Senast publicerat 22-12-2022 11:15

Betänkande FiUB 9/2021 rd RP 63/2021 rd Finansutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 § i tonnageskattelagen samt av 69 och 123 § i inkomstskattelagen

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 § i tonnageskattelagen samt av 69 och 123 § i inkomstskattelagen (RP 63/2021 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande. 

Beredning i delegation

Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation. 

Sakkunniga

Delegationen har hört 

 • konsultativ tjänsteman Timo Annala 
  finansministeriet
 • skatteexpert Tiia Hyysalo 
  finansministeriet
 • specialsakkunnig Antti Sinkman 
  finansministeriet
 • regeringsråd Hanna Kiiskinen 
  undervisnings- och kulturministeriet
 • överinspektör Katja Peltola 
  kommunikationsministeriet
 • ledande expert Kari Aaltonen 
  Skatteförvaltningen
 • chefsjurist Matti Merisalo 
  Skatteförvaltningen
 • specialsakkunnig Pekka Montell 
  Finlands Kommunförbund
 • generalsekreterare Rosa Meriläinen 
  Kultur- och konstområdets centralorganisation KULTA rf
 • ordförande Juha Rahko 
  Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry
 • verkställande direktör Tero Koistinen 
  Finlands Filmkammare rf
 • vice verkställande direktör Hans Ahlström 
  Rederierna i Finland rf
 • skatteexpert Laura Kurki 
  Företagarna i Finland rf
 • verkställande direktör Juha Rahko 
  Tapahtumateollisuus ry.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Ålands landskapsregering
 • Finlands näringsliv rf
 • Centralhandelskammaren
 • STTK rf
 • Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
 • Skattebetalarnas Centralförbund rf.

Inget yttrande av 

 • Akava ry.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås det att tonnageskattelagen och inkomstskattelagen ändras. Tonnageskattelagen ändras så att fartyg som är dubbelregistrerade i Finland ska betraktas som tonnageskattedugliga fartyg och därmed omfattas av tonnageskatt. Genom den föreslagna ändringen förtydligas rättsläget. 

Enligt förslaget ska inkomstskattelagen ändras så att kulturförmånen ska kunna användas som betalningsmedel också vid virtuella kulturevenemang och kulturtillställningar som ordnas i realtid. 

Det föreslås också att inkomstskattelagen ändras så att den mottagande kommunen i situationer där kommunindelningen ändras enligt kommunstrukturlagen har rätt att dra av förlusten för den kommun som går samman med kommunen eller för den kommundel som överförs till kommunen. Dessutom ska den mottagande samkommunen när samkommuner sammanslås eller delas i enlighet med kommunallagen ha rätt att dra av förlusten för den samkommun som går samman med samkommunen eller som delas. 

Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. Det föreslås att lagarna ska tillämpas första gången vid beskattningen för skatteåret 2021. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Utskottet tillstyrker lagförslaget, men med ändringar. Ändringen gäller utvidgning av den skattefria kulturförmånen till idrotts- och kulturmässor samt överföring av förluster vid kommunsammanslagningar mellan åländska kommuner. Utskottet går i korthet in på förslagen nedan. Utskottet har ingenting att anmärka på förslaget till ändring av tonnageskattelagen, som förtydligar rättsläget. 

Skattefri kulturförmån – allmänt

Propositionen har fått brett stöd bland de sakkunniga, och den föreslagna ändringen av kulturförmånen har ansetts vara viktig för att förbättra verksamhetsförutsättningarna för kultur- och underhållningssektorn, som drabbats hårt av coronaepidemin. Dessutom uppdaterar den föreslagna ändringen bestämmelsen om användning av kulturförmåner så att den motsvarar den mer bestående digitaliseringen inom branschen. 

