Betänkande
JsUB
12
2015 rd
Jord- och skogsbruksutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar och vissa lagar som har samband med den
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar och vissa lagar som har samband med den (RP 81/2015 rd): Ärendet har remitterats till jord- och skogsbruksutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
jordbruksöverinspektör
Sanna
Koivumäki
jord- och skogsbruksministeriet
lagstiftningsråd
Katriina
Pessa
jord- och skogsbruksministeriet
ordförande
Tiina
Sanila-Aikio
Sametinget
rennäringsexpert
Päivi
Kainulainen
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland
förtroendeman
Tanja
Sanila
Kolttasaamelaiset
rennäringsrådgivare
Anna-Leena
Jänkälä
Renbeteslagsföreningen.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
Landsbygdsverket
Forststyrelsen
OP Gruppen
Suomen porosaamelaiset ry.
Inget yttrande av 
justitieministeriet.
PROPOSITIONEN
I propositionen föreslås det att lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar, skoltlagen, lagen om strukturstöd till jordbruket och lagen om stödjande av landsbygdens utveckling ändras. 
Lagen om stöd för renhushållning och naturnäringar ändras så att den beaktar de ändringar som berör Europeiska unionens landsbygdsfond fondperioden 2014–2020 samt Europeiska unionens reviderade regler om statligt stöd. Avsikten är att lagen i förändrad form ska träda i kraft vid ingången av 2016.  
Motsvarande ändringar föreslås också i skoltlagen. Dessutom ändras lagarnas tillämpningsområde så att varje stödobjekt i regel kan få stöd enligt endast en lag om strukturstöd. Stödobjekten enligt skoltlagen börjar således omfattas av stödåtgärder enligt annan lagstiftning. Av denna orsak preciseras tillämpningsområdena för de lagar som ändras. Dessutom intas bestämmelser om räntestödslån och statsborgen i skoltlagen. Räntan på räntestödslån ska vara rörlig och det stöd som är förenat med lånet och ingår i räntan ska kunna specificeras. 
Bestämmelserna om frivillig skuldsanering stryks i såväl lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar som skoltlagen. Situationen för dem som har ekonomiska svårigheter ska härefter underlättas med förfaranden enligt lagen om skuldsanering för privatpersoner och lagen om företagssanering. 
I det strategiska programmet för statsminister Juha Sipiläs regering betonas digitalisering av offentliga tjänster som ett led i försöken att förbättra produktiviteten och effektiviteten inom förvaltningen samt att lätta upp kundernas administrativa börda. I lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar och i skoltlagen intas bestämmelser om elektroniskt ansökningsförfarande, och det utvidgas alltså till att gälla även strukturstöd för renhushållning och naturnäringar samt förmåner enligt skoltlagen. I detta syfte förenhetligas stödförfarandet enligt skoltlagen med förfarandena enligt lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar. 
Begreppen jordbruk och naturnäringar förenhetligas i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar, skoltlagen och lagen om strukturstöd till jordbruket. 
Dessutom föreslås vissa tekniska ändringar i lagarna. 
Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2016. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Av propositionsmotiven framgår att renskötseln i Finland bedrivs inom det renskötselområde som avses i renskötsellagen (848/1990) och som omfattar landskapet Lappland med undantag av Kemi, Keminmaa och Torneå samt kommunerna Kuusamo, Taivalkoski, Pudasjärvi, Suomussalmi och Hyrynsalmi och vissa områden i de nordligaste delarna av landskapen Norra Österbotten och Kajanaland. Alla renägare ska höra till ett renbeteslag inom renskötselområdet och renbeteslaget ansvarar för de arbeten, beten och antalet renar som ingår i renskötseln. Inom renskötselområdet får renarna beta fritt oberoende av markinnehav, men renbeteslaget är å andra sidan skyldigt att hindra att renarna göra skada. För att säkerställa tillräckligt med betesmarker bestäms i renskötsellagen även om det största tillåtna antalet renar, som jord- och skogsbruksministeriet fastställer för respektive renbeteslag samt för delägarna i renbeteslaget.  
År 2014 fanns det 4 464 renägare. Det största tillåtna antalet livrenar det aktuella året var 203 700 livrenar, men det faktiska antalet var endast 186 776. Antalet renägare har länge varit på nedåtgående, men de senaste åren har även antalet räknade livrenar minskat. Renskötselåret 2014—2015 var andelen renägare som ägde minst 100 renar 15,8 procent och andelen som ägde över 150 renar 8,8 procent. Producentpriset för renkött har hållit sig på tidigare nivå, men bland annat till följd av stigande bränslekostnader och kostnader för tilläggsutfodring har renhushållningens lönsamhet försämrats de senaste åren, sägs det i propositionsmotiven.  
För att revidera stödsystemet har en lag om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011, nedan lagen om strukturstöd för renhushållning) stiftats, men lagen har ännu inte satts i kraft. Målet med propositionen är att möjliggöra ikraftträdandet av lagen om strukturstöd för renhushållning så att ändringarna i EU:s lagstiftning och regler om statligt stöd har beaktats i stödsystemet. 
Utskottet understöder varmt propositionens syfte att bidra till att lätta upp stödsystemen genom att förenhetliga begreppen och stödvillkoren och möjliggöra användning av samma stödverktyg. Det här skulle underlätta övergången till ett elektroniskt förfarande även vid beviljande och betalning av strukturstöd för renhushållning och naturnäringar och stöd enligt skoltlagen (253/1995). Även om lagen om strukturstöd till jordbruket, lagen om strukturstöd för renhushållning och skoltlagen också i fortsättningen är separata lagar, föreslår regeringen att innehållet i lagarna förtydligas och stödsystemen förenklas så att varje stödobjekt och åtgärd i regel kan få stöd enligt endast en lag. Då skulle det också vara enklare att skapa fungerande informationssystem. Utskottet håller med om att det är viktigt med åtgärder som förtydligar och förenklar lagstiftningen. 
För att nå de mål som beskrivits ovan föreslår regeringen att lagen om strukturstöd för renhushållning ändras så att den beaktar ändringarna i EU:s lagstiftning om stöd som ingår i landsbygdsprogrammet, så som tidsfristerna för etablering av näringsidkande och ansökan om stöd. Likaså föreslås stödobjekten bli ändrade så att de bättre motsvarar villkoren i EU:s nuvarande regler om statligt stöd. Därför ska bland annat markköp slopas som föremål för investeringsstöd. Det är viktigt, anser utskottet, att de villkor som finns i statsrådets förordning om finansieringsstöd för renhushållning och naturnäringar anpassas så att de beaktar variationer i förhållandena i olika delar av renskötselområdet. 
