Betänkande
FiUB
12
2018 rd
Finansutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av vissa bestämmelser om beskattningsförfarande
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av vissa bestämmelser om beskattningsförfarande (RP 140/2018 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande 
Beredning i delegation
Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation. 
Sakkunniga
Skattedelegationen har hört 
specialsakkunnig
Pertti
Nieminen
finansministeriet
ledande expert
Kari
Aaltonen
Skatteförvaltningen
tf. direktör
Henrik
Rainio
​Finlands Kommunförbund
direktör
Ann-Mari
Kemell
Centralhandelskammaren
skatteexpert
Sanna
Linna-Aro
Företagarna i Finland rf.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
Finlands näringsliv rf
Rakennustarkastusyhdistys RTY ry
Finlands Fastighetsförbund rf
Finlands Egnahemsförbund r.f.
Skattebetalarnas Centralförbund rf.
Skattedelegationen har fått ett meddelande, ingenting att yttra: 
miljöministeriet
Akava ry
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf.
PROPOSITIONEN
Regeringen föreslår att det till lagen om beskattningsförfarande, lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ och lagen om förskottsuppbörd fogas bestämmelser som ger Skatteförvaltningen möjlighet att delge beslut och andra handlingar på elektronisk väg, om den skattskyldige har gett samtycke till detta. 
Det föreslås att det förfarande enligt lagen om beskattningsförfarande som hänför sig till anmälan om byggande ändras. En fysisk person som är byggherre ska inte längre vara skyldig att i samband med slutsynen visa byggnadstillsynsmyndigheten ett av Skatteförvaltningen utfärdat intyg över att en anmälan om byggande har gjorts. Samtidigt upphävs bestämmelsen om att byggnadstillsynsmyndigheten är skyldig att underrätta Skatteförvaltningen i det fall att byggherren inte uppvisar det nämnda intyget i samband med slutsynen. Det är meningen att Skatteförvaltningen ska övervaka anmälningarna om byggande med hjälp av uppgifter från Befolkningsregistercentralen. 
I den bestämmelse om offentliga inkomstbeskattningsuppgifter som ingår i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter föreslås det en teknisk precisering som innebär att nedsatt dröjsmålsränta eller återbäringsränta inte ingår i de offentliga uppgifterna om beloppen av debiterade skatter eller i de offentliga uppgifterna om de belopp som ska betalas eller betalas tillbaka vid skatteuppbörd. 
De ändringar som gäller elektronisk delgivning och offentliga beskattningsuppgifter avses träda i kraft vid ingången av 2019. Den ändring som gäller anmälan om byggande avses träda i kraft den 1 november 2019. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Utskottet tillstyrker propositionen med vissa tekniska preciseringar. 
Elektronisk delgivning
Det viktigaste ändringsförslaget i propositionen gäller Skatteförvaltningens möjlighet att delge beslut och andra handlingar på elektronisk väg. I nuläget finns ingen sådan möjlighet, så Skatteförvaltningen skickar fortfarande bland annat förhandsifyllda skattedeklarationer och de slutliga skattebesluten till den skattskyldige per post. Enbart inkomstbeskattningen och fastighetsbeskattningen ger årligen upphov till mer än 10 miljoner sådana pappersförsändelser. Möjligheten till elektronisk delgivning skulle alltså effektivisera servicen och dessutom ge avsevärt lägre handläggningskostnader. 
Utskottet omfattar de bakomliggande principerna och förordar med hänsyn även till sakkunnigyttrandena förslaget. Revideringen ger snabbare informationsgång, sänker de administrativa kostnaderna och gynnar dessutom miljön. Förslaget ligger i linje med statsminister Juha Sipiläs regerings spetsprojekt för digitalisering av offentliga tjänster. 
