsröstning, samt 
5) hur ordförande för stämman och funktionärer till den väljs och hur röstlängden fastställs. 
Kallelsen till en i 2 eller 3 mom. avsedd bolagsstämma ska innehålla det huvudsakliga innehållet i aktieägarnas beslutsförslag som har kommit in till bolaget inom en tid som motsvarar vad som föreskrivs i 5 kap. 5 §, om de aktieägare som har lagt fram förslaget har minst en hundradel av bolagets samtliga aktier. Dessutom ska ett motförslag som inkommit till bolaget på det sätt som föreskrivs i 4 mom. 2 punkten tas upp till omröstning, om de aktieägare som har lagt fram förslaget har motsvarande andel av bolagets samtliga aktier. Andra motförslag behöver inte gå till omröstning. I alla ärenden som ska avgöras ska röstningsalternativen vara ja och nej, om det endast finns ett förslag. 
Vid en i 2 eller 3 mom. avsedd bolagsstämma får en aktieägare med avvikelse från vad som föreskrivs i 5 kap. i aktiebolagslagen framställa motförslag och i 25 § i det kapitlet avsedda frågor endast på det sätt som avses i 4 mom. 2 punkten. 
Vad som föreskrivs i 2–6 mom. gäller även bolagsstämma för ett sådant aktiebolag som emitterat aktier som är föremål för handel på en i 1 kap. 2 § 1 mom. 8 punkten i lagen om handel med finansiella instrument avsedd multilateral handelsplattform (1070/2017). 
3 § 
Lag om bostadsaktiebolag 
Med avvikelse från 6 kap. 3 § 1 mom. i lagen om bostadsaktiebolag kan ett bostadsaktiebolag senast hålla den ordinarie bolagsstämma vid utgången av september månad 2020 som ska hållas efter den räkenskapsperiod som löpt ut under tidsperioden den 30 september 2019 till den 31 mars 2020. Undantaget gäller även andra i lag föreskrivna tidpunkter för bolagsstämma. 
4 § 
Lagen om andelslag 
Med avvikelse från 5 kap. 4 § 1 mom. och 41 § i lagen om andelslag kan ett andelslag senast hålla den ordinarie andelsstämma eller det fullmäktigesammanträde vid utgången av september månad 2020 som ska hållas efter den räkenskapsperiod som löpt ut under tidsperioden den 30 september 2019 till den 31 mars 2020. Undantaget gäller även andra i lag föreskrivna tidpunkter för andelsstämma och vad som i stadgarna anges om tidpunkten för den ordinarie andelsstämman eller fullmäktigesammanträdet. 
Med avvikelse från 5 kap. 9 § 1 mom. i lagen om andelslag och oberoende av stadgarna får ett ombud företräda tre medlemmar vid andelsstämman. I stadgarna eller genom beslut av styrelsen är det möjligt att tillåta företrädande av flera medlemmar. Med avvikelse från 5 kap. 41 § 1 mom. i den lagen får också en fullmäktigeledamot bemyndiga en annan fullmäktigeledamot att utöva sin rätt vid fullmäktigesammanträdet. Vid en omröstning som ordnas vid andelsstämman eller fullmäktigesammanträdet är det sammanlagda röstetalet för de ledamöter eller företrädare som företräds av ett och samma ombud högst en tiondel av det sammanlagda röstetalet för de vid stämman företrädda ledamöterna eller företrädarna. 
Oberoende av vad som anges i andelslagets stadgar kan styrelsen tillåta deltagande i andelsstämman eller fullmäktigesammanträdet per post, genom datakommunikation eller med andra tekniska hjälpmedel så som avses i 5 kap. 17 § 2 mom. i lagen om andelslag. 
Styrelsen kan besluta att deltagande Utskottet föreslår en ändring i en andelsstämma eller ett fullmäktigesammanträde som ska ordnas senast vid utgången av september månad 2020 Slut på ändringsförslaget förutsätter en anmälan till andelsstämman enligt 5 kap. 8 § i lagen om andelslag senast en bestämd dag som kan vara tidigast en vecka före stämman. I ett sådant fall räknas den i 5 kap. 30 § i lagen om andelslag avsedda kallelsetiden från den sista anmälningsdagen. 
5 § 
Föreningslagen 
Med avvikelse från 20 § 1 mom. i föreningslagen kan det föreningsmöte som enligt stadgarna ska hållas senast vid utgången av Utskottet föreslår en ändring augusti Slut på ändringsförslaget månad 2020 oberoende av vad som anges i stadgarna hållas senast vid utgången av september månad 2020. Detsamma gäller i 20 § 2 mom. i föreningslagen avsett föreningsmöte. 
Med avvikelse från 25 § 1 mom. i föreningslagen och stadgarna kan genom beslut av styrelsen tillåtas att ett ombud får företräda en eller flera medlemmar vid föreningsmötet. Med avvikelse från 21 § i föreningslagen kan styrelsen tillåta att också en fullmäktig får bemyndiga en annan fullmäktig att utöva sin rätt vid fullmäktigemötet. Vid en omröstning vid föreningsmötet eller fullmäktigemötet är det sammanlagda röstetalet för de medlemmar eller fullmäktige som företräds av ett och samma ombud högst en tiondel av det sammanlagda röstetalet för de medlemmar eller fullmäktige som är företrädda vid mötet. 
Med avvikelse från den första meningen i 17 § 2 mom. i föreningslagen och med avvikelse från 21 § i den lagen kan föreningens styrelse tillåta deltagande i möte per post, genom datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel så som avses i 17 § 2 mom. i den lagen, även om ett sådant förfarande inte är tillåtet enligt stadgarna och föreningen inte för detta ändamål har godkänt en i 30 § i den lagen avsedd omröstnings- och valordning. 