Det föreslås också att begreppen jordbruk och naturnäringar förenhetligas så att jordbruk är all produktion av jordbruksprodukter i första ledet och att begreppet naturnäringar i lagen om strukturstöd för renhushållning enbart omfattar verksamhet som kan räknas som jordbruk. I lagen gör man dock skillnad mellan renhushållning och annan primärproduktion, eftersom lagens tillämpningsområde skiljer sig beroende på om man stöder renhushållning eller annan primärproduktion. Fiske och skogsbruk ska emellertid inte längre räknas som naturnäringar enligt lagen om strukturstöd för renhushållning, trots att inkomsterna från dem enligt förslaget kan beaktas när man granskas verksamhetsförutsättningarna för ett renhushållnings- eller naturnäringsföretag. Efter ändringen ska fiske med undantag för särskilda förmåner stödjas enligt EU:s lagstiftning om havs- och fiskerifonden och skogsbruksåtgärder enligt antingen den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015) eller lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (1476/2007). Motsvarande preciseringar görs också i bestämmelserna om vardera lagens tillämpningsområde och i bestämmelserna om tillämpningsområde i lagen om strukturstöd till jordbruket (28/2014) och i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling. 
Utskottet har uppmärksammat att en av avsikterna med propositionen är att samordna lånetiderna så att lånetiden även för lån enligt lagen om strukturstöd för renhushållning blir 25 år liksom i lagen om strukturstöd till jordbruket och i skoltlagen. 
I skoltlagen föreslås motsvarande ändringar till följd av EU:s lagstiftning. Villkoren och förfarandena för statliga lån förblir oförändrade och de avviker från bestämmelserna i lagen om strukturstöd för renhushållning. Det föreslås dock att till lagen även fogas möjlighet att bevilja räntestödslån och statsborgen. Därmed kommer det att finnas ett lånestödssystem också i det fallet att man vid verkställigheten av såväl lagen om strukturstöd för renhushållning som skoltlagen övergår till enbart lån med räntestöd.  
Utskottet noterar förslaget att i vardera lagen slopa stödsystemet för frivillig skuldsanering. I propositionen nämns att det under de senaste åren sällan har gjorts skuldsaneringar och det är inte längre ändamålsenligt att behålla dem i lagen med hänsyn till kraven i EU:s regler om statligt stöd och med hänsyn till att det finns förfaranden för både att behålla bostaden och fortsätta med företagsverksamheten enligt lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993) och lagen om företagssanering (47/1993). I 2 § i den sistnämnda lagen konstateras uttryckligen att saneringsförfarande kan tillämpas på enskilda näringsidkare, öppna bolag, kommanditbolag, aktiebolag, andelslag och bostadsaktiebolag samt på föreningar och stiftelser som bedriver ekonomisk verksamhet. Med näringsidkare avses i nämnda lagrum även den som utövar yrke eller idkar gårdsbruk eller fiske. 
Sammantaget anser utskottet det viktigt att bägge lagarna föreslås bli kompletterade med bestämmelser om elektronisk ansökan, som gäller såväl ansökan om stöd som utbetalning av det och ansökan om tillåtelse att lyfta lån. Det elektroniska förfarandet ska även gälla ansökningar som upprättats på traditionella pappersblanketter och som närings-, trafik- och miljöcentralerna överför till det elektroniska systemet och därefter endast behandlar elektroniskt. 
I en proposition om ändring av lagen om verkställighet av jordbruksstöd, lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen och 3 § i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket (RP 41/2015) föreslår regeringen att 31 § 2 mom. ändras så att återkrav kan frångås när det belopp som återkrävs är högst 100 euro per stöd som beviljats, i stället för mindre än 100 euro som för närvarande. I sitt betänkande om propositionen (JsUB 9/2015 rd – RP 41/2015 rd) föreslog utskottet att lagförslaget skulle godkännas med en ändring på denna punkt. Enligt utskottet är det nödvändigt att i fråga om de lagförslag som ingår i den föreliggande propositionen utreda om det finns motsvarande ändringsbehov och att i förekommande fall skyndsamt bereda förslag till ändring av bestämmelserna. 
Stöden enligt såväl lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar som skoltlagen har beviljats ur gårdsbrukets utvecklingsfond, i vars dispositionsplan man länge anvisat sammanlagt cirka 4 miljoner euro per år för näringsstöd enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar och skötseln av skoltfrågor. Enligt propositionsmotiven förväntas inga ändringar i beloppet under de närmaste åren. Utskottet betonar vikten av att verksamhetsförutsättningarna för renhushållning, naturnäringar och andra stödobjekt tryggas. Den administrativa bördan i anknytning till stöden måste lättas. 
Samtidigt som lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar kom till, stiftades också en lag om ersättande av skador som drabbat renhushållningen (987/2011), framhåller utskottet. Men lagen har inte trätt i kraft. Utskottet menar att lagen skyndsamt måste sättas i kraft. 
Sammantaget sett anser utskottet propositionen vara behövlig och angelägen. Utskottet tillstyrker lagförslaget, men med följande ändringsförslag. 
DETALJMOTIVERING
2. Lag om ändring av skoltlagen
Ingressen.
Utskottet ser att ingressen till lagförslag 2 om ändring av skoltlagen är bristfällig. I lagens 15 § ska utöver 4 mom. även 2 och 3 mom. upphävas eftersom det föreslås att motsvarande bestämmelser nu tas in i 13 a § 2 och 3 mom. Dessutom föreslås en ny 53 a § i lagen, vilket inte framgår av ingressen.  
Utskottet föreslår att ingressen justeras. 
UTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT
Jord- och skogsbruksutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslag 1,3 och 4 i proposition RP 81/2015 rd utan ändringar. 
Riksdagen godkänner lagförslag 2 i proposition RP 81/2015 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag) 
Utskottets ändringsförslag
1. 
