Betänkande
FvUB
18
2017 rd
Förvaltningsutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av folkräkningslagen
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av folkräkningslagen (RP 89/2017 rd): Ärendet har remitterats till förvaltningsutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
regeringsråd
Ilkka
Turunen
finansministeriet.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
Statistikcentralen.
PROPOSITIONEN
Regeringen föreslår att folkräkningslagen upphävs. Folkräkning och anslutande bostads- och fastighetsräkning har inte förrättats på det sätt som avses i lagen efter folkräkningen 1980. 
Dessutom är bestämmelserna om sekretess och användningsändamål för material som tillkommit med stöd av folkräkningslagen redan på grund av tidpunkten för när lagen har stiftades otydliga i tolkningshänseende och svåra att ställa i relation till andra gällande författningar om material som samlas in för statistikändamål, handlingars offentlighet och skydd för personuppgifter. Bestämmelserna i lagen gör att det material som samlats in med stöd av den får en exceptionell ställning i förhållande till annat material som samlats in för befolkningsstatistiska ändamål. Därför kan lagen upphävas eftersom den är föråldrad. 
Lagen föreslås träda i kraft den 1 november 2017. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Sammantaget sett anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker därför lagförslagen utan ändringar. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Förvaltningsutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 89/2017 rd utan ändringar. 
Helsingfors 20.10.2017 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Juho
Eerola
saf
vice ordförande
Timo V.
Korhonen
cent
medlem
Anders
Adlercreutz
sv
medlem
Mika
Kari
sd
medlem
Elsi
Katainen
cent
medlem
Kari
Kulmala
blåa
medlem
Mikko
Kärnä
cent
medlem
Sirpa
Paatero
sd
medlem
Juha
Pylväs
cent
medlem
Veera
Ruoho
saml
medlem
Wille
Rydman
saml
medlem
Joona
Räsänen
sd
medlem
Vesa-Matti
Saarakkala
blåa
medlem
Matti
Semi
vänst.
Sekreterare var
utskottsråd
Minna-Liisa
Rinne.
Senast publicerat 23.10.2017 12:12