Betänkande
FvUB
27
2017 rd
Förvaltningsutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (RP 181/2017 rd): Ärendet har remitterats till förvaltningsutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
överinspektör
Suvi
Pato-Ojala
inrikesministeriet
specialsakkunnig
Tanja
Jaatinen
justitieministeriet.
PROPOSITIONEN
Regeringen föreslår att ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet ändras. Utplåning av uppgifter ur informationssystemet för polisärenden i enlighet med den lagen ska genomföras inom sex år från ikraftträdandet, det vill säga före den 1 januari 2020. 
Lagen avses träda i kraft vid ingången av 2018. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Sammantaget sett anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker därför lagförslaget utan ändringar.  
FÖRSLAG TILL BESLUT
Förvaltningsutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 181/2017 rd utan ändringar. 
Helsingfors 8.12.2017 
I den avgörande behandlingen deltog
vice ordförande
Timo V.
Korhonen
cent
medlem
Anders
Adlercreutz
sv
medlem
Mika
Kari
sd
medlem
Elsi
Katainen
cent
medlem
Sirpa
Paatero
sd
medlem
Olli-Poika
Parviainen
gröna
medlem
Juha
Pylväs
cent
medlem
Veera
Ruoho
saml
medlem
Wille
Rydman
saml
medlem
Joona
Räsänen
sd
medlem
Matti
Semi
vänst
medlem
Mari-Leena
Talvitie
saml.
Sekreterare var
plenarråd
Henri
Helo.
Betänkande
FvUB
27
2017 rd
Förvaltningsutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (RP 181/2017 rd): Ärendet har remitterats till förvaltningsutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
överinspektör
Suvi
Pato-Ojala
inrikesministeriet
specialsakkunnig
Tanja
Jaatinen
justitieministeriet.
PROPOSITIONEN
Regeringen föreslår att ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet ändras. Utplåning av uppgifter ur informationssystemet för polisärenden i enlighet med den lagen ska genomföras inom sex år från ikraftträdandet, det vill säga före den 1 januari 2020. 
Lagen avses träda i kraft vid ingången av 2018. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Sammantaget sett anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker därför lagförslaget utan ändringar.  
FÖRSLAG TILL BESLUT
Förvaltningsutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 181/2017 rd utan ändringar. 
Helsingfors 8.12.2017 
I den avgörande behandlingen deltog
vice ordförande
Timo V.
Korhonen
cent
medlem
Anders
Adlercreutz
sv
medlem
Mika
Kari
sd
medlem
Elsi
Katainen
cent
medlem
Sirpa
Paatero
sd
medlem
Olli-Poika
Parviainen
gröna
medlem
Juha
Pylväs
cent
medlem
Veera
Ruoho
saml
medlem
Wille
Rydman
saml
medlem
Joona
Räsänen
sd
medlem
Matti
Semi
vänst
medlem
Mari-Leena
Talvitie
saml.
Sekreterare var
plenarråd
Henri
Helo.
Senast publicerat 4.10.2019 11:15