Lag 
om ändring av lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar 
I enlighet med riksdagens beslut  
upphävs i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011) 31 § 3 mom., 34 § 1 mom. 5 punkten, 53 § 5 mom., 19 kap. och 113 § 2 mom., 
ändras 2 och 3 §, 6 § 1 mom. 2 och 3 punkten samt 3 mom., 8, 10, 11, 22 och 26 §, 36 § 2 mom. 1 punkten, 37 § 1 mom., den svenska språkdräkten i rubriken för 38 §, 38 § 1 punkten, 43 § 1 mom., 44 § 1 mom., 45 § 3 mom., 48 och 49 §, 52 § 2 mom. 2 punkten, 57 §, 61 § 1 mom., 70 § 4 mom., 73 § 3 mom., 89 §, 91 § 2 mom. 3 punkten, 92 §, 94 § 2 och 5 mom., 97 § 2 mom. samt 111, 114 och 117 § samt  
fogas till 4 § ett nytt 3 mom. och till lagen en ny 14 a § som följer:  
2 § 
Tillämpningsområde 
Denna lag tillämpas på stöd som beviljas för förbättring och utveckling av renhushållningens och andra naturnäringars struktur och verksamhetsbetingelser och som finansieras helt eller delvis med Europeiska unionens medel eller enbart med nationella medel. Denna lag tillämpas på fiske när det gäller särskilda förmåner. Denna lag tillämpas inte på finansieringen av ett renstängsel som byggs med stöd av en internationell överenskommelse som är bindande för Finland och inte heller på kostnaderna för underhållet av ett sådant renstängsel. 
Bestämmelser om stöd som beviljas för att förbättra jordbrukets struktur finns i lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007). Denna lag kan dock tillämpas, om företagarinkomsten från jordbruket på en renhushållningslägenhet eller naturnäringslägenhet understiger det minimibelopp som är en förutsättning för att stöd ska beviljas enligt den nämnda lagen eller enligt bestämmelser som utfärdats med stöd av den eller om renhushållningens andel av företagarinkomsten i sig överstiger det nämnda minimibeloppet.  
Bestämmelser om stöd som beviljas för primär förädling och saluföring av produkter från renhushållning och andra jordbruksprodukter samt för utvidgande av verksamheten på en renhushållningslägenhet eller naturnäringslägenhet till att omfatta också annat än renhushållning eller någon annan naturnäring finns i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014). Denna lag tillämpas dock på investeringar som gäller grundlig reparation av renbeteslags slakterier och på sådana processer på en lägenhet som är nödvändiga för att bearbeta en animalisk eller vegetabilisk produkt för den första försäljningen. 
Lagen tillämpas inte på stöd eller ersättningar som beviljas jordbrukare för upphörande med produktionsverksamhet. Lagen tillämpas inte på projekt eller åtgärder som fått stöd enligt skoltlagen (253/1995). 
Med undantag för särskilda förmåner tillämpas lagen inte heller på stöd som finansieras med medel från Europeiska unionens strukturfonder eller Europeiska havs- och fiskerifonden eller på åtgärder som hör till området för Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik.  
3 § 
Stödsystem 
I denna lag avses med stödsystem 
1) investeringsstöd till näringsidkare, 
2) startstöd till unga näringsidkare, 
3) stöd för bostadsbyggande till näringsidkare, 
4) investeringsstöd till renbeteslag, 
5) stöd för underhåll av renstängsel, 
6) forskningsfinansiering, och 
7) särskilda förmåner. 
Genom förordning av statsrådet utfärdas bestämmelser om för vilka verksamheter som nämns i 1 mom. stöd enligt denna lag kan beviljas. 
4 § 
Geografiskt tillämpningsområde 
Till en förordning av statsrådet är det möjligt att foga en karta över det område som avses i 2 mom. 
6 § 
Definitioner 
I denna lag avses med 
2) naturnäringar renhushållning och annat jordbruk: som annat jordbruk betraktas då konventionell jordbruksproduktion i liten skala vid sidan av andra naturnäringar samt yrkesmässig jakt, bärplockning och svampplockning och, med undantag för fiske och skogsbruk, annat sådant utnyttjande av naturresurser som baserar sig på naturens fortlöpande produktionsförmåga, naturnäring renhushållning och vid sidan av den konventionell jordbruksproduktion i liten skala, jakt, yrkesmässig bärplockning och svampplockning samt, med undantag för fiske och skogsbruk, annat sådant utnyttjande av naturresurser som baserar sig på naturens fortlöpande produktionsförmåga, 
3) näring i anknytning till en naturnäring fiske och skogsbruk samt näringsverksamhet som bedrivs vid sidan av en naturnäring, till den del verksamheten gäller tillverkning och iståndsättning av redskap som behövs i naturnäringar, serviceverksamhet i samband med naturnäringar eller förädling av produkter från naturnäringar,  
Genom förordning av statsrådet får närmare bestämmelser utfärdas om stödberättigat jordbruk samt om renhushållningslägenheter och naturnäringslägenheter. Genom förordning av statsrådet utfärdas också närmare bestämmelser om näringar i anknytning till en naturnäring.  
8 § 
Stöd som ingår i program 
Stöd som ingår i program omfattas av lagen om förvaltning av utvecklingsprogrammen för landsbygden (27/2014). 
10 § 
Stödtagare 
Stöd i anslutning till näringsidkande, stöd för bostadsbyggande samt särskilda förmåner kan beviljas fysiska personer. Renbeteslag kan beviljas investeringsstöd och stöd för underhåll av renstängsel. Forskningsfinansiering kan beviljas fysiska personer, privat- och offentligrättsliga sammanslutningar samt stiftelser. 
Stöd för samma åtgärd kan beviljas till flera fysiska personer tillsammans, om alla dessa uppfyller förutsättningarna för beviljande av stöd.  
En fysisk person som ansöker om stöd ska ha fyllt 18 år. Stöd för byggande, utvidgning eller grundlig renovering av bostadshus beviljas inte den som fyllt 60 år och annat stöd beviljas inte den som fyllt 65 år. 
Renbeteslag kan beviljas stöd endast om de uppfyller sina förpliktelser enligt renskötsellagen. 
11 § 
Inledande av en åtgärd som stöds 
Investeringsstöd till näringsidkare, stöd för bostadsbyggande till näringsidkare, investeringsstöd till renbeteslag och forskningsfinansiering beviljas inte för åtgärder som näringsidkaren, renbeteslaget eller den som ansöker om forskningsfinansiering redan har inlett. Stöd för underhåll av renstängsel beviljas inte om underhållet har inletts innan stödansökan har anhängiggjorts. Startstöd till unga näringsidkare beviljas inte om näringsverksamheten har etablerats innan stödansökan har anhängiggjorts. 
Trots 1 mom. kan renbeteslag beviljas stöd för en sådan investering som det har varit nödvändigt att inleda för att förhindra skada för någon annan än en renhushållningsidkare eller för att ersätta ett stängsel som har förstörts eller gått sönder av någon orsak som inte beror på renbeteslaget. 
Närmare bestämmelser om när en åtgärd ska anses vara inledd utfärdas genom förordning av statsrådet. Genom förordning av statsrådet får det utfärdas närmare bestämmelser också i fråga om när det har varit nödvändigt att inleda en åtgärd av de orsaker som avses i 2 mom. 