Kulturförmån som tillhandahålls via distansförbindelse

Utskottet välkomnar den föreslagna ändring som gör det möjligt att skattefria kulturförmåner erbjudna av arbetsgivaren som personalförmån används också för kulturevenemang som tillhandahålls via en distansförbindelse. Skattefriheten omfattar således till exempel konserter, teater- och operaföreställningar samt andra motsvarande virtuella evenemang och tillställningar inom olika konstområden som sänds i realtid på nätet. 

Utskottet påpekar att skattefriheten även gäller inspelade föreställningar på internet om det är fråga om ordnade evenemang eller tillställningar som är bundna till en viss tidpunkt. Evenemang av detta slag är till exempel filmfestivaler där vissa filmer visas vid en viss tidpunkt, och konstutställningar som är öppna en viss tid. Vidare gäller skattefriheten till exempel enskilda filmer och inspelade konserter eller teaterföreställningar som förevisas via internet en viss dag och vid ett visst klockslag. Evenemanget kan pågå en begränsad tid. 

Skattefriheten omfattar även idrottsevenemang på internet i realtid. På motsvarande sätt som i fråga om ovan nämnda evenemang inom olika konstområden kan förevisningen av ett idrottsevenemang vara en inspelning, om det är fråga om ett ordnat evenemang eller en ordnad tillställning som är bunden till en viss tidpunkt. I fråga om båda typerna av evenemang möjliggör skattefriheten också att inspelningen kan ses i efterhand under en begränsad tid. 

Utskottet noterar att skattefria kulturförmåner kan användas till exempel för inköp av säsongs- och seriebiljetter. Kulturförmånen kan alltså användas för att på en gång skaffa rätten att se flera virtuella evenemang eller till exempel ett visst lags eller en viss orkesters hela säsong. Däremot gäller skattefriheten inte rättigheter som skaffas via en streamingtjänst med månadsavgift. Skattefria förmåner omfattar fortfarande heller inte hyrning av filmer via internet. Utskottet förordar de här riktlinjerna och avgränsningarna i propositionen. 

Mässor inom idrott och olika konstområden

Sakkunniga har sett det som problematiskt att skattefriheten inte omfattar idrotts- och kulturmässor. För närvarande betraktas deltagande i mässor inte som sådan kulturverksamhet som avses i bestämmelsen. Detta bygger på motiveringen till proposition RP 112/2008 rd, där det konstateras att besök på mässor inte omfattas av skattefriheten, eftersom mässor huvudsakligen ordnas i kommersiellt syfte. Bakgrunden till avgränsningen är att man vid bedömningen av skattefrihetens räckvidd enligt propositionen i fråga måste beakta evenemangets karaktär och huvudsakliga syfte. Utgångspunkten är att mässor till sin natur är evenemang som främjar försäljning och marknadsföring och som också kan innefatta annat program. 

Sakkunniga har påpekat att mässbranschen organiserar ett stort antal evenemang runt om i Finland, som gör det möjligt för deltagarna att utöva mångsidig kultur och idrott. Om evenemanget benämns och genomförs som mässa utesluter det användningen av kultursedlar, fastän innehållet skulle vara fokuserat på kultur eller idrott. Mässorna har genomgått stora förändringar de senaste åren och erbjuder numera också professionellt framtagna kulturupplevelser och idrottsaktiviteter. Till exempel mässor på litteraturområdet är starkt inriktade på kultur. Likabehandling inom evenemangsbranschen talar också för en utvidgning av skattefriheten till att omfatta även idrotts- och kulturmässor. 

Utskottet föreslår därför att skattefriheten utvidgas så att den även omfattar idrotts- och kulturmässor. På denna grund fogas till bestämmelsen ett omnämnande av att även mässor som hänför sig till idrott och de olika konstområden som nämns i bestämmelsen betraktas som kulturverksamhet. Mässor som evenemang omfattas av skattefrihet om mässans huvudsakliga innehåll är idrott eller ett konstområde som avses i bestämmelsen. 

