Betänkande
FiUB
25
2016 rd
Finansutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 § i lagen om skatteredovisning
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 § i lagen om skatteredovisning (RP 244/2016 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande. 
Beredning i delegation
Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation. 
Sakkunniga
Skattedelegationen har hört 
finansråd
Elina
Pylkkänen
finansministeriet
överinspektör
Markus
Kautto
Skatteförvaltningen
skatteexpert
Jukka
Hakola
​Finlands Kommunförbund
PROPOSITIONEN
Regeringen föreslår att lagen om skatteredovisning ändras i fråga om bestämmelsen angående fördelningen av kommunernas skogsskatteandel av samfundsskatten mellan de enskilda kommunerna. Den föreslagna ändringen är en följd av de omorganiseringar som har gjorts vid Forststyrelsen, Finlands skogscentral och Skogsforskningsinstitutet. Dessutom föreslås det att Finlands Kommunförbund rf ska få uppgifter om den skatt som samfunden har debiterats. 
Lagen avses träda i kraft vid ingången av 2017. Lagen tillämpas första gången vid beräkningen och redovisningen av utdelningen av samfundsskatten för enskilda kommuner för skatteåret 2017. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Finansutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 244/2016 rd utan ändringar. 
Helsingfors 25.11.2016 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Timo
Kalli
cent
vice ordförande
Ville
Vähämäki
saf
medlem
Touko
Aalto
gröna
medlem
Eero
Heinäluoma
sd
medlem
Kauko
Juhantalo
cent
medlem
Toimi
Kankaanniemi
saf
medlem
Krista
Kiuru
sd
medlem
Esko
Kiviranta
cent
medlem
Elina
Lepomäki
saml
medlem
Mika
Lintilä
cent
medlem
Mats
Nylund
sv
medlem
Antti
Rantakangas
cent
medlem
Sari
Sarkomaa
saml
medlem
Sami
Savio
saf
medlem
Kari
Uotila
vänst
medlem
Pia
Viitanen
sd
ersättare
Timo
Harakka
sd
ersättare
Lasse
Hautala
cent
ersättare
Pauli
Kiuru
saml
ersättare
Mika
Niikko
saf
ersättare
Peter
Östman
kd
Sekreterare var
utskottsråd
Ilkka
Lahti
Senast publicerat 29.5.2018 14:51