Betänkande
FiUB
27
2016 rd
Finansutskottet
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om skattelättnader för gravt handikappade företagare
INLEDNING
Remiss
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om skattelättnader för gravt handikappade företagare (LM 67/2016 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande. 
Beredning i delegation
Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation. 
Sakkunniga
Delegationen har hört 
konsultativ tjänsteman
Risto
Sakki
finansministeriet
rådgivare i företagsamhetsfrågor
Jaana
Argillander
Synskadades förbund rf.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
arbets- och näringsministeriet
social- och hälsovårdsministeriet
Skatteförvaltningen
Invalidförbundet rf.
LAGMOTIONEN
I lagmotionen föreslås det att speciallagen om skattelättnader för gravt handikappade företagare ska förlängas med ytterligare två år, dvs. till slutet av 2018. Speciallagen gäller till den 31 december 2016, och lagändringen avses därför träda i kraft den 1 januari 2017.  
Det är viktigt att också gravt handikappade personer kan medverka i arbetslivet som företagare och även på så sätt upprätthålla sin motivation och sin mentala hälsa. 
Syftet med speciallagen har varit att reservera tid för att finna en mer beständig lösning. Social- och hälsovårdsministeriet inledde spetsprojektet Vägar in i arbetslivet för partiellt arbetsföra (OTE) 2016. Projektets syfte är att stärka de partiellt arbetsföras ställning på arbetsmarknaden. Projektet ska ge sitt förslag till åtgärder under 2018. För att den nya modellen ska kunna tillämpas på ett hållbart sätt föreslås det i motionen att speciallagen ska förbli i kraft ytterligare i två år, dvs. till utgången av 2018. Men det måste beaktas att en tidsbunden speciallag inte kan anses vara en tillfredsställande lösning för någon, och därför är det fortfarande ändamålsenligt att i samband med projektet OTE och genom samarbete mellan de ansvariga ministerierna utreda möjligheten att ersätta momslättnaden för företagare med funktionshinder med ett direkt stöd. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Sammantaget sett anser utskottet att lagmotionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Finansutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslaget i motion LM 67/2016 rd utan ändringar. 
Helsingfors 25.11.2016 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Timo
Kalli
cent
vice ordförande
Ville
Vähämäki
saf
medlem
Touko
Aalto
gröna
medlem
Eero
Heinäluoma
sd
medlem
Kauko
Juhantalo
cent
medlem
Toimi
Kankaanniemi
saf
medlem
Krista
Kiuru
sd
medlem
Esko
Kiviranta
cent
medlem
Elina
Lepomäki
saml
medlem
Mika
Lintilä
cent
medlem
Mats
Nylund
sv
medlem
Antti
Rantakangas
cent
medlem
Sari
Sarkomaa
saml
medlem
Sami
Savio
saf
medlem
Kari
Uotila
vänst
medlem
Pia
Viitanen
sd
ersättare
Timo
Harakka
sd
ersättare
Lasse
Hautala
cent
ersättare
Pauli
Kiuru
saml
ersättare
Mika
Niikko
saf.
Sekreterare var
utskottsråd
Ilkka
Lahti.
Senast publicerat 29.5.2018 15:36