14 a § 
Understödsformer 
Det som i 13 § i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling föreskrivs om stödformer till-lämpas på de stödsystem som avses i denna lag. Med undantag av engångsersättning kan understöd beviljas också i form av lån. 
Närmare bestämmelser om understödsformerna, grunderna för hur de bestäms, fastställandet av dem, användningsändamål och urvalsförfarandet samt de maximibelopp och maximiandelar som ska tillämpas kan utfärdas genom förordning av statsrådet. Landsbygdsverket meddelar närmare föreskrifter om de utredningar som den som ansöker om stöd ska presentera som stöd för användningen av en viss understödsform samt om hur stödet beräknas utifrån dessa utredningar. 
22 § 
Affärsplan 
En förutsättning för att stöd ska beviljas är att sökanden lägger fram en plan (affärsplan) som gäller den renhushållning som stödet ska beviljas för. När stöd för etablering av näringsverksamhet söks ska planen innehålla uppgifter också om näringar i anknytning till naturnäringar. Affärsplanen ska innefatta de förutsättningar som nämns i 15–21 § och uppgifter om den åtgärd som stöds. Affärsplanen ska dessutom, i lämplig omfattning med hänsyn till åtgärden, innehålla målen för idkande av renhushållning och andra naturnäringar, sätten att uppnå målen och en bedömning av verksamhetens utveckling. Om stöd söks för en ringa investering, behöver någon affärsplan inte presenteras.  
Av affärsplanen ska framgå vilka åtgärder som vidtas för att uppfylla de åtaganden som avses i 17 § 1 mom. 
Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om affärsplanens innehåll och om när en affärsplan inte krävs.  
26 § 
Krav beträffande startstöd till unga näringsidkare 
Startstöd till unga näringsidkare kan beviljas renhushållningsidkare som efter att ha fått en renhushållningslägenhet i sin besittning första gången börjar bedriva renhushållning som näringsidkare på lägenheten. Startstöd kan också beviljas näringsidkare som bedriver någon annan naturnäring och som efter att ha fått en lägenhet som lämpar sig för andra naturnäringar i sin besittning första gången börjar bedriva någon annan naturnäring i samband med renhushållning på lägenheten. 
Startstöd beviljas inte den som har fyllt 41 år när stöd söks. 
Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om verksamhet som stöds med startstöd och om etableringstidpunkten. 
36 § 
Förutsättningar för beviljande av statliga lån 
Kreditgivaren kan bevilja lån i form av statligt lån, då 
1) lånetiden är högst 25 år, 
37 § 
Stöd som ingår i statliga lån 
Stöd som ingår i statliga lån kan beviljas i form av ränteförmåner, räntefrihet, friår från amortering eller befrielse från skyldigheten att skaffa säkerhet för statligt lån. I ett statligt lån kan flera stödformer ingå. 
38 § 
Förutsättningar för beviljande av räntestöd 
Räntestöd kan beviljas inom ramen för den bevillningsfullmakt för räntestödslån som årligen fastställs i statsbudgeten, då 
1) lånetiden är högst 25 år, 
43 § 
Tiden för genomförande av åtgärder 
Med undantag för forsknings- eller utredningsprojekt ska en åtgärd som stöds i dess helhet genomföras inom två år efter det att stödet beviljats. I fråga om stöd som beviljats en ung näringsidkare inom renhushållning eller andra naturnäringar för etablering av näringsverksamhet anses anskaffning av lägenhet och renar vara en stödberättigad åtgärd. En kortare frist för att genomföra åtgärden kan dock sättas ut, om det är motiverat med hänsyn till det sätt på vilket åtgärden genomförs eller till verksamhetens art. Om stöd för anskaffning av lösöre har beviljats i samband med en bygginvestering och anskaffningen inte kan göras innan bygginvesteringen slutförts, ska fristen räknas från det att bygginvesteringen är slutförd. 
44 § 
Villkor för användning av stöd 
På användning av stöd för köp av varor och tjänster eller för utläggande på entreprenad tillämpas 20 § 1, 5 och 6 mom. och 40 a § i lagen om strukturstöd till jordbruket.  
45 § 
Bokföringsskyldighet 
Stödtagaren ska förvara bokföringsmaterialet om den åtgärd som stöds så som föreskrivs i 2 kap. 9 och 10 § i bokföringslagen. Om det är fråga om stöd som ingår i ett program som helt eller delvis finansieras av Europeiska unionen ska material som anknyter till bokföringen förvaras minst tre år efter det att Europeiska kommissionen betalar Europeiska unionens sista finansieringsandel enligt programmet. 
48 § 
Stödansökan 
Stöd söks elektroniskt via en nättjänst som utgör en del av det informationssystem som avses i 50 § i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling. Sökanden identifieras i nättjänsten med en sådan stark autentisering som avses i 2 § 1 mom. i lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer (617/2009). En stödansökan kan också göras med hjälp av en blankett som fastställts för ändamålet och som ska undertecknas. 
Till ansökan ska fogas de handlingar, utredningar och planer som är nödvändiga för bedömningen av förutsättningarna för beviljande av stöd. 
Ansökan med bilagor sparas i informationssystemet och hanteras därefter i huvudsak elektroniskt. En ansökan som gjorts med en blankett arkiveras elektroniskt, om inte något annat följer av särskilda skäl. 
Landsbygdsverket meddelar närmare föreskrifter om de blanketter som ska användas vid ansökan om stöd, om de bilagor som avses i 2 mom. samt om det sätt på vilket planerna och utredningarna ska presenteras och om förfarandet vid elektronisk ansökan. 
49 § 
Att ansöka om stöd 
En frist för ansökan om stöd kan sättas ut. Om någon frist inte sätts ut, kan stödansökningarna avgöras per stödperiod. Stödansökningarna ska ges in till närings-, trafik- och miljöcentralen. 
Närmare bestämmelser om fristen för ansökan om stöd och om stödperioderna får utfärdas genom förordning av statsrådet. Landsbygdsverket meddelar närmare föreskrifter om hur mottagandet och behandlingen av stödansökan ska ordnas tekniskt, om de anteckningar som ska göras i ansökningshandlingarna samt om överföringen till informationssystemet av stödansökningar som gjorts på en blankett. 
Om inte annat föreskrivs med stöd av 119 eller 127 § är Lapplands närings-, trafik- och miljöcentral behörig närings-, trafik- och miljöcentral.  
