Betänkande
JsUB
11
2017 rd
Jord- och skogsbruksutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information (RP 170/2017 rd): Ärendet har remitterats till jord- och skogsbruksutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
forstråd
Marja
Kokkonen
jord- och skogsbruksministeriet
lagstiftningsråd
Kirsi
Taipale
jord- och skogsbruksministeriet
konsultativ tjänsteman
Maarit
Loiskekoski
miljöministeriet
specialforskare
Jussi
Nikander
Naturresursinstitutet
skogsdirektör
Anna
Rakemaa
Finlands skogscentral
vice verkställande direktör
Simo
Jaakkola
Maskinföretagarnas förbund rf
forstdirektör
Juha
Hakkarainen
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
organisationschef
Ilpo
Puputti
Skogsbranschens Experter rf
skogsexpert
Anu
Islander
Skogsindustrin rf
skyddsexpert
Paloma
Hannonen
Finlands naturskyddsförbund rf.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
justitieministeriet
dataombudsmannens byrå
Lantmäteriverket
Finlands Sågindustri rf
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC rf
WWF Finland.
PROPOSITIONEN
I propositionen föreslås det att lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information ändras så att det blir möjligt att lämna ut sådana offentliga uppgifter som betraktas som miljöinformation från systemet för skoglig information utan de nuvarande förfarandena för utlämnade av uppgifter. I propositionen ingår det också bestämmelser som har samband med skyddet för personuppgifter. Dessutom ska bestämmelsen om felfrihet för informationen om skogstillgångar ändras så att Finlands skogscentral kan ta emot uppgifter om skogstillgångar som lämnas av vem som helst. 
Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Allmänt
Utskottet konstaterar att projektet Skogsdata och elektroniska tjänster är ett led i spetsprojektet "Fram för trä och nya skogsprodukter" i regeringsprogrammet för statsminister Juha Sipiläs regering. Syftet med projektet är att effektivisera utnyttjandet av informationen om skogstillgångar genom att förbättra informationens kvalitet och tillgänglighet samt genom att utveckla de elektroniska tjänsterna. Ytterst viktigt för såväl skogsägarna som aktörerna inom skogssektorn när det gäller en hållbar användning av naturresurserna är att tillgången till information om skogarna blir bättre och att denna information kan utnyttjas i större utsträckning än tidigare. Lagförslaget är en av åtgärderna inom ramen för spetsprojektet. 
Utskottet noterar att ett av syftena med Nationella skogsstrategin 2025 är att effektivisera användningen av information om skogstillgångar. Genom att underlätta användningen av skoglig information kan man öka värdet av den offentligt producerade informationen, skapa möjligheter för ny affärsverksamhet, utveckla bättre tjänster och förbättra beslutsprocesserna i skogsfrågor samt öka transparensen i förvaltningen. När utnyttjandet av skogarna ökar är det viktigt att samtidigt förbättra tillgången till information som behövs för verksamhetsstyrningen och uppföljningen. Med hjälp av denna information kan vi såväl effektivisera skogsbruket som stärka acceptabiliteten för ett hållbart skogsbruk. 
Det bör noteras att en öppnare delning av skoglig information, som kan betraktas som miljöinformation, samtidigt möjliggör en bredare digitalisering inom skogssektorn, drivning och transport samt förvaltning. I ett globalt perspektiv är Finland redan i dag en föregångare när det gäller att utnyttja och förädla skoglig information till nytta för näringen och skogsägaren. Lagförslaget bör därför stärka den inhemska skogssektorns ställning som expert på hållbart skogsbruk. Utifrån öppen och aktuell information är det dessutom lättare att beakta biodiversiteten och miljöaspekterna på hyggena och minska avverkningsskadorna och skogsbrukets konsekvenser för vattendragen. 
