Senast publicerat 30-11-2021 11:48

Betänkande FiUB 25/2021 rd RP 190/2021 rd Finansutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av punktskattelagen och 2 och 39 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av punktskattelagen och 2 och 39 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (RP 190/2021 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande. 

Beredning i delegation

Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation. 

Sakkunniga

Skattedelegationen har hört 

 • konsultativ tjänsteman Krista Sinisalo 
  finansministeriet.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Tullen
 • Skatteförvaltningen
 • Ålands landskapsregering
 • Finlands näringsliv rf
 • Bryggeri- och läskedrycksindustriförbundet r.f.

Inget yttrande av 

 • arbets- och näringsministeriet
 • Centralhandelskammaren
 • Företagarna i Finland rf
 • Skattebetalarnas Centralförbund rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att punktskattelagen och lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ ändras. 

I punktskattelagen föreslås ändringar som är nödvändiga för att genomföra rådets omarbetade direktiv om allmänna regler för punktskatt. Punktskattelagen föreslås bli ändrad så att man i den beaktar att automatiseringen av flyttningar och kontroll av harmoniserade punktskattepliktiga produkter mellan medlemsstaterna utvidgas från nuvarande flyttningar av skattefria produkter till produkter som redan har frisläppts för konsumtion och därmed redan beskattats. Dessutom preciseras de bestämmelser som gäller flyttning av punktskattepliktiga produkter i situationer där också tullagstiftningen delvis tillämpas. I lagen görs också vissa andra preciseringar och uppdateringar. 

Vissa bestämmelser i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ preciseras på det sätt som ändringarna i punktskattelagen förutsätter. 

Lagarna avses träda i kraft den 13 februari 2023 då direktivet ska tillämpas i medlemsstaterna. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker propositionen utan ändringar. 

Sakkunniga har understrukit att man vid genomförandet av de ändringar som föreskrivs i direktivet samtidigt måste säkerställa direktivets mål att aktörernas administrativa börda ska öka så lite som möjligt. Dessutom påpekades det att elektroniska förfaranden inte heller i fortsättningen behövs vid överföring av produkter inom Finland. Sakkunniga underströk också behovet av anvisningar för att säkerställa att branschaktörerna behandlas lika i alla beskattningsförfaranden. 

Regeringen föreslår att det görs nödvändiga ändringar i punktskattelagen för att punktskattedirektivet ska kunna genomföras. I propositionen beaktas direktivets mål att aktörernas administrativa börda ska öka så lite som möjligt till följd av ändringarna. Enligt uppgift skulle en utvidgning av det elektroniska förfarandet för flyttning av punktskattepliktiga produkter och därigenom slopandet av pappershandlingar minska både aktörernas och myndigheternas administrativa börda. De ändringar som föreslås i propositionen gäller flyttning mellan medlemsstaterna av de harmoniserade punktskattepliktiga produkter som det föreskrivs om i punktskattedirektivet. I propositionen föreslås det inga ändringar i det förfarande som ska iakttas vid flyttning inom Finland, så propositionen förändrar inte nuvarande praxis. Utskottet betonar slutligen att Skatteförvaltningens anvisningar är av stor betydelse. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Finansutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1 och 2 i proposition RP 190/2021 rd utan ändringar. 
Helsingfors 26.11.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Johannes Koskinen sd 
 
vice ordförande 
Arto Pirttilahti cent 
 
medlem 
Tarja Filatov sd 
 
medlem 
Katja Hänninen vänst 
 
medlem 
Esko Kiviranta cent 
 
medlem 
Jari Koskela saf 
 
medlem 
Katri Kulmuni cent 
 
medlem 
Pia Lohikoski vänst 
 
medlem 
Riitta Mäkinen sd 
 
medlem 
Sami Savio saf 
 
medlem 
Iiris Suomela gröna 
 
medlem 
Pia Viitanen sd 
 
medlem 
Ville Vähämäki saf 
 
ersättare 
Petri Honkonen cent 
 
ersättare 
Toimi Kankaanniemi saf 
 
ersättare 
Merja Kyllönen vänst 
 
ersättare 
Veronica Rehn-Kivi sv. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Ilkka Lahti.