Senast publicerat 28-05-2021 11:40

Betänkande KoUB 13/2021 rd RP 78/2021 rd Kommunikationsutskottet Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringar i Wien överenskommelsen om besiktning samt sättande i kraft av överenskommelsen

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringar i Wien överenskommelsen om besiktning samt sättande i kraft av överenskommelsen (RP 78/2021 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • överinspektör Eeva Asikainen 
  kommunikationsministeriet
 • teamledare Teemu Toivanen 
  Transport- och kommunikationsverket
 • teknisk direktör Hannu Pellikka 
  A-Katsastus Group Oy
 • teknisk direktör Timo Ojala 
  K1 Katsastajat Oy
 • intressebevakningsdirektör Ari Herrala 
  Finlands Transport och Logistik SKAL rf
 • verksamhetsledare Björn Ziessler 
  Privata Besiktningsställenas Förbund rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • utrikesministeriet
 • Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT ry
 • Autoalan Keskusliitto ry.

Inget yttrande av 

 • Automobilförbundet rf.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslår regeringen att riksdagen ska godkänna ändringarna i överenskommelsen om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om ömsesidigt erkännande av sådana besiktningar (nedan Wienöverenskommelsen eller överenskommelsen), de till Wienöverenskommelsen fogade normerna 3 och 4 och ändringarna av normerna 1–4. 

Ändringarna är tekniska. De berör definitionerna i överenskommelsen samt det internationella besiktningsintyget i dess elektroniska form. 

Normerna 1 och 2 har ändrats för att de ska stämma överens med EU:s provningsdirektiv. Ändringarna hänför sig till innehållet i periodisk besiktning, besiktningstidpunkterna samt vilka objekt som ska kontrolleras vid besiktningen. 

Normerna 3 och 4 gäller de särskilda bestämmelserna om innehållet, tidpunkterna och kontrollobjekten vid periodisk besiktning av el-, hybrid- eller gasfordon. Dessutom har normernas bestämmelser om tidpunkterna för periodisk besiktning ändrats så att de är desamma som i provningsdirektivet. 

Folkrättsligt har normerna och ändringarna trätt i kraft under åren 2018–2020, men de har inte godkänts eller satts i kraft i Finland vid rätt tidpunkt. Genom denna proposition korrigeras detta, så att rättsläget blir klarare. 

I propositionen ingår ett förslag om att de bestämmelser i Wienöverenskommelsen och dess normer som hör till området för den finska lagstiftningen ska gälla som lag i den ändrade lydelse som dessa bestämmelser nu har. Det är meningen att en konsoliderad version av överenskommelsen och dess normer ska publiceras i den elektroniska författningssamlingen. 

Lagen är avsedd att träda i kraft så snart som möjligt efter det att den har stadfästs, vid en tidpunkt som föreskrivs genom förordning av statsrådet. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

(1)Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. 

(2)El- och hybridfordon använder högspänningsteknik. För att undvika olyckstillbud och för att garantera säkerheten i arbetet bör det vara ett behörighetskrav för dem som besiktar el- och hybridfordon att de har för bilbranschen avsedd utbildning i säkerheten vid elarbeten (SFS 6002). Utskottet är medvetet om att det i elsäkerhetslagen (1135/2016) redan finns bestämmelser om den behörighet som krävs för besiktning av el- och hybridbilar. Utskottet anser ändå att det framöver finns skäl att överväga om det behövs bestämmelser om detta också i lagstiftningen om besiktningsbranschen eller om det är tillräckligt med information och utbildning för att garantera säkerheten för dem som arbetar med besiktning. 

(3)Sakkunniga har föreslagit att 150 § 2 mom. i fordonslagen ändras så att tunga fordon kan besiktas inom tre månader före den sista besiktningsdagen utan att den sista besiktningsdagen för följande år ändras. Enligt utredning skulle detta underlätta för både transportföretagen och dem som utför besiktningar. Bestämmelsen i fråga ingår dock inte i propositionen. Besiktning regleras i EU:s provningsdirektivEuropaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU om periodisk provning av motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet och om upphävande av direktiv 2009/40/EG., som innehåller bestämmelser om tidpunkter och intervaller för besiktning. Utskottet är medvetet om att principen i direktivet är att tunga fordon ska besiktas årligen, men anser att frågan och dess konsekvenser bör utredas inom ramen för direktivet med sikte på möjligheter till flexibilitet. 

(4)Sakkunniga har också uttryckt oro över att bestämmelserna om besiktningar av förarassistanssystem dröjer. System som automatiskt påverkar fordonets hastighet, riktning eller stannande eller lindrar skador till följd av olyckor har en viktig roll när det gäller att minska och förebygga trafikolyckor och lindra följderna av olyckor. Om de är defekta kan de tvärtom orsaka olyckor och därmed försämra trafiksäkerheten. Därför anser utskottet att det är viktigt att man i fortsättningen utreder behovet av att utveckla bestämmelserna om obligatoriska besiktningar av automatiska system. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunikationsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner överenskommelsen i proposition RP 78/2021 rd. Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 78/2021 rd utan ändringar. 
Helsingfors 27.5.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Suna Kymäläinen sd 
 
vice ordförande 
Ari Torniainen cent 
 
medlem 
Pekka Aittakumpu cent 
 
medlem 
Sandra Bergqvist sv 
 
medlem 
Seppo Eskelinen sd 
 
medlem 
Juho Kautto vänst 
 
medlem 
Jouni Kotiaho saf 
 
medlem 
Johan Kvarnström sd 
 
medlem 
Joonas Könttä cent 
 
medlem 
Sheikki Laakso saf 
 
medlem 
Matias Marttinen saml 
 
medlem 
Mirka Soinikoski gröna 
 
medlem 
Kari Tolvanen saml 
 
medlem 
Ano Turtiainen at 
 
medlem 
Paula Werning sd 
 
ersättare 
Jari Ronkainen saf. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mika Boedeker.