52 § 
Förhandlingar med sametinget 
Vid förhandlingarna ska följande ärenden behandlas: 
2) styrningen av medel till renhushållning och andra naturnäringar, 
57 § 
Utbetalning av investeringsstöd, stöd för bostadsbyggande och stöd till renbeteslag för underhåll av stängsel som beviljas i form av understöd 
Ansökan om utbetalning av ett sådant investeringsstöd och stöd för bostadsbyggande som beviljats för ett renhushållnings- eller naturnäringsföretag samt av stöd för renbeteslags investeringar och underhåll av stängsel ska göras genom den nättjänst som avses i 48 § 1 mom. På behandlingen av ansökan om utbetalning av stöd tillämpas bestämmelserna om behandling av stödansökan i 48 §. En utbetalningsansökan kan också göras med hjälp av en blankett som fastställts för ändamålet och som ska undertecknas. För inlämnandet av ansökan kan en skälig frist som räknas från stödbeslutet sättas ut eller, när det är fråga om den sista utbetalningsansökan för en åtgärd som stöds, från det att åtgärden har genomförts. Ansökan ska ges in till den närings-, trafik- och miljöcentral som har beviljat stödet. 
Understödet kan betalas ut i högst fem poster. Som understöd betalas högst den andel av de godtagbara kostnaderna enligt betalningsansökan som motsvarar stödnivån och beloppet av det beviljade stödet. Stödtagaren ska vid behov lägga fram en utredning om privat finansiering. 
En förutsättning för utbetalning av understödet är att stödtagaren har iakttagit stödvillkoren. En ytterligare förutsättning är att stödtagaren har haft faktiska, slutliga och verifierbara utgifter som sammanhänger med den åtgärd som stöds. Om stöd har beviljats för en bygginvestering är en förutsättning för utbetalning av den sista posten att hela investeringen har genomförts i enlighet med stödbeslutet. Till utbetalningsansökan ska fogas de bokföringshandlingar och utredningar som är nödvändiga med tanke på förutsättningarna för utbetalning av understödet. En förutsättning för utbetalning av stöd som beviljats för bostadsbyggande är, i stället för bokföringshandlingar, dock att det visas att byggandet framskridit i enlighet med de godtagbara kostnaderna.  
Närmare bestämmelser om grunderna för bedömning av om utgifterna är faktiska, slutliga och verifierbara samt om påvisande av att byggandet framskridit utfärdas genom förordning av statsrådet. Närmare bestämmelser om betalningsposterna för investeringsstöd i form av understöd och om fristen för inlämnande av utbetalningsansökan får utfärdas genom förordning av statsrådet. Landsbygdsverket meddelar närmare föreskrifter om blanketter för ansökan, om utbetalning och om handlingar och utredningar som ska fogas till utbetalningsansökan. 
61 § 
Tillstånd att lyfta lån 
Närings-, trafik- och miljöcentralen beviljar på ansökan tillstånd att lyfta det lån som stöds eller dess poster. På ansökan om tillstånd att lyfta lån tillämpas bestämmelserna i 57 § 1 mom. om ansökan om utbetalning. Till ansökan ska fogas de handlingar som avses i 57 § 3 mom. För ansökan om tillstånd att lyfta lån kan det sättas ut en frist som kan förlängas en gång på ansökan som görs innan fristen gått ut. För att fristen ska förlängas ska det finnas ett godtagbart skäl. 
70 § 
Förmedling av statliga lånemedel 
De ändringar i statliga lån som gjorts vid reglering enligt lagen om företagssanering (47/1993) eller vid reglering enligt lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993) görs även i skulder mellan kreditinstituten och staten. 
73 § 
Statens ansvar 
En frivillig realisering av den egendom som utgör säkerhet för det statliga lånet så att återkrav av lånet äventyras får genomföras endast med samtycke av närings-, trafik- och miljöcentralen. 
89 § 
Uppföljning av affärsplaner 
För närings-, trafik- och miljöcentralen ska stödtagaren lägga fram utredningar om genomförande av de målsättningar och åtgärder som ingår i en affärsplan. 
Närmare bestämmelser om innehållet i de utredningar som avses i 1 mom. utfärdas genom förordning av statsrådet. Landsbygdsverket meddelar närmare föreskrifter om hur utredningarna ska presenteras och ges in till närings-, trafik- och miljöcentralen.  
91 § 
Informationssystem för uppföljning 
I informationssystemet för uppföljning kan följande uppgifter registreras om sökande, stödtagare, åtgärder som stöds samt användningen av stöd: 
3) uppgifter i affärsplaner och byggnadsplaner, 
92 § 
Förvaring av uppgifter 
Uppgifterna i informationssystemet förvaras tio år från beslutet om beviljande av stöd. Om stöd har beviljats ska uppgifterna förvaras tio år från utbetalningen av den sista posten eller från det att den sista posten av ett statligt lån eller ett lån som är föremål för räntestöd lyfts, dock så länge som räntestöd betalas. Uppgifter om statsborgen ska förvaras så länge som borgen är i kraft eller, om borgensansvaret har realiserats, så länge regressfordran kan drivas in. Uppgifter om statliga lån ska förvaras så länge som kreditinstitutet har en fordran på låntagaren för ett statligt lån eller, om en kreditgivare har ansökt om en gottgörelse för ett statligt lån hos Landsbygdsverket, till dess att beslutet om ansökan om gottgörelse har vunnit laga kraft. När det är fråga om stöd som ingår i program som delfinansieras av Europeiska unionen ska uppgifterna dessutom förvaras fem år från det att Europeiska kommissionen betalar Europeiska unionens sista finansieringsandel enligt programmet. 
94 § 
Utförande av inspektioner 
För att inspektionsuppdraget ska kunna skötas på ett ändamålsenligt sätt kan en utomstående revisor befullmäktigas för inspektionen. Revisorn ska vara en revisor eller revisionssammanslutning enligt revisionslagen (1141/2015) eller lagen om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (1142/2015). En revisionssammanslutning ska utse en ansvarig revisor för inspektionen. Vid utförandet av inspektionsuppdraget tillämpas förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003), samiska språklagen (1086/2003) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). På en revisor tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när denne utför en inspektion. Bestämmelser om skadestånd finns i skadeståndslagen (412/1974). 
Bestämmelser om polisens skyldighet att ge handräckning finns i 9 kap. 1 § i polislagen (872/2011). 