Styrelsen kan besluta att deltagande Utskottet föreslår en ändring i ett föreningsmöte som ska ordnas senast vid utgången av september månad 2020 Slut på ändringsförslaget förutsätter en anmälan till föreningsmöte senast en bestämd dag som kan vara tidigast en vecka före stämman. I ett sådant fall räknas kallelsetiden från den sista anmälningsdagen. 
6 § 
Andra former av sammanslutningar 
Oberoende av vad som föreskrivs i lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform ska vad som föreskrivs i 2 § i denna lag tillämpas på affärsbanker och kreditinstitut i aktiebolagsform. 
Oberoende av vad som föreskrivs i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform ska vad som föreskrivs i 4 § i denna lag tillämpas också på andelsbanker och kreditinstitut i andelslagsform. 
Oberoende av vad som anges i stadgarna för en sparbank kan det ordinarie principalmöte som ska hållas efter den räkenskapsperiod som löpt ut under tidsperioden den 30 september 2019 till den 31 mars 2020 hållas senast vid utgången av september månad 2020. Oberoende av vad som föreskrivs i sparbankslagen kan sparbankens styrelse besluta att det är möjligt att delta i principalmötet med hjälp av post eller datakommunikation eller något annat tekniskt hjälpmedel. En förutsättning är att deltaganderätten och riktigheten av en rösträkning kan utredas på ett sätt som kan jämföras med de förfaranden som iakttas vid ett vanligt principalmöte. I möteskallelsen ska nämnas den i detta moment avsedda möjligheten att delta i mötet, förutsättningarna för ett sådant deltagande, eventuella anknytande begränsningar i principalernas yttranderätt samt det förfarande som ska iakttas i samband med den. Oberoende av vad som föreskrivs i sparbankslagen kan styrelsen besluta att en principal får bemyndiga en annan principal att utöva sin rätt vid principalmötet. 
Med avvikelse från 5 kap. 2 § 1 mom. i försäkringsbolagslagen tillämpas 2 § 1 mom. i denna lag på försäkringsbolag och arbetspensionsförsäkringsbolag. Med avvikelse från 5 kap. 8 § 2 mom. i försäkringsbolagslagen får en ledamot av representantskapet för ett ömsesidigt försäkringsbolag utöva sin rösträtt genom ombud. Undantaget gäller dock inte arbetspensionsförsäkringsbolag. 
Med avvikelse från 7 kap. 8 § 1 mom. i lagen om försäkringsföreningar kan en försäkringsförening senast hålla den ordinarie föreningsstämma vid utgången av september månad 2020 som ska hållas efter den räkenskapsperiod som löpt ut under tidsperioden den 30 september 2019 till den 31 mars 2020. Undantaget gäller också vad som i stadgarna anges om tidpunkten för den ordinarie föreningsstämman. Med avvikelse från 7 kap. 6 § i lagen om försäkringsföreningar kan föreningens styrelse tillåta deltagande i föreningsstämman per post, genom datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel. 
Med avvikelse från 12 § 19 punkten, 44 § 1 mom. och 172 a § i lagen om försäkringskassor kan en försäkringskassa eller med avvikelse från 8 § i lagen om arbetslöshetskassor kan en arbetslöshetskassa senast hålla det ordinarie kassamöte, det möte för försäkringskassans representantskap eller det möte för arbetslöshetskassans delegation vid utgången av september månad 2020 som ska hållas efter den räkenskapsperiod som löpt ut under tidsperioden den 30 september 2019 till den 31 mars 2020 . Undantaget gäller också vad som i försäkringskassans eller arbetslöshetskassans stadgar anges om tidpunkten för det ordinarie kassamötet, försäkringskassans representantskaps möte eller arbetslöshetskassans delegations möte. Med avvikelse från 42 och 172 a § i lagen om försäkringskassor kan styrelsen för en försäkringskassa tillåta deltagande i möte per post, genom datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel. Med avvikelse från 41 § 4 mom. i lagen om försäkringskassor får en medlem av en försäkringskassas representantskap utöva sin rösträtt genom ombud. 
7 § 
Bokföringslag 
Med avvikelse från 3 kap. 6 § i bokföringslagen (1336/1997) och oberoende av vad som anges i bolagsordningen eller stadgarna ska bokslutet och verksamhetsberättelsen för den räkenskapsperiod som löpt ut under tidsperioden den 30 november 2019 till den 29 februari 2020 upprättas senast den 30 juni 2020. 
8 § 
Ikraftträdande 
Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till den 30 september 2020. 
Denna lag tillämpas på sådana stämmor, möten och sammanträden till vilka kallelse har utfärdats Utskottet föreslår en ändring i enlighet med denna lag Slut på ändringsförslaget och som hålls medan denna lag är i kraft. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 21.4.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Juhana Vartiainen saml 
 
medlem 
Hussein al-Taee sd 
 
medlem 
Atte Harjanne gröna 
 
medlem 
Mari Holopainen gröna 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Eeva Kalli cent 
 
medlem 
Pia Kauma saml 
 
medlem 
Sakari Puisto saf 
 
medlem 
Minna Reijonen saf 
 
medlem 
Janne Sankelo saml 
 
medlem 
Veikko Vallin saf 
 
medlem 
Johannes Yrttiaho vänst 
 
ersättare 
Joonas Könttä cent. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Teija Miller.