Senast publicerat 08-05-2021 12:34

Betänkande FvUB 9/2018 rd RP 110/2018 rd Förvaltningsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av skjutvapenlagen

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av skjutvapenlagen (RP 110/2018 rd): Ärendet har remitterats till förvaltningsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • specialsakkunnig Heidi Aliranta 
    inrikesministeriet
  • chef för vapenförvaltningen Mika Lehtonen 
    Polisstyrelsen.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

  • Reservistförbundet
  • Suomen Ampumaurheiluliitto ry
  • Finlands Jägarförbund
  • Finlands Reservofficersförbund rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av skjutvapenlagen ändras så att skjutvapenlagens bestämmelser om vapennäringsidkares skyldighet att anmäla identifieringsuppgifter om skjutvapen träder i kraft först den 1 mars 2020. Dessutom föreslås det att bestämmelserna om elektroniska tjänster ska börja tillämpas den 1 mars 2020 när det nya vapenregistersystemet införs och att vapensamlare senast den 31 maj 2019 ska ansöka om vapentillstånd för de skjutvapen och vapendelar som de förvärvat före den 1 december 2017. 

Lagen avses träda i kraft den 1 december 2018. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Genom den föreslagna lagen ändras ikraftträdandebestämmelsen i lag 623/2017 om ändring av skjutvapenlagen. Innehållet i skjutvapenlagen ändras inte. Det är således fråga om en lagteknisk ändring. 

Genom lag 623/2017 kompletterades skjutvapenlagen bland annat med bestämmelser om elektroniska tjänster. Enligt ikraftträdandebestämmelsen skulle en del av de nya bestämmelserna ha trätt i kraft och börjat tillämpas den 1 december 2018. Bakgrunden är att införandet av elektroniska tjänster förutsätter att de ändringar som görs i polisens vapenregistersystem har slutförts. Utvecklingsprojektet för vapenregistersystemet har emellertid blivit försenat. Enligt utredning kan det nya datasystemet vara i drift i mars 2020. 

Förvaltningsutskottet anser det beklagligt att projektet för reformering av vapenregistersystemet fördröjts. Möjligheterna till e-tjänster är en länge emotsedd reform som ska ge ökad smidighet i handläggningen av vapentillstånd och kommunikationen med tillståndsmyndigheten. Utskottet konstaterar att tidsschemat ändå behöver läggas om. Nu är det viktigt att få visshet i att det finns tillräckliga resurser samt upphandlings- och it-kompetens för reformen så att den inte fördröjs ytterligare. Det är viktigt att systemet är omsorgsfullt testat och driftssäkert när det börjar användas. 

Utskottet konstaterar att det finns ett fungerande vapenregistersystem för sökande av vapentillstånd, och det blir således inget avbrott i sökandet av vapentillstånd eller i giltigheten för tillstånden trots att det elektroniska ärendehanteringssystemet fördröjs. 

Att förlänga giltighetstiden för den övergångsbestämmelse som gäller vapensamlare ger möjligheter att göra tillståndsansökningar och anmälningar samordnat och med stöd av myndigheter. På så sätt är det meningen att säkerställa att samlare kan kommunicera smidigt med myndigheterna och att hanteringen av tillstånd för föremål och inmatning av information i vapenregistersystemet sker felfritt. 

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Förvaltningsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 110/2018 rd utan ändringar. 
Helsingfors 2.10.2018 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Juho Eerola saf 
 
vice ordförande 
Timo V. Korhonen cent 
 
medlem 
Pertti Hakanen cent 
 
medlem 
Kari Kulmala blå 
 
medlem 
Sirpa Paatero sd 
 
medlem 
Olli-Poika Parviainen gröna 
 
medlem 
Juha Pylväs cent 
 
medlem 
Veera Ruoho saml 
 
medlem 
Wille Rydman saml 
 
medlem 
Joona Räsänen sd 
 
medlem 
Matti Semi vänst 
 
medlem 
Mari-Leena Talvitie saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Minna-Liisa Rinne.