97 § 
Stödtagarens anmälningsskyldighet och förhandsbesked 
Stödtagaren kan på begäran meddelas ett bindande förhandsbesked om huruvida en planerad åtgärd som gäller det åtagande som avses i 17 § 1 mom., affärsplanen, den näring som idkas eller en förändring eller överlåtelse av den egendom som stöds orsakar en påföljd enligt 95 § 1 mom. eller 96 §. I ansökan ska den fråga specificeras i vilken förhandsbesked söks och läggas fram den utredning som behövs för avgörande av ärendet. Närings-, trafik- och miljöcentralens beslut om förhandsbesked gäller ett år efter det att beslutet meddelades. Närings-, trafik- och miljöcentralen kan inte avvika från ett förhandsbesked som den har meddelat, om inte stödtagarens åtgärder väsentligt avviker från de åtgärder som stödtagaren angett i ansökan om förhandsbesked eller stödtagaren för att få ett förhandsbesked har angett väsentligt vilseledande eller bristfälliga uppgifter. 
111 §  
Beslutsavgift 
Beslut enligt denna lag är avgiftsfria för sökanden och stödtagaren. På Forststyrelsens beslut om särskilda förmåner och i 97 § 2 mom. avsedda beslut om förhandsbesked tillämpas lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), dock så att ett beslut är avgiftsfritt till den del som det gäller stöd som ingår i särskilda förmåner. 
114 § 
Tekniskt bistånd 
På tekniskt bistånd för verkställighet av stöd enligt denna lag tillämpas vad som föreskrivs om användning av tekniskt bistånd i 65 § i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling. 
117 § 
Ikraftträdande 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016. 
Genom denna lag upphävs lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000). 
Denna lag tillämpas på de stödsystem som avses i 3 § och som tagits i bruk genom förordning av statsrådet. 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Genom denna lag upphävs lagen om ändring av 2 och 8 § i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar. 
Lagens 11 § 2 mom. tillämpas inte, om inte Europeiska kommissionen har gett sitt samtycke till det.  
2. 
Lag 
om ändring av skoltlagen 
I enlighet med riksdagens beslut  
upphävs i skoltlagen (253/1995) 5 § 2 mom., 15 § 2—4 mom., 16 §, 19 § 3 mom. och 59—62 §, av dem 60 § 1 mom. och 61 § sådana de lyder i lag 296/2001, 
ändras 3 och 8 §, rubriken för 9 §, 9 § 2 och 3 mom., 10 §, rubriken för 3 kap., rubriken för 15 § och 15 § 1 mom., 17 och 18 §, 19 § 1 mom. samt 20, 40, 64 och 65 §, av dem 8 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 55/2000, 18 och 20 § sådana de lyder i lag 1474/2009, 64 § sådan den lyder i lag 83/2014 och 65 § sådan den lyder i lagarna 276/2004 och 427/2007, samt 
fogas till lagen nya 2 a och 2 b §, till 9 § ett nytt 4 mom., till lagen en ny 13 a §, nya 3 a och 3 b kap., en ny kapitelrubrik före 18 § samt till lagen nya 19 a och 39 a samt 55 a § som följer: 
2 a § 
Förhållande till Europeiska unionens lagstiftning och program 
Bestämmelserna i 5 och 8 § i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011), nedan lagen om strukturstöd för renhushållning, och de bestämmelser som utfärdats med stöd av 5 § i den lagen tillämpas vid beviljande av stöd enligt denna lag. 
2 b § 
Förutsättningar som gäller stödets finansiering och belopp 
Bestämmelserna i 7 § i lagen om strukturstöd för renhushållning och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den paragrafen tillämpas vid beviljande av stöd enligt denna lag. 
3 § 
Företagsverksamhet 
Med naturnäringar avses i denna lag renhushållning och annat jordbruk: som annat jordbruk betraktas då konventionell jordbruksproduktion i liten skala vid sidan av andra naturnäringar samt yrkesmässig jakt, bärplockning och svampplockning och, med undantag för fiske och skogsbruk, annat sådant utnyttjande av naturresurser som baserar sig på naturens fortlöpande produktionsförmåga. 
Denna lag gäller även annan småföretagsverksamhet som, primärproduktionen inbegripen, utöver företagaren jämte familjemedlemmar sysselsätter andra personer motsvarande högst tre årsarbetsplatser. Om företagets verksamhet är av speciellt stor betydelse för skoltarnas utkomst, kan bidrag, lån som understöds eller statsborgen beviljas även för mera omfattande verksamhet än vad som avses ovan.  
8 § 
Vissa stödåtgärder enligt annan lagstiftning 
Renbeteslag inom skoltområdet får stöd enligt lagen om strukturstöd för renhushållning.  
En skolt som avses i 5 § och som uppfyller förutsättningarna i 15 och 17 § samt, i fråga om näringsverksamheten, 21–23 § i lagen om strukturstöd för renhushållning, beviljas stöd för investeringar i renhushållning och annat jordbruk och för etablering med iakttagande av bestämmelserna i lagen om strukturstöd för renhushållning.  
Stöd för annan i 3 § 2 mom. avsedd företagsverksamhet än jordbruk och fiske beviljas med iakttagande av bestämmelserna i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014), dock så att stödet helt finansieras med nationella medel. För en åtgärd kan utöver bidrag beviljas understött lån och statsborgen enligt denna lag. 
Bestämmelser om stöd för fiske finns i lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden (1093/2014). Denna lag tillämpas dock på i 9 § avsedda särskilda rättigheter gällande fiske samt på stöd som beviljas för byggande på basis av en sådan rätt. 
9 §  
Särskilda förmåner 
Med Forststyrelsens tillstånd kan förmåner som avses i 1 mom. 1, 2, 4 och 7 punkten av särskilda skäl beviljas även sammanslutningar som består av skoltar. Forststyrelsen kan även bevilja en sammanslutning som bedriver fiskeri en förmån som avses i 3 punkten samt ett lokalt renbeteslag en förmån som avses i 6 punkten. Tillstånd kan beviljas endast om tillståndet med beaktande av förmånens värde kan beviljas som ett i Europeiska unionens lagstiftning avsett stöd av mindre betydelse.  
Tillstånd enligt 1 mom. 3 och 5 punkten får beviljas endast om förläggandet av byggnaden i fråga eller insamlandet av lav ska anses behövligt för att skolten och skoltens familj ska få livsmedel som är avsedda att användas i det egna hushållet. Med undantag för renhushållning gäller samma begränsning verksamhet som avses i 1 mom. 4, 6 och 7 punkten. 
Det som föreskrivs om utlåtanden och överföring av tillstånd i 87 § 2 mom. i lagen om strukturstöd för renhushållning eller genom förordning av statsrådet med stöd av 87 § 3 mom. i nämnda lag tillämpas på de rättigheter som avses i 1 mom.  
2 kap. 