Utskottet noterar att propositionen också anknyter till den formella underrättelse 2015/2125 som kommissionen gav Finland den 25 september 2015 med stöd av artikel 258 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF). Den 25 juli 2016 gav kommissionen Finland ett motiverat yttrande i samma ärende. Kommissionen ansåg att Finland inte hade uppfyllt alla sina skyldigheter enligt artiklarna 3.1 och 4.2 i direktiv 2003/4/EG om allmänhetens tillgång till miljöinformation. Miljöinformation i systemet för skoglig information bör överlåtas öppet utan att den som begär informationen måste motivera sin förfrågan. Skyddet för personuppgifter ska dock säkras. Om Finland inte ändrar sin lagstiftning så att den i fråga om systemet för skoglig information motsvarar direktivet, kan kommissionen väcka talan mot Finland vid Europeiska unionens domstol. Utskottet konstaterar därför att ett av syftena med propositionen är att i fråga om systemet för skoglig information harmonisera lagstiftningen med direktivet. 
Av propositionen framgår att syftet med den inte har varit att göra de ändringar som följer av EU:s allmänna dataskyddsförordning (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG). Förordningen tillämpas inte ännu. Avsikten är att de ändringar av lagen om skoglig information som föranleds av den allmänna dataskyddsförordningen ska göras i samband med ändringarna i annan lagstiftning som faller inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde. En proposition i ärendet har skickats ut på remiss. 
De viktigaste förslagen
Utskottet konstaterar att regeringen på grunder som redan anförts föreslår att det till lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information (419/2011), nedan kallad lagen om skoglig information, fogas en bestämmelse enligt vilken utlämnande av sådana offentliga uppgifter i skogscentralens system för skoglig information som betraktas som miljöinformation inte längre ska förutsätta att den som begär uppgifter motiverar varför han eller hon ska få behandla uppgifterna. I fortsättningen tillämpas inte heller det förfaranden för utlämnade av uppgifter som föreskrivs i lagen om skoglig information och förutsätter en skriftlig ansökan om uppgifter och ett förvaltningsbeslut, eftersom skoglig information lämnas ut utan namn, personbeteckning och kontaktuppgifter för fysiska personer. I praktiken är skoglig information utan personuppgifter som identifierar en fysisk person tillgänglig för vem som helst. Ändringen hänför sig till genomförandet av direktivet om miljöinformation på det sätt som kommissionen förutsätter. Den nya bestämmelsen gäller inte utlämnande av markägarnas namn, adress, övriga kontaktuppgifter och personbeteckning. De aktuella uppgifterna särskiljs från den offentliga miljöinformationen. Vad som hänförs till offentlig miljöinformation anges i 13 d § 1 mom. 
Utskottet noterar att de nya bestämmelserna inte betyder att markägarens namn, adress och andra personuppgifter är fritt tillgängliga för allmänt bruk. För att få tillgång till personuppgifter krävs också i fortsättningen en motivering enligt personuppgiftslagen eller någon annan lag samt en skriftlig begäran om uppgifter och ett beslut av skogscentralen på basis av begäran. 
Utskottet konstaterar att det föreslås att den bestämmelse i lagen om skoglig information som gäller utlämnande av personuppgifter genom en teknisk anslutning också ska ändras. I skogscentralens tjänst MinSkog.fi utnyttjas detta sätt för utlämnande av uppgifter. Med utlämnande av personuppgifter avses i det här sammanhanget att utlämnandet av information gäller såväl markägarens namn- och kontaktuppgifter som uppgifter om skogstillgångar. För närvarande är huvudregeln den att utlämnandet av personuppgifter i tjänsten MinSkog.fi förutsätter samtycke. I fortsättningen kan också någon annan grund som anges i personuppgiftslagen eller i någon annan lag, såsom till exempel genomförandet av ett avtal eller skötseln av ett uppdrag, utgöra en grund för utlämnande av information. Av propositionsmotiven framgår det att en förutsättning för utlämnande av uppgifter är att mottagaren enligt bestämmelserna om skydd för personuppgifter har rätt att registrera och använda sådana personuppgifter. I praktiken innebär detta att grunden för att få behandla personuppgifterna föreskrivs antingen i lagstiftningen om skydd för personuppgifter eller i en speciallag. Personuppgifter lämnas endast ut i den utsträckning som de är nödvändiga för det användningsändamål som angetts. Ändringen behövs med tanke på exempelvis det att virkeshandel för markägarens räkning kan göras med fullmakt eller på annat sätt enligt uppdrag. Ändringen underlättar användningen av kundens uppgifter i aktörens egna system. 