Utskottet framhåller att den föreslagna utvidgningen inte innebär några ändringar i vad som avses med idrott i bestämmelsen. Inte heller sker det några förändringar i vilka konstområden som omfattas av skattefriheten enligt bestämmelsen. På så sätt följs gällande tolkningar i fråga om idrott och olika konstområden. 

Skattefriheten omfattar till exempel idrottsmässor och litteraturmässor. I enlighet med gällande beskattningspraxis utesluts mässor som enbart hänför sig till fritid, hobbyer och fritidsaktiviteter, resor, välbefinnande och mode. Uteslutna är likaså mässor i anslutning till heminredning och byggande. Exempelvis mat-, vin- och djurmässor och hantverksmässor omfattas inte av skattefriheten. Likaså faller exempelvis båt-, bil- och motorcykelmässor utanför skattefriheten. 

Den utvidgning som utskottet föreslår innebär att idrotts- och kulturevenemang som för närvarande omfattas av skattefriheten kan ordnas som mässor utan att förmånen utesluts från skattefriheten. Vid bedömningen av skattefriheten är det viktigaste innehållet i evenemanget eller mässan av central betydelse. Skattefri kulturförmån kan användas till inträdesavgift för evenemang eller mässor, om evenemangets eller mässans huvudsakliga innehåll är idrott eller kultur. 

Uppföljning och Skatteförvaltningens anvisningar

Avslutningsvis vill utskottet lyfta fram uppföljningen av propositionens konsekvenser. Efter ikraftträdandet finns det skäl att bevaka hur skattefriheten inriktas. Utskottet anser det också viktigt att Skatteförvaltningen ger anvisningar om den korrekta tolkningen av bestämmelserna och riktar de resurser som behövs till förhandsstyrning, diskussion och behandling av förhandsuppgifter. 

Kommunsammanslagningar på Åland

Utskottet föreslår att 123 § i inkomstskattelagen preciseras så att den beaktar kommunstrukturlagen för Åland (2019:29). På denna grund har den mottagande kommunen rätt att dra av förlusten för den kommun som går samman med kommunen eller för den kommundel som överförs till kommunen, såsom i situationer enligt kommunstrukturlagen och kommunallagen. Preciseringen behövs för att uppnå en jämlik skattemässig behandling av landskapet och riket enligt självstyrelselagen för Åland. Således kompletteras bestämmelsen med ett nytt 4 mom. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Finansutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1 i proposition RP 63/2021 rd utan ändringar. Riksdagen godkänner lagförslag 2 i proposition RP 63/2021 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag) 

Utskottets ändringsförslag

1. Lag om ändring av 8 § i tonnageskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i tonnageskattelagen (476/2002) 8 § 1 mom. 4 punkten, sådan den lyder i lag 90/2012, och 
fogas till 8 § 1 mom., sådant det lyder i lag 90/2012, en ny 5 punkt som följer: 
8 § 
Tonnagebeskattat fartyg 
Tonnageskatt betalas för följande huvudsakligen i internationell sjöfart varande och huvudsakligen för gods- eller passagerartransport eller bogsering eller skjutbogsering avsedda och använda fartyg (tonnagebeskattat fartyg) som har sin strategiska och ekonomiska ledning i Finland och som har en bruttodräktighet om minst 100: 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
4) ett fartyg som bolaget på grund av tillfällig överkapacitet har hyrt ut utan besättning för högst tre år, då andelen av ett sådant uthyrt fartyg inte överskrider 20 procent av bruttodräktigheten för bolagets tonnagebeskattade fartyg med beaktande av de övriga fartyg som avses i denna punkt, 
5) ett fartyg som bolaget har inhyrt utan besättning och som har godkänts som finskt enligt 1 kap. 1 b § i sjölagen (674/1994) och som bolaget utrustar och använder i trafik. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för skatteåret 2021. 
 Slut på lagförslaget 

