Senast publicerat 06-02-2023 13:24

Betänkande FiUB 40/2022 rd RP 310/2022 rd Finansutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen och till vissa andra lagar

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen och till vissa andra lagar (RP 310/2022 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande. 

Beredning i delegation

Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation. 

Sakkunniga

Skattedelegationen har hört 

 • specialsakkunnig Pauliina Pitkänen 
  finansministeriet
 • ledande expert Anne Kaleva 
  Skatteförvaltningen
 • ekonomiplaneringschef Johanna Simpanen 
  Kyrkostyrelsen
 • chef för den internationella ekonomiförvaltningen Jussi Lares 
  Finlands Röda Kors.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Tullen
 • Ålands landskapsregering.

Inget yttrande av 

 • Kyrkans utlandshjälp.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås ändringar i mervärdesskattelagen, lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen, lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ och lagen om skatt på vissa försäkringspremier. 

Enligt förslaget ska det till mervärdesskattelagen fogas bestämmelser om den befrielse från skatt som förutsätts i mervärdesskattedirektivet. Organisationer och religionssamfund som bedriver allmännyttig verksamhet ska enligt förslaget ha rätt att få återbäring för den mervärdesskatt som inkluderats i förvärv av sådana varor som dessa aktörer för ut ur gemenskapen som en del av den välgörenhetsverksamhet eller den filantropiska verksamhet som de bedriver där. Återbäring söks genom en ansökan till Skatteförvaltningen. 

Dessutom ska de bestämmelser som gäller skattefrihet för basförnödenheter som förs in av statliga aktörer och av filantropiska organisationer och välgörenhetsorganisationer preciseras så att de motsvarar importdirektivet. 

I lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen föreslås en ändring som hänför sig till den bestämmelse om filantropiska organisationers och religionssamfunds utförsel som föreslås i mervärdesskattelagen. 

I fråga om lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen föreslås det att den bestämmelse som gäller skatt som betalas på införsel mellan landskapet Åland och övriga Finland och det tidsmässiga hänförandet av det avdrag som görs på basis av den ska upphävas som onödig. Tullen fattar för närvarande förtullningsbeslut också om sådan införsel, så de allmänna bestämmelserna i mervärdesskattelagen om tidsmässigt hänförande kan även tillämpas i dessa fall. Av samma orsak föreslås det att lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ ändras så att Tullens lagstadgade skyldighet att lämna uppgifter till Skatteförvaltningen också ska gälla införsel mellan landskapet Åland och övriga Finland. 

Dessutom föreslås en hänvisningsändring i lagen om skatt på vissa försäkringspremier. 

Lagarna avses träda i kraft våren 2023. De ändringar av mervärdesskattelagen och av lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen som gäller återbäring avses dock träda i kraft den 1 juli 2023. Återbäring kan dock sökas först den 1 januari 2024 eller därefter. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Utskottet tillstyrker propositionen utan ändringar. 

Utskottet anser det motiverat att mervärdesskattelagen kompletteras med en sådan skattebefrielse som mervärdesskattedirektivet förutsätter, enligt vilken allmännyttiga samfund och religionssamfund ges rätt att få återbäring av den mervärdesskatt som inkluderats i förvärv av sådana varor som samfundet har fört ut ur gemenskapen för att de ska användas för filantropisk verksamhet. Även vid sakkunnighörandet har förslaget understötts. 

Enligt mervärdesskattedirektivet kan undantag från skatteplikt beviljas antingen genom tillämpning av direkt undantag från skatteplikt eller genom tillämpning av förfarandet för återbäring. Vid utfrågningen framfördes det att i stället för det återbäringsförfarande som föreslås i propositionen är det effektivare att genomföra befrielsen som direkt skattebefrielse. Det är inte nödvändigtvis känt vad varorna ska användas till och var de ska användas ännu då samfunden förvärvar varorna för filantropisk verksamhet. I en sådan situation kan det undantag från skatteplikt som gäller enbart varor som förs ut ur gemenskapen beviljas endast genom tillämpning av förfarandet för återbäring. Återbäringsförfarandet har också bedömts vara förenat med mindre risk för missbruk. Skatteförvaltningen har bedömt att de behov av ändringar i informationssystemen som föranleds av att återbäringsförfarandet införs är små. Med beaktande av dessa omständigheter ska det valda återbäringsförfarandet anses vara motiverat. 