Genom propositionen utökas också urvalskriterierna för när markägares kontaktuppgifter får lämnas ut för direktmarknadsföring som anknyter till skogsbruk. För närvarande är de flesta urvalskriterierna för markägares kontaktuppgifter kopplade till personen (till exempel ny skogsägare eller kvinnlig skogsägare). Till lagen fogas några nya urvalskriterier för markägares kontaktuppgifter, såsom fastighetens eller ett annat områdes areal, läge, huvudträdslag och trädbeståndets genomsnittliga volym. Utskottet ser det som nödvändigt att urvalskriterierna preciseras i enlighet med propositionen, eftersom de nuvarande urvalskriterierna just inte har att göra med informationen om skogstillgångar. Urvalskriterierna ska vara relevanta och behövliga i direktmarknadsföring som gäller främjande av skogsbruket. Utskottet fäster uppmärksamhet vid att skogsägaren också i fortsättningen har rätt att förbjuda användning av uppgifter för direktmarknadsföring. 
Utskottet konstaterar att skogscentralen enligt lagförslaget i fortsättningen får ta emot skoglig information som tagits fram av andra. Skogscentralen ska dock kontrollera att informationen är korrekt och centralen svarar för innehållet först när en tjänsteman kontrollerat riktigheten. Enligt propositionsmotiven ska det i informationssystemet registreras uppgifter om vilken datainsamlingsmetod eller uppgiftskälla som använts samt uppgiftens datum. Utskottet anser att externt producerad information eller så kallad massinsamling av data i sig är ett bra tillskott för att hålla den skogliga informationen uppdaterad. Tack vare extern information kan man snabbt få information om fenomen i skogen som det kunde ta åratal för skogscentralen att få fram. Fördelarna med massinsamling av data kan accentueras särskilt i samband med stormskador eller andra motsvarande händelser. Utskottet framhåller att det finns anledning att lära sig utnyttja material av olika grad och från olika aktörer och att bedöma deras användbarhet med avseende på olika skogsbruksåtgärder. 
Skogscentralen bör planera och införa öppna och transparenta kvalitetskriterier för insamlingen av information. Det bör dock noteras att också kvalitativ information från tillförlitliga källor kan innehålla felaktigheter eller vara av sämre kvalitet än den befintliga information. Det finns därför anledning att följa kvaliteten också inom organisationen. Skogscentralen måste därför utveckla metoder för kvalitetssäkring av den interna informationen. Vidare ser utskottet det som nödvändigt att Skogscentralen uppdaterar den information om skogstillgångar som baserar sig på beståndsfigurer endast med uppgifter som bedöms vara tillförlitliga. 
Med hänvisning till propositionsmotiven framhåller utskottet att det inte får finnas några väsentliga brister, fel eller feltolkningar i informationen om skogstillgångar. Utskottet förutsätter därför att det före utgången av 2020 föreläggs en utredning om konsekvenserna av den lagstiftning som nu införs. (Förslag till uttalande) 
DETALJMOTIVERING
6 §. Registeransvarig, ansvar i samband med registerföring och rätt att behandla uppgifter.
