Senast publicerat 08-05-2021 11:22

Betänkande KoUB 10/2015 rd RP 110/2015 rd Kommunikationsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 § i kollektivtrafiklagen

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 § i kollektivtrafiklagen (RP 110/2015 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • överinspektör Iida Huhtanen 
  kommunikationsministeriet
 • högskolepraktikant Joel Karjalainen 
  kommunikationsministeriet
 • teknisk direktör Hannele Tolonen 
  Kotka stad
 • verkställande direktör Mika Mäkilä 
  Linja-autoliitto.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland
 • Torneå stad.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås det att kollektivtrafiklagen ändras så att Kotka stad blir behörig myndighet för busstrafiken och den lätta spårtrafiken inom Kotkaregionen och Havslapplands regionala kommunala kollektivtrafikmyndighet i Havslappland. Utöver Kotka stads eget område ska även de områden som utgörs av kommunerna Fredrikshamn och Pyttis höra till Kotka stads behörighetsområde. Områdena i kommunerna Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola och Torneå ska höra till Havslapplands regionala kollektivtrafikmyndighets behörighetsområde med Torneå stad som centralkommun. Syftet med ändringen är att stödja regional utveckling och att skapa förutsättningar för att persontransporterna ska ordnas effektivare.  

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2016. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

I kollektivtrafiklagen (869/2009) avsedda behöriga myndigheter i Finland är för närvarande nio närings-, trafik- och miljöcentraler plus 26 kommunala myndigheter, av vilka 10 är regionala myndigheter. Regeringen föreslår att två nya regionala behöriga myndigheter inrättas, en i det område som utgörs av kommunerna Kotka, Fredrikshamn och Pyttis och en i regionen Havslappland. Enligt uppgift till utskottet sker det pendling för arbete och studier över kommungränserna och även tjänsteutbudet överskrider kommungränserna. Därför är det ändamålsenligt att också kollektivtrafiken planeras och ordnas integrerat av en myndighet med tanke på kollektivtrafikens servicenivå och även den regionala utvecklingen. 

Det är ytterst viktigt att utveckla kollektivtrafiken i hela landet, menar utskottet. Den planerade vårdreformen kan i och med att servicestrukturen inom social- och hälsovården ändras också skapa tryck på att utveckla förvaltningen av kollektivtrafik och dessutom på att ändra sätten att ordna kollektivtrafik. Utskottet understryker att eventuella administrativa lösningar som gäller kollektivtrafiken, ansvaret för att ordna transporterna eller t.ex. storleken på myndigheternas behörighetsområden i sinom tid måste analyseras och beredas grundligt och föregås av adekvata konsekvensbedömningar. Utskottet framhäver vidare betydelsen av tillräckligt långa övergångstider vid eventuella reformer så att det går att trygga en fungerande kollektivtrafik i hela landet utan onödiga avbrott.  

Det är sannolikt att transporter på marknadsmässiga villkor kommer att uppstå och behållas i många regioner, men när det gäller en del av de glesast bebyggda områdena måste man också i fortsättningen bedöma behovet av offentligt stöd och olika sätt att använda det. Vid utfrågningen av sakkunniga lyftes användningen av servicecheckar fram som en möjlighet för att genomföra det offentliga stödet. Utskottet upprepar sin tidigare ståndpunkt att ett enhetligt biljettsystem i kollektivtrafiken är en viktig faktor för att öka kollektivtrafiken som färdsätt och främja utvecklingen av kollektivtrafik på marknadsvillkor och förbättra dess verksamhetsbetingelser.  

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunikationsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 110/2015 rd utan ändringar. 
Helsingfors 1.12.2015 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Ari Jalonen saf 
 
vice ordförande 
Mikko Alatalo cent 
 
medlem 
Katja Hänninen vänst 
 
medlem 
Jyrki Kasvi gröna 
 
medlem 
Jukka Kopra saml 
 
medlem 
Susanna Koski saml 
 
medlem 
Eeva-Maria Maijala cent 
 
medlem 
Outi Mäkelä saml 
 
medlem 
Jani Mäkelä saf 
 
medlem 
Markku Pakkanen cent 
 
medlem 
Satu Taavitsainen sd 
 
medlem 
Katja Taimela sd 
 
medlem 
Ari Torniainen cent. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Juha Perttula.