Rätten till återbäring ska gälla en situation där varor förs ut ur gemenskapen som en del av sådan välgörenhetsverksamhet eller filantropisk verksamhet som ett allmännyttigt samfund eller religionssamfund bedriver utanför gemenskapen och som är av fortlöpande natur. En verksamhet kan enligt propositionen anses vara av fortlöpande natur till exempel när avsikten att bedriva välgörenhetsverksamhet eller filantropisk verksamhet utanför gemenskapen framgår av organisationens verksamhetsplan, handlingsprogram eller stadgar. Rätten till återbäring ska också gälla materialhjälp av engångsnatur till offer för en viss katastrof när katastrofhjälp ingår i organisationens normala verksamhet. 

I propositionen föreslås det att skattebefrielsen ska träda i kraft den 1 juli 2023 och gälla förvärv som gjorts den dag då lagen träder i kraft eller därefter. Återbäring kan dock sökas först den 1 januari 2024 för att Skatteförvaltningen ska hinna genomföra behövliga ändringar i datasystemen. Vid utfrågningen har det framförts att befrielsen bör föreskrivas retroaktivt så att den också omfattar förvärvet av varor som har förvärvats före lagens ikraftträdande. Det har också hänvisats till att det är fråga om reglering enligt direktivet. Av administrativa och tillsynsrelaterade skäl skulle det vara svårt att genomföra befrielsen retroaktivt. Med tanke på detta anser utskottet att den tidpunkt för ikraftträdandet som föreslås i propositionen är motiverad. 

Skattebefrielsen för införsel av basförnödenheter i 94 § i mervärdesskattelagen preciseras så att införseln är skattefri under förutsättning att varorna har erhållits kostnadsfritt. Vid utfrågningarna har de sakkunniga ifrågasatt behovet av en ändring ur direktivets synvinkel. Enligt importdirektivet kan endast import av väsentliga förnödenheter som förvärvats utan kostnad befrias från skatt. Den föreslagna ändringen motsvarar således importdirektivet. I propositionen föreslås inga ändringar i tullfriheten för import av basförnödenheter som levereras av välgörenhetsorganisationer eller filantropiska organisationer. 

När det gäller lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen föreslås det att den bestämmelse som gäller skatt som betalas på införsel mellan landskapet Åland och övriga Finland och det tidsmässiga hänförandet av det avdrag som görs på basis av den ska upphävas som onödig. Tullen fattar för närvarande förtullningsbeslut också i fråga om införsel mellan Åland och övriga Finland, så också till denna del kan de allmänna bestämmelserna om tidsmässigt hänförande i mervärdesskattelagen tillämpas. Ålands landskapsstyrelse har i sitt yttrande förutsatt att man vid beredningen av lagförslaget beaktar importörens möjlighet att göra en periodisk deklaration om import. Enligt erhållen utredning fattar Tullen förtullningsbeslut också i fråga om förfarandet med periodisk anmälan och förtullningsbeslutet fattas efter det att tulldeklarationen har godkänts. Vid periodisk deklaration kan mervärdesskattelagens allmänna bestämmelser om tidsmässigt hänförande tillämpas och förslaget behöver således inte kompletteras till denna del. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Finansutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1—4 i proposition RP 310/2022 rd utan ändringar. 
Helsingfors 3.2.2023 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Johannes Koskinen sd 
 
vice ordförande 
Arto Pirttilahti cent 
 
medlem 
Anders Adlercreutz sv 
 
medlem 
Tarja Filatov sd 
 
medlem 
Timo Heinonen saml 
 
medlem 
Vilhelm Junnila saf 
 
medlem 
Heli Järvinen gröna 
 
medlem 
Esko Kiviranta cent 
 
medlem 
Jari Koskela saf 
 
medlem 
Pia Lohikoski vänst 
 
medlem 
Matias Marttinen saml 
 
medlem 
Sari Multala saml 
 
medlem 
Riitta Mäkinen sd 
 
medlem 
Raimo Piirainen sd 
 
medlem 
Sari Sarkomaa saml 
 
medlem 
Sami Savio saf 
 
medlem 
Iiris Suomela gröna 
 
medlem 
Pia Viitanen sd 
 
ersättare 
Anne Kalmari cent 
 
ersättare 
Toimi Kankaanniemi saf. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Tarja Järvinen.