Lån och andra stödåtgärder 
10 § 
Stöd för investeringar och förbättrande av boendeförhållanden 
Med undantag av stödobjekten enligt 2 punkten kan statligt lån, räntestöd, statsborgen och bidrag beviljas i enlighet med de lagar som nämns i 8 § för följande ändamål: 
1) investeringslån och investeringsbidrag
a) för förvärv av lösa och fasta anläggningstillgångar som är nödvändiga vid naturnäringsverksamhet och annan småföretagarverksamhet,
b) för byggande, utbyggnad och reparation av för naturnäringsverksamhet och annan småföretagarverksamhet nödvändiga produktions-, lager-, inkvarterings- och servicebyggnader, i 9 § avsedda konstruktioner samt till dessa byggnader hörande anläggningar, liksom även andra motsvarande konstruktioner samt för förbättrande av arbetsmiljön, bevarande av den traditionella miljön och investeringar i miljövård,
c) för kostnader för inhägnande av för lantbruk lämplig jord samt för röjning och iståndsättande av åker och betesmark, samt
d) för vägbygge, vattenförsörjning, avloppsanläggningar och elektrifiering,
 
2) bostadslån och bidrag för byggande, utbyggnad och renovering av bostadsbyggnad och därtill hörande ekonomibyggnader samt för förbättrande av boendemiljön och i samband därmed också för bevarande av den traditionella miljön. 
Vid beviljande av stöd för annan investering som ska stödas i enlighet med 8 §, stöd för förbättrande av boendeförhållanden, stöd till sammanslutningar enligt 7 § eller stöd till projekt enligt 13 § med stöd av denna lag tillämpas utöver vad som föreskrivs i denna lag bestämmelserna i 9, 11–13, 15 och 17 § samt 13 kap. i lagen om strukturstöd för renhushållning.  
Det som enligt 19–23 § i lagen om strukturstöd för renhushållning tillämpas på en renhushållnings- eller naturnäringslägenhet inom ett renskötsel- eller naturnäringsområde, tillämpas på motsvarande sätt på en skoltlägenhet inom ett skoltområde. Närmare bestämmelser om beviljande av bidrag, statligt lån, räntestöd och statsborgen och om förutsättningarna för beviljande får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
Bidrag som beviljats enligt denna lag får inte utmätas. 
13 a § 
Stödets maximibelopp 
För åtgärder enligt 10 § får bidrag beviljas till högst 60 procent av de godtagbara kostnaderna.  
Om det för samma ändamål beviljas både bidrag och räntestöd eller statsborgen som innefattar stöd får beloppet av bidraget, räntestödet och det stöd som ingår i statsborgen inte sammanlagt överstiga det maximibelopp som avses i 1 mom. och beloppet av bidraget och räntestödet eller det lån som omfattas av statsborgen inte sammanlagt överstiga de godtagbara kostnaderna för åtgärden. 
Om det för samma ändamål beviljas både bidrag och statligt lån eller räntestödslån, får det sammanlagda beloppet av bidraget och lånet inte överstiga de godtagbara kostnaderna för åtgärden. 
3 kap. 
Förutsättningar och villkor för statliga lån 
13 b § 
Förutsättningar för beviljande av lån 
Lån kan beviljas inom ramen för bevillningsfullmakten i den dispositionsplan som gårdsbrukets utvecklingsfond årligen fastställer. Maximibeloppet av lånet bestäms av närings-, trafik- och miljöcentralen. 
15 § 
Lånets maximibelopp 
Lån kan beviljas till högst 85 procent av egendomens anskaffningspris eller av de godtagbara kostnaderna, beroende på vilken av dem som är lägre.  
17 § 
Övriga villkor för lån 
På lån tillämpas det som i 60 §, 61 § 1, 2 och 4 mom., 62 §, 63 § 1 och 3—5 mom. samt 65 och 72 § i lagen om strukturstöd för renhushållning föreskrivs om kreditgivare och i 65 § om överföring av lån och ändring av lånevillkoren.  
3 a kap. 
Villkor för räntestöd 
17 a § 
Räntestödets maximibelopp 
Räntestöd kan beviljas till ett belopp som motsvarar högst 40 procent av de godtagbara kostnaderna för en åtgärd. 
Räntestöd betalas inte för lån vars belopp överstiger det de godtagbara kostnaderna för en åtgärd. 
17 b § 
Övriga villkor för räntestöd 
På räntestödslån och på räntestöd i anslutning till det tillämpas bestämmelserna i 35 § 1 mom. och 38–40 § i lagen om strukturstöd för renhushållning.  
3 b kap. 
Förutsättningar och villkor för statsborgen 
17 c § 
Beviljande av lån som omfattas av statsborgen 
Statsborgen kan beviljas för ett lån som beviljas av en i enlighet med 16 § i lagen om strukturstöd till jordbruket godkänd kreditgivare. 
En godkänd kreditgivare får bevilja lån som omfattas av statsborgen efter det att ett beslut om statsborgen har fattats. 
17 d § 
Statsborgen 
Statsborgen kan beviljas för räntestödslån eller för annat lån som beviljats av ett kreditinstitut och som beviljats för produktiva investeringar eller för byggande av bostad med iakttagande av bestämmelserna om statsborgen i 12 och 18 kap. i lagen om strukturstöd för renhushållning.  
3 c kap. 
Ansökan om stöd samt beviljande, uppföljning och övervakning 
18 §  
Ansökan om, beviljande och betalning av stöd, statsborgen och lån 
Bidrag, statligt lån, räntestöd och statsborgen samt stöd som ingår i statsborgen beviljas på ansökan av Lapplands närings-, trafik- och miljöcentral.  
På ansökan om beviljande och överföringar av stöd, statligt lån och statsborgen tillämpas 47–52 §, 53 § 2 och 3 mom. samt 54 och 55 § i lagen om strukturstöd för renhushållning. Genom beslut som gäller statligt lån, räntestöd eller statsborgen godkänns beloppet av och villkoren för ett statligt lån eller ett räntestödslån eller ett lån som omfattas av statsborgen liksom även beloppet av och villkoren för statsborgen. Om beslutet om statligt lån, räntestöd eller statsborgen ändras till följd av överklagande, förutsätts kreditgivarens samtycke för ändring av lånebeloppet och villkoren. 
På ansökan om utbetalning av bidrag tillämpas 57 och 58 § i lagen om strukturstöd för renhushållning.  
På undertecknande av statligt lån, ansökan om lyftande av lån och utbetalningen av lån tillämpas 59 och 60 §, 61 § 1, 2 och 4 mom., 62 § 1 mom., 63 § och 72 § i lagen om strukturstöd för renhushållning.  
