Betänkande
GrUB
7
2018 rd
Grundlagsutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av vallagen
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av vallagen (RP 162/2018 rd): Ärendet har remitterats till grundlagsutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
konsultativ tjänsteman
Heini
Huotarinen
justitieministeriet
professor
Janne
Salminen
minister
Lauri
Tarasti.
PROPOSITIONEN
Regeringen föreslår en del smärre ändringar av teknisk natur i vallagen. 
Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 januari 2019. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
I 14 § i grundlagen föreskrivs det om rösträtt och rätt till inflytande. Varje finsk medborgare som har fyllt arton år har enligt dess 1 mom. rätt att rösta i statliga val och folkomröstningar. I 2 och 3 mom. föreskrivs det om rätten att rösta vid val till Europaparlamentet och i kommunalval. Detaljerade bestämmelser på lagnivå om val finns i vallagen. 
I propositionen föreslås en del ändringar av teknisk natur i vallagen. De viktigaste är översyn av formuleringen i fråga om genomförande av direktivet om val till Europaparlamentet, senareläggning av dagen för inlämning av kandidatansökningar till europaparlamentsvalet 2019, ändrad tidtabell för kommunernas beslut om indelning i röstningsområden och möjliggörande av elektronisk distribution av meddelandekort. 
Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Grundlagsutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 162/2018 rd utan ändringar. 
Helsingfors 23.11.2018 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Annika
Lapintie
vänst
vice ordförande
Tapani
Tölli
cent
medlem
Hannu
Hoskonen
cent
medlem
Ilkka
Kantola
sd
medlem
Kimmo
Kivelä
blå
medlem
Mia
Laiho
saml
medlem
Markus
Lohi
cent
medlem
Leena
Meri
saf
medlem
Ville
Niinistö
gröna
medlem
Juha
Rehula
cent
medlem
Wille
Rydman
saml
medlem
Ville
Skinnari
sd
medlem
Kaj
Turunen
saml.
Sekreterare var
utskottsråd
Mikael
Koillinen.
Senast publicerat 27.11.2018 16:00