Betänkande
JsUB
10
2018 rd
Jord- och skogsbruksutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen angående spannmålslånemagasin och utsädesfonder
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen angående spannmålslånemagasin och utsädesfonder (RP 75/2018 rd): Ärendet har remitterats till jord- och skogsbruksutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
konsultativ tjänsteman
Anu
Hernesmaa
finansministeriet
regeringssekreterare
Jukka
Mirvo
jord- och skogsbruksministeriet.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
Försörjningsberedskapscentralen
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK.
Inget yttrande av 
justitieministeriet
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC rf.
PROPOSITIONEN
I propositionen föreslås det att lagen angående spannmålslånemagasin och utsädesfonder upphävs. Spannmålslånemagasinen och utsädesfonderna används inte längre i dag i det syfte som avses i lagen och dessutom innebär ett upphävande av lagen att onödig reglering avvecklas. 
I propositionen föreslås dessutom bestämmelser om att spannmålslånemagasinen och utsädesfonderna inom två år från ikraftträdandet av lagen ska kartlägga sin egendom, sina tillgångar och sina skulder. Efter det att skulderna är betalda ska egendomen och tillgångarna överlåtas för jordbruksfrämjande verksamhet, och magasinet eller fonden ska inom den nämnda tidsfristen underrätta jord- och skogsbruksministeriet om att åtgärderna har slutförts. Om åtgärderna inte genomförts inom föreskriven tid, övergår magasinens och fondernas egendom, tillgångar och skulder till kommunen eller mantalskommunen. Kommunen eller mantalskommunen ska använda egendomen och tillgångarna till verksamhet som främjar jordbruket inom sitt område. 
Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2019. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Jord- och skogsbruksutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 75/2018 rd utan ändringar. 
Helsingfors 15.6.2018 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Anne
Kalmari
cent
medlem
Pertti
Hakanen
cent
medlem
Hanna
Halmeenpää
gröna
medlem
Lasse
Hautala
cent
medlem
Reijo
Hongisto
blå
medlem
Jukka
Kopra
saml
medlem
Susanna
Koski
saml
medlem
Jari
Myllykoski
vänst
medlem
Juha
Pylväs
cent
medlem
Tytti
Tuppurainen
sd
medlem
Harry
Wallin
sd
medlem
Eerikki
Viljanen
cent
medlem
Peter
Östman
kd.
Sekreterare var
utskottsråd
Carl
Selenius.
Senast publicerat 15.6.2018 14:03