Utskottet menar dessutom att procedurvillkoren för elektronisk delgivning motsvarar vad de skattskyldigas rättssäkerhet kräver. Det avgörande är att det nya förfarandet kräver samtycke av den skattskyldige och att endast den skattskyldige eller någon som denne uttryckligen har befullmäktigat har åtkomst till beskattningshandlingarna. Dessutom kan själva beslutet eller den handling det gäller läsas endast i Skatteförvaltningens egen webbtjänst. Det är också motiverat att den skattskyldige informeras om delgivning av ett beslut genom ett meddelande till en elektronisk adress som han eller hon har uppgett. Det är i praktiken nödvändigt redan av det skälet att den årliga beskattningen i fortsättningen slutförs vid individuella tidpunkter för de skattskyldiga. 
Ändringen gällande elektronisk delgivning är alltså motiverad och välkommen. 
Utskottet noterar dock behovet av att skydda beskattningsuppgifter också när de används av den skattskyldiga. Under sakkunnigutfrågningen har det nämligen kommit fram att den tillgång till uppgifter som erbjuds i Skatteförvaltningens egen webbtjänst (MinSkatt) är antingen begränsad eller fullständig. Vissa beslut som gäller företag kan dock vara av den art att det inte alltid är motiverat att en arbetstagare får tillgång till dem, även om han eller hon har fullmakt att logga in på tjänsten för arbetsgivarens räkning. Besluten kan exempelvis gälla ett förhandsavgörande om omstrukturering av näringsverksamhet eller andra konfidentiella eller viktiga uppgifter om företaget. 
Det finns anledning att ta upp dessa aspekter och behov för ny bedömning när den elektroniska delgivningen stegvis införs åren 2019 och 2020. Det står likaså klart att de skattskyldiga måste få tillräcklig information och tillräckligt stöd före och under införandet av elektronisk delgivning. 
Skatteförvaltningens intyg över anmälan om byggande
Utskottet välkomnar också förslaget att en fysisk person i samband med slutsynen av ett byggprojekt inte längre ska behöva visa upp ett av Skatteförvaltningen utfärdat intyg över att en anmälan om byggande har gjorts. Intyget utfärdas numera av Skatteförvaltningen och anknyter till skattekontrollen inom byggbranschen. Byggnadstillsynsmyndigheten behöver å sin sida inte längre underrätta Skatteförvaltningen om att intyget saknas, eftersom Skatteförvaltningen får den information den behöver via andra kanaler. 
Ändringen genomförs så att bestämmelserna om byggherrens skyldighet att visa upp intyg och myndighetens skyldighet att underrätta om att intyg saknas i 15 d § i lagen om beskattningsförfarande stryks. En motsvarande ändring måste göras i 22 a § 6 mom. i samma lag, där hänvisningen till det intyg som avses i 15 d § stryks. I övrigt kan propositionen godkännas i den föreslagna formen. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Finansutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslag 2—4 i proposition RP 140/2018 rd utan ändringar. 
Riksdagen godkänner lagförslag 1 i proposition RP 140/2018 rd med ändringar.(Utskottets ändringsförslag) 
Lagförslag
1. 
Lag 
om ändring av lagen om beskattningsförfarande 
I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) 15 d § 3 mom., sådant det lyder i lag 363/2013, 
ändras 15 d § 2 mom. och 22 a § 6 mom., av dem 15 d § 2 mom. sådant det lyder i lag 363/2013 och 22 a § 6 mom. sådant det lyder i lag 452/2016, och 
fogas till 26 c §, sådan den lyder i lagarna 1067/2003, 520/2010 och 772/2016, ett nytt 4 mom. som följer: 
15 § d 
Skyldighet att lämna uppgifter när byggherren är en fysisk person 
Byggherren ska lämna Skatteförvaltningen de uppgifter som avses i 1 mom. före den slutsyn som enligt markanvändnings- och bygglagen ska göras innan byggnaden tas i bruk. 
