Betänkande
FiUB
15
2018 rd
Finansutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker (RP 165/2018 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande. 
Motion
I samband med propositionen har utskottet behandlat följande motion: 
Åtgärdsmotion
AM
52
2018 rd
Sari
Tanus
kd
m.fl.
Åtgärdsmotion om höjning av accisen på alkoholdrycker.
Sakkunniga
Skattedelegationen har hört 
konsultativ tjänsteman
Pia
Kivimies
finansministeriet
konsultativ tjänsteman
Jenni
Oksanen
finansministeriet
överinspektör
Seppo
Raitolahti
Skatteförvaltningen
branschchef
Pekka
Heikkilä
Livsmedelsindustriförbundet rf
vice verkställande direktör
Veli-Matti
Aittoniemi
Turism- och Restaurangförbundet rf
verksamhetsledare
Susanna
Heikkinen
Förening för Finlands Alkoholdryckhandel rf
direktör
Pekka
Lindroos
Hartwall Ab
ekonomidirektör
Anton
Westermarck
Alko Ab
verkställande direktör
Pekka
Tennilä
Altia Abp.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
social- och hälsovårdsministeriet
Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Finlands Dagligvaruhandel rf.
Inget yttrande av 
Tullen
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira).
PROPOSITIONEN OCH MOTIONEN
Propositionen
I propositionen föreslår regeringen att lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker ändras så att punktskatten på alkoholdrycker höjs. Höjningen gäller alla dryckesgrupper, men skatten på vin höjs något mer än skatten på andra dryckesgrupper. Punktskatten på öl höjs med 2,7 procent, punktskatten på svaga alkoholdrycker som tillverkats genom jäsning, till exempel cider, höjs med 2,1 procent, punktskatten på vin med 3,7 procent, punktskatten på mellanprodukter med 2,9 procent och punktskatten på etylalkoholprodukter med 2,0 procent. I genomsnitt höjs punktskatten på alkoholdrycker med cirka 2,5 procent. 
Som en följd av skattehöjningen beräknas detaljförsäljningspriserna på alkoholdrycker stiga med i genomsnitt drygt 1 procent. 
Den föreslagna höjningen ökar intäkterna av alkoholskatten med cirka 30 miljoner euro per år. 
Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2019 och avses bli behandlad i samband med den. 
Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2019. 
Åtgärdsmotionen
I åtgärdsmotionen AM 52/2018 rd föreslås det att punktskatten på alkoholdrycker höjs så att intäkterna av alkoholbeskattningen 2019 är 70 miljoner euro högre än vad som uppskattas i budgetpropositionen för 2019. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar. 
Syftet med propositionen om en höjning av punktskatten på alkohol är att öka statens skatteintäkter genom att skatten höjs i jämn proportion till alkoholhalten i dryckerna. Höjningen gäller alla dryckesgrupper med undantag för vin, där regeringen föreslår en något större höjning än för de andra dryckesgrupperna. Skatten på vin är i dag cirka 14 procent lägre än skatten på öl och 23 procent lägre än skatten på svaga alkoholdrycker som tillverkats genom jäsning. Den större höjningen av skatten på vin syftar alltså till att minska skillnaden i beskattningen av vin och andra svaga alkoholdrycker. Utskottet anser att propositionen är motiverad och pekar i rätt riktning. 
Syftet med propositionen är fiskalt, men kan också bedömas ha en positiv effekt på folkhälsan. En höjning av alkoholskatten kan förutsättas höja priserna på alkoholdrycker, vilket i sin tur minskar den statistikförda konsumtionen. Den föreslagna skattehöjningen är relativt liten, så effekterna av den kan likaså antas bli relativt små. Trots det menar utskottet att propositionen är motiverad med hänsyn till förebyggandet av negativa sociala effekter och negativa effekter på hälsan. 
Motionen
Utskottet föreslår att åtgärdsmotionen förkastas. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Finansutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 165/2018 rd utan ändringar. 
Riksdagen förkastar åtgärdsmotion AM 52/2018 rd. 
Helsingfors 26.10.2018 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Timo
Kalli
cent
vice ordförande
Ville
Vähämäki
saf
medlem
Timo
Harakka
sd
medlem
Toimi
Kankaanniemi
saf
medlem
Pauli
Kiuru
saml
medlem
Esko
Kiviranta
cent
medlem
Kari
Kulmala
blå
medlem
Elina
Lepomäki
saml
medlem
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
medlem
Antti
Rantakangas
cent
medlem
Markku
Rossi
cent
medlem
Eero
Suutari
saml
medlem
Maria
Tolppanen
sd
medlem
Kari
Uotila
vänst
medlem
Pia
Viitanen
sd
medlem
Ozan
Yanar
gröna
ersättare
Markku
Eestilä
saml
ersättare
Lasse
Hautala
cent
ersättare
Eero
Reijonen
cent
ersättare
Peter
Östman
kd.
Sekreterare var
utskottsråd
Ilkka
Lahti.
RESERVATION
Motivering
Överkonsumtionen av alkohol är en av de största hälsoriskerna i det finländska samhället. Alkoholkonsumtionen har negativa effekter på bland annat folkhälsan, de sociala relationerna och familjerelationerna, barnens välfärd, ekonomin och myndigheternas verksamhet. De extra kostnader som alkoholen förorsakar de offentliga finanserna kan rentav uppgå till flera miljarder euro per år. Till detta kommer dessutom de produktionsförluster som uppstår i arbetslivet. Alkoholens negativa effekter för familjerna, och i synnerhet för barnens välfärd, kan inte ens mätas i pengar. 
Antalet alkoholrelaterade skador står i direkt proportion till totalkonsumtionen av alkohol. Det bästa sättet att minska alkoholmissbruket är att påverka åtkomsten och priset. En viktig åtgärd är att gradvis höja alkoholskatten för att minska de alkoholrelaterade skadorna. Tidigare skattehöjningar har visat att prishöjningar har en direkt effekt på totalkonsumtionen av alkohol. Alkoholskatten ska ligga på en sådan nivå att den minskar alkoholkonsumtionen och att skatteintäkterna står i en vettig relation till samhällets kostnader för alkoholbruket. 
Regeringen föreslår i anknytning till budgetpropositionen för 2019 att lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker ändras så att punktskatten på alkoholdrycker höjs (RP 165/2018 rd). Skattehöjningen höjer detaljförsäljningspriserna med i genomsnitt en dryg procent, och intäkterna av alkoholskatten beräknas öka med cirka 30 miljoner euro per år. Propositionen är visserligen ett steg i rätt riktning, men höjningarna bör vara avsevärt större med tanke på de stora skador och kostnader som alkoholkonsumtionen förorsakar samhället. 
I likhet med propositionen föreslår jag att alkoholskatten höjs, men höjningen bör göras så att intäkterna av alkoholskatten år 2019 blir 70 miljoner euro större än vad som uppskattas i statsbudgeten för 2019. Skatteintäkterna för 2019 blir därigenom 100 miljoner euro större än år 2018. Följaktligen föreslår jag att riksdagen förkastar lagförslaget och godkänner ett uttalande. 
Förslag
Jag föreslår
att riksdagen förkastar lagförslaget och 
att riksdagen godkänner ett uttalande. (Reservationens förslag till uttalande) 
Reservationens förslag till uttalande
Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att ändra lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker så att punktskatten på alkoholdrycker höjs och skattehöjningen ökar intäkterna av alkoholskatten med cirka 100 miljoner euro i stället för 30 miljoner euro på årsnivå.  
Helsingfors 26.10.2018
Peter
Östman
kd
Senast publicerat 6.11.2018 10:21