Utskottet konstaterar att det i 6 och 7 § i lagen om skoglig information föreskrivs om ansvar i samband med registerföring. Bestämmelserna gäller skogscentralens tjänstemäns ansvar. Bakgrunden till regleringen är skogscentralens tidigare organisationsstruktur, där skötseln av offentliga förvaltningsuppgifter och av affärsverksamhet skulle anges specifikt för varje person. Skogscentralen var då uppdelad i en enhet för offentliga tjänster och en affärsverksamhetsenhet. När skogscentralens affärsverksamhet såldes till en utomstående 2016 slopades den på enheter baserade strukturen genom att lagen om Finlands skogscentral (418/2011) ändrades genom lag 1326/2016. Ändringen trädde i kraft den 1 januari 2017. Enligt 14 § ska det även fortsättningsvis genom beslut av direktören fastställas vilka anställda som får utöva offentlig makt när de sköter sina uppgifter och i vilken tjänsteställning offentlig makt får utövas. I det här avseendet anvisas skötseln av uppgifterna också enligt den nämnda ändringslagen genom åtskiljande i personellt hänseende. Också uppgiften som registeransvarig anvisades i de tidigare gällande bestämmelserna särskilda anställda genom åtskiljande på personplanet. Enligt 6 § i lagen om skoglig information var direktören, skogsdirektören och finansierings- och granskningscheferna, som avses i lagen om Finlands skogscentral, registeransvariga. Den bestämmelsen har ändrats genom lag 1327/2016. Den lagändringen gjordes i samband med att lagen om Finlands skogscentral ändrades genom nämnda lag 1326/2016. Då föreskrevs det att skogscentralen är registeransvarig. 
Utskottet konstaterar utifrån det som sägs ovan att skogscentralen enligt gällande lag är register-ansvarig. I 6 och 7 § i lagen om skoglig information hänvisas det dock fortfarande till enskilda tjänstemän i fråga om hur skogscentralen svarar för att uppgifterna är korrekta. Utskottet menar att bestämmelsen i 6 § 1 mom. i lagen om skoglig information fortfarande behövs till den del den föreskriver om registeransvarig och skötseln av uppgifter som anknyter till registerföring. Däremot föreslår utskottet på de ovan nämnda grunderna en strykning av bestämmelserna i 6 § 1 mom. om hur tjänstemännen ansvarar för att uppgifterna är korrekta. 
I 6 § 2 mom. föreskrivs det om användningsrätt som beviljas av den registeransvarige. Bestämmelsen gäller beviljande av användningsrätt till de tjänstemän vid skogscentralen som inte har rätt att utöva offentlig makt för skötseln av sina uppgifter. Med hänvisning till det som sagts ovan föreslår utskottet att också detta moment justeras så att avgränsningen "till den del det behövs för uppdatering av informationen om skogstillgångar" stryks. Utskottet föreslår å andra sidan att det till momentet fogas en bestämmelse enligt vilken användningsrätt kan beviljas för behandling av uppgifter som gäller förvaltningsärenden i anslutning till offentliga förvaltningsuppgifter, med undantag av behandling av förvaltningsärenden som anknyter till uppgifter som omfattar utövande av offentlig makt. Härigenom utesluts möjligheten att sådana uppgifter som avses i 4 § 1 mom. 1 punkten behandlas i samband med behandlingen av de förvaltningsärenden som omfattar utövning av offentlig makt, så som exempelvis föredragning och beslut i ärenden som gäller utlämnande av uppgifter. De tjänstemän som inte utövar offentlig makt kan därmed behandla information som gäller förvaltningsärenden exempelvis när de uppdaterar information om skogstillgångar eller sköter olika rådgivningsuppgifter (som inte direkt har att göra med ett anhängigt förvaltningsärende), utbildningsuppgifter och informationsuppgifter, följer skogarnas tillstånd och utveckling eller sköter andra motsvarande uppgifter. 
7 §. Uppgifternas korrekthet.
