Senast publicerat 08-05-2021 12:34

Betänkande EkUB 9/2018 rd B 3/2018 rd Ekonomiutskottet Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för 2017

INLEDNING

Remiss

Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för 2017 (B 3/2018 rd): Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • överombudsman Mikko Kosonen 
  Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra
 • ordförande för förvaltningsrådet Matti Vanhanen 
  Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra
 • direktör Veera Heinonen 
  Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra
 • chefsjurist Jorma Jaalivaara 
  Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra
 • direktör Antti Kivelä 
  Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra
 • direktör Mari Pantsar 
  Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Utgångspunkter

Berättelsen avser 2017 då Sitra firade 50-årsjubileum. Även om verksamheten har förändrats kraftigt under den tiden, finns Sitras kärnuppdrag fortfarande i att bygga framtidens välfärd, ett uppdrag som är aktuellt också i det hundraåriga Finland. För Sitra var jubileumsåret framför allt en tid för att lägga grunden för framtiden och blicka framåt. 

Ekonomiutskottet understryker att Sitra spelar en viktig roll som föregångare och bedömer mot den bakgrunden hur Sitras verksamhet hittills, prioriteringar och projekt har utfallit. Verksamheten 2017 innefattade ett brett spektrum av aktiviteter, både framtidsvisioner och mer konkreta projekt för samhälleliga och ekonomiska reformer inom en snar framtid. Viktiga prioriteringar var framsyn, cirkulär ekonomi, rapportering om social- och hälsovård och välfärdsdata. 

Teman och åtgärder

Sitra hade följande teman 2017: 1. Kolneutral cirkulär ekonomi, 2. Förnyelseförmåga och 3. Nytt arbetsliv och hållbar ekonomi. Ekonomiutskottet anser att dessa teman är träffsäkra och aktuella eftersom Sitra primära uppgift är att bygga framtidens välfärd. Verksamhetsberättelsen ger en tydlig bild av hur Sitra avancerade inom dessa delområden 2017 och vilka insatser som är planerade för 2018. 

Ett exempel på aktuella projekt 2017 är World Circular Economy Forum, som fick stor synlighet också internationellt. Arbetet för att föra fram cirkulär ekonomi uppmärksammades också på World Economic Forum i januari 2018, där Sitra utnämndes till världens bästa offentliga aktör inom cirkulär ekonomi. Ekonomiutskottet har tidigare (EkUB 13/2017 rdB 3/2017 rd) ansett det viktigt att utveckla och intensifiera samarbetet mellan Sitra och aktörer inom förvaltningen för att främja den cirkulära ekonomin. Det är enligt utskottet positivt att färdplanen för cirkulär ekonomi har åtföljts av ett åtgärdsprogram som ministerierna har samarbetat om och som redan har börjat genomföras. I slutet av året stödde Sitra ett fyrtiotal projekt. Ekonomiutskottet anser det fortfarande viktigt att satsa på temat cirkulär ekonomi såväl strategiskt som mer konkret via projekt och utveckling av lagstiftningsmiljön nationellt, på EU-nivå och internationellt.  

Det är angeläget att ha en vision och vara vägvisare, men minst lika viktigt är det att arbeta på att omsätta frågorna i verkligheten. I det hänseendet har Sitra en brobyggarroll. I det arbetet spelar försök och pilotprojekt för att finna, testa och förankra nya verksamhetsmodeller en framträdande roll. Det skapar en grund för förändringar i den politiska och administrativa plattformen. Under året utförde Sitra ett betydande försöks- och pilotarbete bland annat för att sätta upp en serviceoperatör inom välfärdssektorn och integrera infopaket om social- och hälsovården i rapporteringssystemet inom den offentliga förvaltningen. 

Sitras roll som framtidshus och villkoren för lagstiftningen

Ekonomiutskottet anser att Sitras roll som framtidshus är en viktig premiss för verksamheten. Arbetet kräver dock både smidighet och agilitet. Det bör också vara utgångspunkten för den lagstiftningsram som avser Sitra. 

Sitra är en självständig offentligrättslig stiftelse och kan jämställas med de offentligrättsliga inrättningar som ingår i de allmänna förvaltningslagarna. Det betyder att Sitras verksamhet inte bara bestäms av speciallagen om Sitra utan också av det allmänna förvaltningsrättsliga regelverket. 

Ett lagstiftningsprojekt som är aktuellt i år är en revidering av lagen om Jubileumsfonden för Finlands självständighet, Sitralagen, men också aktuella revideringar av vissa allmänna förvaltningslagar kan ha avgörande betydelse för Sitras möjligheter att utföra sitt uppdrag på ett smidigt sätt. Ett exempel är propositionen med förslag till lag om rättegång i förvaltningsärenden (RP 29/2018 rd) som utvidgar besvärsrätten till beslut som fattas av Sitra. Det kan i avgörande grad försämra och underminera Sitras handlingsutrymme. Det är av stor vikt att Sitra har förmåga att handla snabbt, experimentellt och flexibelt utan risk för att besluten förhalas eller försvåras exempelvis på grund av överklagande. Sitras primära uppdrag är av den arten att verksamheten inte bör jämställas med myndighetsverksamhet. Detta bör beaktas i den kommande ändringen av Sitralagen, och lagen om rättegång i förvaltningsärenden måste dessutom samordnas med ändringen av Sitralagen. 

I Sitras roll som framtidsaktör med snabb reaktionsförmåga ingår det också att som självständig och oberoende aktör initiera samhällsdebatt. Debatten har dock ofrånkomligen vissa beröringspunkter med politiska värdeval. Därför är det ytterst viktigt att värna dels insyn i verksamheten och ställningstagandena, dels parlamentariskt samarbete, i den mån som det ingår i riksdagens beslutandemakt. Vidare är det med tanke på de kommande femtio åren nödvändigt att föra en öppen debatt om Sitras framtida prioriteringar och se till att lagstiftningen tillåter att Sitra fullföljer syftet med sin verksamhet. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ekonomiutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner ett ställningstagande med anledning av berättelse B 3/2018 rd. 

Utskottets förslag till ställningstagande

Riksdagen har ingenting att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 18.5.2018 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Martti Mölsä blå 
 
vice ordförande 
Harri Jaskari saml 
 
medlem 
Harry Harkimo liik 
 
medlem 
Petri Honkonen cent 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Lauri Ihalainen sd 
 
medlem 
Katri Kulmuni cent 
 
medlem 
Eero Lehti saml 
 
medlem 
Arto Pirttilahti cent 
 
medlem 
Hanna Sarkkinen vänst 
 
medlem 
Antero Vartia gröna 
 
ersättare 
Lasse Hautala cent. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Lauri Tenhunen.