22 a § (Ny) 
Försummelseavgift 
Fysiska personer och dödsbon åläggs inte att betala försummelseavgift, om det inte är fråga om försummelse av uppgiftsskyldighet i anslutning till näringsverksamhet eller jord- och skogsbruk. En företrädare enligt 8 § i lagen om utstationering av arbetstagare kan dock alltid åläggas att betala försummelseavgift. Försummelseavgift kan även påföras en byggherre som är en fysisk person, om denne försummar uppgiftsskyldigheten enligt 15 d § i denna lag eller underlåter att visa byggnadstillsynsmyndigheten det intyg som avses i 15 d §
26 c § 
Delgivning 
Skatteförvaltningen kan delge i 1 och 3 mom. avsedda beslut och andra handlingar genom Skatteförvaltningens elektroniska servicetjänster, om den skattskyldige har gett sitt samtycke till det. Uppgift om delgivningen sänds till den skattskyldige eller dennes befullmäktigade på den elektroniska adress som den skattskyldige eller dennes befullmäktigade har uppgett. Handlingen anses ha blivit delgiven den tredje dagen från det att uppgiften om delgivningen sändes till den skattskyldige eller dennes befullmäktigade. Om det under denna tid har funnits ett tekniskt hinder för mottagning av uppgiften om delfåendet eller för åtkomst till Skatteförvaltningens elektroniska tjänster, anses handlingen ha blivit delgiven den tredje dagen från det att det tekniska hindret undanröjdes. 
Lagens 26 c § 4 mom. i denna lag träder i kraft den 20 och ändringarna i 15 d § 2 och 3 mom. samt i 22 a § 6 mom. träder i kraft den 20 . 
2. 
Lag 
om ändring av 56 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ 
I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 56 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) ett nytt 5 mom. som följer: 
56 § 
Delgivning till den skattskyldige 
Skatteförvaltningen kan delge i 1 och 3 mom. avsedda beslut och andra handlingar genom Skatteförvaltningens elektroniska servicetjänster, om den skattskyldige har gett sitt samtycke till det. Uppgift om delgivningen sänds till den skattskyldige eller dennes befullmäktigade på den elektroniska adress som den skattskyldige eller dennes befullmäktigade har uppgett. Handlingen anses ha blivit delgiven den tredje dagen från det att uppgiften om delgivningen sändes till den skattskyldige eller dennes befullmäktigade. Om det under denna tid har funnits ett tekniskt hinder för mottagning av uppgiften om delfåendet eller för åtkomst till Skatteförvaltningens elektroniska tjänster, anses handlingen ha blivit delgiven den tredje dagen från det att det tekniska hindret undanröjdes. 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
3. 
Lag 
om ändring av 6 a § i lagen om förskottsuppbörd 
I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 6 a § i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996), sådan paragrafen lyder i lagarna 1082/2005, 542/2016 och 53/2017, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., som följer: 
6 a § 
Elektronisk kommunikation och signering 
Med stöd av denna lag givna beslut, meddelanden och andra handlingar kan delges betalningsmottagaren på elektronisk väg i enlighet med 26 c § 4 mom. i lagen om beskattningsförfarande. 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
4. 
Lag 
om ändring av 5 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter 
I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 5 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999), sådan paragrafen lyder i lagarna 851/2010 och 493/2012, ett nytt 5 mom., varvid det nuvarande 5 mom. blir 6 mom., som följer: 
5 § 
Offentliga inkomstbeskattningsuppgifter 
I de belopp som avses i 1 mom. 4 och 6 punkten och 3 mom. 2 och 4 punkten ingår inte nedsatt dröjsmålsränta eller återbäringsränta. 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Helsingfors 2.10.2018 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Timo
Kalli
cent
vice ordförande
Ville
Vähämäki
saf
medlem
Timo
Harakka
sd
medlem
Kauko
Juhantalo
cent
medlem
Toimi
Kankaanniemi
saf
medlem
Pauli
Kiuru
saml
medlem
Esko
Kiviranta
cent
medlem
Kari
Kulmala
blå
medlem
Elina
Lepomäki
saml
medlem
Mats
Nylund
sv
medlem
Antti
Rantakangas
cent
medlem
Markku
Rossi
cent
medlem
Eero
Suutari
saml
medlem
Maria
Tolppanen
sd
medlem
Matti
Torvinen
blå
medlem
Kari
Uotila
vänst
medlem
Ozan
Yanar
gröna
ersättare
Markku
Eestilä
saml
ersättare
Lasse
Hautala
cent
ersättare
Riitta
Myller
sd.
Sekreterare var
utskottsråd
Maarit
Pekkanen.
Senast publicerat 4.10.2018 15:18