Regeringen föreslår att bestämmelser om uppgifternas korrekthet införs i 7 § 3 mom. i lagen om skoglig information. Det föreslås att 3 mom. ändras så att skogscentralen ska kunna ta emot information om skogstillgångar närmast av privata aktörer utan att det kräver samtycke av skogsägaren. I propositionen föreslås det också en precisering av momentets sista mening, som gäller ansvaret för uppgifternas riktighet. Därmed skulle skogscentralen ansvar för uppgifternas korrekthet om en tjänsteman vid skogscentralen har kontrollerat uppgifternas riktighet i terrängen. Utskottet konstaterar att ordalydelsen i den gällande bestämmelsen inte klart säger ut om det är frågan om en inspektion enligt förvaltningslagen (434/2003) eller en allmän inspektion i terrängen exempelvis vid insamling av information om skogstillgångar. Utskottet anser det vara tillräckligt att uppgiften har kontrollerats vid en allmän inspektion i terrängen. Därför och med hänvisning till det som sagts ovan i samband med 6 § föreslår utskottet att momentets bestämmelser om uppgifternas korrekthet justeras. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Jord- och skogsbruksutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 170/2017 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag) 
Riksdagen godkänner ett uttalande. (Utskottets förslag till uttalande) 
Utskottets ändringsförslag
Lag 
om ändring av lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information 
I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information (419/2011) 10 och 12 §, av dem 10 § sådan den lyder i lag 1327/2016, 
ändras 1 §, 6 § 1 och 2 mom, 7 § 3 mom., 8 § 2 mom., 9 § och 13 a—13 c §, 
av dem 6 § 1 och 2 mom. och 13 c § sådana de lyder i lag 1327/2016, 8 § 2 mom. och 13 b § sådana de lyder i lag 110/2016 och 13 a § sådan den lyder i lag 468/2012 och 13 c § sådan den lyder i lag 1327/2016, samt 
fogas till lagen nya 13 d, 13 e och 14 a § som följer: 
1 § 
Lagens tillämpningsområde 
I denna lag föreskrivs det om ett system för skoglig information som innehåller personuppgifter och som förvaltas av Finlands skogscentral, nedan skogscentralen, samt om behandlingen av uppgifter i systemet. Om inte något annat föreskrivs i denna lag, ska personuppgiftslagen (523/1999) tillämpas på behandlingen av personuppgifter och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) tillämpas på uppgifters och handlingars offentlighet och på utlämnandet av uppgifter och handlingar. 
6 § (Ny) 
Registeransvarig, ansvar i samband med registerföring och rätt att behandla uppgifter 
Registeransvarig är skogscentralen. De uppgifter som anknyter till registerföringen sköts vid skogscentralen av anställda som med stöd av 14 § i lagen om Finlands skogscentral har rätt att utöva offentlig makt för skötseln av sina uppgifter. Dessa anställda ansvarar var och en för att uppgifterna är korrekta till den del de har behandlat dem. De ansvarar dock inte för att uppgifter som lämnats av myndigheter är korrekta. För att uppgifterna är korrekta ansvarar den myndighet som lämnat dem. 
Den registeransvarige avgör ärenden som gäller användningsrätten till informationssystemet. För behandling av uppgifter som avses i 4 § 1 mom. 2—4 punkten kan sådana anställda vid skogscentralen som inte har rätt att utöva offentlig makt för skötseln av sina uppgifter beviljas användningsrätt. Användningsrätt kan då beviljas även för behandling av uppgifter som avses i 4 § 1 mom. 1 punkten till den del det behövs för uppdatering av informationen om skogstillgångar., med undantag av behandling av förvaltningsärenden i anslutning till uppgifter som omfattar utövning av offentlig makt
7 § 
Uppgifternas korrekthet 
Informationen om skogstillgångar ska uppdateras på grundval av ansökningar och anmälningar som inkommit i samband med skötseln av skogscentralens förvaltningsärenden. Därtill kan informationen om skogstillgångar uppdateras även på grundval av andra uppgifter som lämnats till skogscentralen, om uppgifterna enligt skogscentralens bedömning inte innehåller väsentliga brister, fel eller feltolkningar. Med avvikelse från vad som i 6 § föreskrivs om ansvar i samband med registerföringen är dDen registeransvarige är inte ansvarig för att dessa uppgifterseller uppgifter som lämnats av myndigheter är korrekta. Den registeransvarige ansvarar dock för att uppgifterna är korrekta till den del Om en anställd som sköter uppgifter i samband med registerföringen vid skogscentralen har kontrollerat uppgifternas riktighet i samband med en inspektion i terrängen, tillämpas dock bestämmelserna i 6 § 1 mom
8 § 
Utlämnande av offentliga uppgifter genom teknisk anslutning 
Offentliga uppgifter i informationssystemet får lämnas ut genom teknisk anslutning för kommersiella ändamål eller andra godtagbara ändamål som anknyter till skogsbruk, om mottagaren enligt bestämmelserna om skydd för personuppgifter har rätt att registrera och använda sådana personuppgifter. 