På ansökan om räntestöd och stöd som ingår i statsborgen, lyftande av lån, utbetalning av räntestöd och på användning av stöd som ingår i statsborgen tillämpas 59 och 60 §, 61 § 1, 2 och 4 mom., 64 och 65 §, 66 § 3 och 4 mom. samt 71 och 72 § i lagen om strukturstöd för renhushållning.  
19 § 
Styrningen av byggandet och inspektioner 
Sådana bestämmelser om byggande som stöds enligt denna lag som är noggrannare än denna lag och en med stöd av den utfärdad förordning av statsrådet får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet. 
19 a § 
Uppföljning av stöd 
På uppföljning av stöd som beviljats med stöd av denna lag och av särskilda förmåner tillämpas bestämmelserna om uppföljning i 21 kap. i lagen om strukturstöd för renhushållning.  
20 § 
Övervakning 
På uppföljning av stöd som beviljats med stöd av denna lag och av särskilda rättigheter tillämpas bestämmelserna om inspektioner i 22 kap. i lagen om strukturstöd för renhushållning.  
39 a § 
Återkrav av räntestöd och annan förmån samt uppsägning av räntestödslån 
Det som föreskrivs om återkrav av bidrag i 39 och 40 § tillämpas också på räntestöd för räntestödslån, stöd som ingår i statsborgen samt stöd som beviljats som en särskild förmån. 
Om det genom ett beslut som vunnit laga kraft har bestämts att ett räntestödslån ska återkrävas av stödmottagaren, får kreditgivaren säga upp räntestödslånet helt eller delvis. 
40 § 
Ränta på återkrav och dröjsmålsränta 
På ränta på ett belopp som ska återbetalas eller återkrävas och på dröjsmålsränta tillämpas 99 och 100 § i lagen om strukturstöd för renhushållning.  
55 a § 
Rätt att få upplysningar samt utlämnande av information 
Vid verkställigheten av denna lag tillämpas i fråga om jord- och skogsbruksministeriets, Landsbygdsverkets och närings-, trafik- och miljöcentralernas rätt att få och lämna ut information bestämmelserna i 109 § i lagen om strukturstöd för renhushållning.  
64 § 
Uttag av avgift för behandling av ärenden 
För beslut som fattats med stöd av denna lag tas det ut en avgift enligt vad som särskilt bestäms om uttag av avgifter. Närings-, trafik- och miljöcentralens beslut om betalningslättnader för krediter samt beviljande av bidrag och annat stöd är dock avgiftsfria. 
65 § 
Närmare bestämmelser och föreskrifter 
Genom förordning av statsrådet får närmare bestämmelser utfärdas om stödformerna, grunderna för beviljande av stöd, styrningen av stöd, stödnivåerna och stödens maximibelopp samt de allmänna villkoren för stöd som grundar sig på avtal samt om hur stödet kan differentieras regionalt. 
Landsbygdsverket meddelar föreskrifter om formulären för köpe- och skuldebrev, ansökningar och beslut samt om andra formulär som behövs för verkställigheten av denna lag. 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Genom denna lag upphävs lagen om ändring av 8 § i skoltlagen (992/2011).  
På ansökningar som anhängiggjorts före lagens ikraftträdande, beviljade stöd, tillstånd och lån, uppkomna statliga fordringar och ingångna avtal som gäller andra rättigheter än särskilda förmåner tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
3. 
Lag 
om ändring av 2 § i lagen om strukturstöd till jordbruket 
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007) 2 § 4 mom., sådant det lyder i lag 29/2014, som följer: 
2 § 
Tillämpningsområde 
Bestämmelser om stöd som beviljas för att förbättra renhushållningens och naturnäringarnas struktur finns i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011) och i skoltlagen (253/1995). Denna lag tillämpas dock om antalet livrenar som en person har understiger antalet livrenar som ger den huvudsakliga utkomsten eller om personens företagarinkomst enbart från renhushållningen inte överstiger det minibelopp av företagarinkomst från jordbruket som anges i denna lag eller med stöd av den. 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
På ansökningar som anhängiggjorts före lagens ikraftträdande, beviljade stöd, tillstånd och lån, uppkomna statliga fordringar och ingångna avtal tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
4. 
Lag 
om ändring av 2 § i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling 
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014) 2 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1176/2014, som följer: 
2 § 
Tillämpningsområde 
Denna lag tillämpas dock inte på stöd eller ersättningar som beviljas den som bedriver jordbruk för produktionsverksamhet inom jordbruket, upphörande med verksamheten eller förbättrande av jordbrukets struktur, inte heller på miljöstöd, kompensationsbidrag eller stöd eller ersättningar som motsvarar dem. Renhushållning betraktas då som jordbruk. Lagen tillämpas inte på stöd som finansieras med medel från Europeiska garantifonden för jordbruket, Europeiska havs- och fiskerifonden eller någon annan av de av Europeiska unionens fonder som anges i den allmänna förordning som avses i 3 § 2 punkten i programförvaltningslagen med undantag för EJFLU och inte heller på stöd som finansieras ur Europeiska unionens övriga finansieringsinstrument. Denna lag tillämpas inte heller på de riksomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller landsbygden eller andra projekt som avses i lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt (8/2014) och inte heller på projekt som avses i lagen om finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller jordbruk och livsmedelsekonomi samt landsbygden (1413/2011), vilka finansieras uteslutande med nationella medel och inte baserar sig på ett program enligt 3 § 1 mom. i programförvaltningslagen och inte heller på utvecklandet av servicen inom skoltområdet, om vilket det föreskrivs i 13 § i skoltlagen (253/1995). I övrigt till-lämpas denna lag på verkställigheten av skoltlagen i enlighet med bestämmelserna i 8 § 3 mom. i skoltlagen. 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
På ansökningar som är anhängiga vid ikraftträdandet av denna lag samt på stöd som beviljats och avtal som ingåtts före ikraftträdandet tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
Helsingfors 4.12.2015 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Jari
Leppä
cent
medlem
Markku
Eestilä
saml
medlem
Pertti
Hakanen
cent
medlem
Teuvo
Hakkarainen
saf
medlem
Hanna
Halmeenpää
gröna
medlem
Lasse
Hautala
cent
medlem
Anne
Kalmari
cent
medlem
Susanna
Koski
saml
medlem
Kari
Kulmala
saf
medlem
Mats
Löfström
sv
medlem
Jari
Myllykoski
vänst
medlem
Tytti
Tuppurainen
sd
medlem
Harry
Wallin
sd.
Sekreterare var
utskottsråd
Carl
Selenius.
Senast publicerat 7.9.2016 13:34