2. Lag om ändring av 69 och 123 § i inkomstskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i inkomstskattelagen (1535/1992) 69 § 5 mom., sådant det lyder i lag 946/2008, och 
fogas till 123 §, sådan den lyder i lagarna 1734/1995 och 1425/2006, Utskottet föreslår en ändring nya Slut på ändringsförslagetUtskottet föreslår en ändring och 4 Slut på ändringsförslaget mom. 
som följer: 
69 § 
Sedvanlig personalförmån 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Som förmåner enligt 1 mom. 4 punkten betraktas också årliga förmåner till högst 400 euro för sådan frivillig motions- och kulturverksamhet för arbetstagaren som arbetsgivaren erbjuder. I detta moment avses med kulturverksamhet besök på museer, teatrar, opera, biografer, konserter, konstutställningar eller andra motsvarande evenemang eller tillställningar med anknytning till olika konstområden. Som kulturverksamhet betraktas också besök i vetenskapscenter och på idrottsevenemang samt deltagande i handledda, aktivitetsbaserade konstkurser. Utskottet föreslår en ändring Som kulturverksamhet betraktas också mässor med anknytning till idrott och de olika konstområden som nämns ovan. Slut på ändringsförslaget Som kulturverksamhet betraktas dessutom deltagande i realtid i ovan nämnd verksamhet med hjälp av en distansförbindelse. En förutsättning är att förmånen står till förfogande endast för arbetstagaren. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
123 § 
Fusioners och fissioners inverkan på rätten att dra av förluster 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
När kommuner har sammanslagits på det sätt som avses i 3 § 2 mom. i kommunstrukturlagen (1698/2009) eller en del av en kommun har överförts till en annan kommun på det sätt som avses i 4 mom. i den paragrafen har den mottagande kommunen trots 2 mom. i denna paragraf rätt att dra av den överförande kommunens förlust. När samkommuner har sammanslagits på det sätt som avses i 62 a § i kommunallagen (410/2015) eller samkommuner har delats på det sätt som avses i 62 b § i den lagen har den mottagande samkommunen trots 2 mom. i denna paragraf rätt att dra av förlusten för den samkommun som går samman med samkommunen eller som delas. När en kommun går samman med en annan kommun på det sätt som avses 3 § 2 mom. 3 punkten i kommunstrukturlagen eller en del av en kommun överförs till en annan kommun på det sätt som avses i 4 mom. i den paragrafen eller när en samkommun delas på det sätt som avses i 62 b § i kommunallagen iakttas i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 1 mom. i denna paragraf. 
Utskottet föreslår en ändring När åländska kommuner har sammanslagits på det sätt som avses i 3 § 2 mom. i kommunstrukturlagen för Åland (Ålands författningssamling 2019:29) eller en del av en kommun har överförts till en annan kommun på det sätt som avses i 4 mom. i den paragrafen har den mottagande kommunen trots 2 mom. i denna paragraf rätt att dra av den överförande kommunens förlust. När en åländsk kommun går samman på det sätt som avses i 3 § 2 mom. 3 punkten i kommunstrukturlagen för Åland eller en del av en kommun överförs till en annan kommun på det sätt som avses i 4 mom. i den paragrafen iakttas i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 1 mom. i denna paragraf. Slut på ändringsförslaget 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för skatteåret 2021. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 11.6.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Johannes Koskinen sd 
 
vice ordförande 
Arto Pirttilahti cent 
 
medlem 
Anders Adlercreutz sv 
 
medlem 
Vilhelm Junnila saf 
 
medlem 
Heli Järvinen gröna 
 
medlem 
Anneli Kiljunen sd 
 
medlem 
Esko Kiviranta cent 
 
medlem 
Katri Kulmuni cent 
 
medlem 
Merja Kyllönen vänst 
 
medlem 
Pia Lohikoski vänst 
 
medlem 
Raimo Piirainen sd 
 
medlem 
Sami Savio saf 
 
medlem 
Pia Viitanen sd 
 
medlem 
Ville Vähämäki saf 
 
ersättare 
Sari Essayah kd 
 
ersättare 
Lulu Ranne saf. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Ilkka Lahti.