9 § 
Utlämnande av uppgifter för direktmarknadsföring och andra adresserade försändelser 
Markägarens kontaktuppgifter får lämnas ut för direktmarknadsföring som anknyter till skogsbruk, om inte markägaren har förbjudit det. Som urvalskriterier för markägarens kontaktuppgifter får användas personens adress, hemkommun, ålder, kön, modersmål eller kontaktspråk och uppgift om hur länge personen har ägt eller innehaft fastigheten. Som urvalskriterier för kontaktuppgifterna får dessutom användas fastighetens eller ett annat områdes areal, läge, huvudträdslag, trädbeståndets genomsnittliga volym samt åtgärdsförslag som gäller skogsvårdsarbeten och avverkningar och tidpunkten för dessa åtgärder. De uppgifter som lämnas ut kan delas in i grupper enligt urvalskriterierna. 
Det är tillåtet att lämna ut uppgifter endast till den del uppgifterna behövs för det marknadsföringssyfte som uppgetts. Uppgifter får inte lämnas ut för direktmarknadsföring som sker med hjälp av elektronisk kommunikation om inte förutsättningarna i 24 kap. i informationssamhällsbalken (917/2014) uppfylls. 
Markägarens kontaktuppgifter får lämnas ut för opinions- och marknadsundersökningar och andra därmed jämförbara adresserade försändelser, om villkoren för behandling av uppgifter enligt 19 § i personuppgiftslagen uppfylls. 
13 a § 
Öppnande av teknisk anslutning 
På öppnande av en teknisk anslutning tillämpas det förfarande som föreskrivs i 13 §. 
En teknisk anslutning kan öppnas om den registeransvarige genom beslut har registrerat mottagaren som användare av skogscentralens elektroniska tjänst och godkänt den grund som mottagaren har uppgett för behandlingen av personuppgifterna. Till beslutet ska fogas ett villkor om att mottagaren är skyldig att meddela skogscentralen om den näringsverksamhet eller annan verksamhet som mottagaren bedriver upphör samt andra omständigheter som har betydelse vid bedömningen av mottagarens rätt att behandla personuppgifter. 
Registreringen ska återkallas, om mottagaren inte följer de villkor och begränsningar som fogats till registreringsbeslutet. 
13 b § 
Öppnande av teknisk anslutning på basis av samtycke 
En teknisk anslutning kan öppnas utan att något separat beslut fattats om godkännandet av den grund som mottagaren uppgett för behandlingen av personuppgifterna, om markägaren har gett sitt samtycke i den elektroniska tjänst som skogscentralen tillhandahåller. På förfarandet för registrering som användare av skogscentralens elektroniska tjänst tillämpas bestämmelserna i 13 a §. 
Den registeransvarige ska se till att markägaren innan denne lämnar sitt samtycke får information om de villkor och begränsningar som ställs på mottagaren i fråga om användningen av uppgifterna samt om det sätt på vilket ett samtycke kan återkallas och annan information som markägaren behöver för att utöva sina rättigheter som markägare. 
13 c § 
Användning av uppgifter som lämnats ut 
Uppgifter som har lämnats ut ur systemet för skoglig information får användas bara för det ändamål för vilket de har lämnats ut. Uppgifter får lämnas vidare till en utomstående endast om det föreskrivs om detta i lag eller om markägaren har gett sitt samtycke till detta eller om skogscentralen i sitt beslut om utlämnande av uppgifterna uttryckligen har gett tillstånd till detta. Skogscentralen får inte ge tillstånd till en behandling av uppgifter som avviker från det ursprungliga användningsändamålet för systemet för skoglig information. 
