Betänkande
JsUB
18
2016 rd
Jord- och skogsbruksutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om växtskyddsmedel
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om växtskyddsmedel (RP 192/2016 rd): Ärendet har remitterats till jord- och skogsbruksutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
lagstiftningsråd
Erkki
Arnkil
jord- och skogsbruksministeriet
överinspektör
Lotta
Kaila
Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
ledande expert
Sari
Peltonen
ProAgria Keskusten Liitto ry.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK.
PROPOSITIONEN
Regeringen föreslår att lagen om växtskyddsmedel ändras så att vissa bestämmelser som grundar sig på Europeiska unionens lagstiftning och som gäller tidsplanerna för testning av utrustning för spridning av växtskyddsmedel och befrielse från testning preciseras. 
Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Lagen om växtskyddsmedel (1563/2011) föreslås bli preciserad så att lagen motsvarar bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel (nedan ramdirektivet). Utskottet konstaterar att ändringarna främst gäller tidsplanerna för testning av utrustning för spridning av växtskyddsmedel och befrielse från testning.  
Det föreslås att tidsplanen för testning enligt den huvudregel som gäller spridningsutrustning ska ändras enligt artikel 8.1 i ramdirektivet så att spridningsutrustningen från och med 2021 testas minst vart tredje år i stället för nuvarande vart femte år. Utskottet understryker att lagförslaget i så stor utsträckning som möjligt utnyttjar de begränsade möjligheterna till flexibilitet i förlängning av testintervallerna som ramdirektivet tillåter. Lagens terminologi preciseras exempelvis så att utifrån den riskbedömning som gäller spridningsutrustning får från huvudregeln avvikande tidsplaner för testning tillämpas på andra växtskyddssprutor som monterats på såningsutrustning än sådana som är försedda med bommar på över tre meter. Det är således möjligt att till exempel i fortsättningen genom utnyttjande av riskbedömning tillämpa en avvikande tidsplan för testning på torrbetningsutrustning som monterats på såningsmaskiner. 
Utskottet ser det som nödvändigt att framöver överväga längre testintervaller för spridningsutrustning inom EU genom att utnyttja riskbedömning i större omfattning. Dessutom betonar utskottet behovet av att göra testpraxis för spridningsutrustning enklare och mer ändamålsenlig för verksamhetsutövaren.  
Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar.  
FÖRSLAG TILL BESLUT
Jord- och skogsbruksutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 192/2016 rd utan ändringar. 
Helsingfors 25.11.2016 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Jari
Leppä
cent
vice ordförande
Reijo
Hongisto
saf
medlem
Pertti
Hakanen
cent
medlem
Teuvo
Hakkarainen
saf
medlem
Lasse
Hautala
cent
medlem
Anne
Kalmari
cent
medlem
Johanna
Karimäki
gröna
medlem
Susanna
Koski
saml
medlem
Mats
Nylund
sv
medlem
Tytti
Tuppurainen
sd
medlem
Eerikki
Viljanen
cent
medlem
Peter
Östman
kd.
Sekreterare var
utskottsråd
Jaakko
Autio.
Senast publicerat 4.9.2018 13:45