13 d § 
Utlämnande av miljöinformation 
Miljöinformation får lämnas ut ur systemet för skoglig information i form av en kopia eller en utskrift eller i elektronisk form, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna. Miljöinformationen får också lämnas ut genom en teknisk anslutning. Med miljöinformation avses 
1) information om skogarna och den övriga miljön och de olika delarna av miljön samt information om olika faktorer som påverkar eller troligtvis påverkar de olika delarna av miljön, 
2) de planer, avtal och information om förvaltningsåtgärder och andra åtgärder eller verksamheter som påverkar eller troligtvis påverkar skogarna och den övriga miljön samt deras olika delar och faktorer, 
3) information om kostnads- och nyttoanalyser och övriga ekonomiska analyser och antaganden som har samband med de planer, avtal samt förvaltningsåtgärder och andra åtgärder eller verksamheter som avses i 2 punkten, samt 
4) information om tillståndet för kulturplatser och byggnader i den utsträckning de påverkas av tillståndet i de olika delarna av miljön eller de planer, avtal eller förvaltningsåtgärder och andra åtgärder eller verksamheter som avses i 2 punkten. 
Den som begär uppgifterna behöver inte motivera sin begäran. Då får den miljöinformation som begärs inte individualiseras på basis av en fysisk persons namn, adress, övriga kontaktuppgifter eller personbeteckning. Den för vilken det med stöd av markägarens samtycke har öppnats en teknisk anslutning till systemet för skoglig information har rätt att med hjälp av en teknisk anslutning lämna i 1 mom. avsedd miljöinformation vidare till utomstående. 
13 e § 
Rätt att få uppgifter av Skatteförvaltningen 
För att sköta offentliga förvaltningsuppgifter har skogscentralen rätt att på begäran få följande uppgifter av Skatteförvaltningen trots sekretessbestämmelserna: 
1) namn, personbeteckning, företags- och organisationsnummer samt kontaktuppgifter i fråga om ombudet för ett dödsbo, 
2) namn, personbeteckning och företags- och organisationsnummer i fråga om en markägare samt uppgift om den juridiska formen för markägarens verksamhet, 
3) namn, personbeteckning och företags- och organisationsnummer i fråga om en innehavare av besittningsrätten till en fastighet samt uppgift om den juridiska formen för innehavarens verksamhet, 
4) företags- och organisationsnummer i fråga om en beskattningssammanslutning som bildas av en fastighets samägare, samt 
5) makarnas gemensamma företags- och organisationsnummer i fråga om en fastighet som hör till skogsbruk som makarna bedriver gemensamt. 
Skogscentralen har rätt att få ovannämnda uppgifter avgiftsfritt. Uppgifterna kan lämnas till Skogscentralen via en teknisk anslutning eller på något annat sätt i elektronisk form. 
14 a § 
Information till mottagaren 
När miljöinformation lämnas ut med stöd av 13 d § ska mottagaren informeras om att bestämmelserna om skydd av personuppgifter blir tillämpliga om miljöinformationen kopplas samman med uppgifter om fysiska personer. 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Utskottets förslag till uttalande
1.
Riksdagen förutsätter att jord- och skogsbruksutskottet före utgången av 2020 föreläggs en utredning om konsekvenserna av den lagstiftning som nu införs. 
Helsingfors 8.12.2017 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Anne
Kalmari
cent
vice ordförande
Kari
Kulmala
blå
medlem
Markku
Eestilä
saml
medlem
Pertti
Hakanen
cent
medlem
Hanna
Halmeenpää
gröna
medlem
Lasse
Hautala
cent
medlem
Reijo
Hongisto
blå
medlem
Jukka
Kopra
saml
medlem
Susanna
Koski
saml
medlem
Jari
Myllykoski
vänst
medlem
Juha
Pylväs
cent
medlem
Tytti
Tuppurainen
sd
medlem
Harry
Wallin
sd
medlem
Peter
Östman
kd
ersättare
Ritva
Elomaa
saf.
Sekreterare var
utskottsråd
Carl
Selenius.
Senast publicerat 25.4.2019 15:12