Betänkande
KoUB
38
2018 rd
Kommunikationsutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 304 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 304 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (RP 318/2018 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
konsultativ tjänsteman
Tuomas
Kaivola
kommunikationsministeriet.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry.
PROPOSITIONEN
I propositionen föreslås det att lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation ändras. Transport- och kommunikationsverkets uppgifter utökas med skyldigheten att vara den nationella informations- och kontaktpunkt som avses i Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för det fria flödet av andra data än personuppgifter i Europeiska unionen och som förmedlar varje begäran från en annan medlemsstat till den behöriga myndigheten i den egna medlemsstaten. Detta bidrar till genomförandet av det spetsprojekt i statsminister Juha Sipiläs regeringsprogram som siktar på att skapa en tillväxtmiljö för digital affärsverksamhet. 
Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Kommunikationsutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 318/2018 rd utan ändringar. 
Helsingfors 31.1.2019 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Ari
Jalonen
blå
vice ordförande
Markku
Pakkanen
cent
medlem
Jyrki
Kasvi
gröna
medlem
Suna
Kymäläinen
sd
medlem
Mia
Laiho
saml
medlem
Mats
Löfström
sv
medlem
Jari
Myllykoski
vänst
medlem
Jani
Mäkelä
saf
medlem
Jari
Ronkainen
saf
medlem
Satu
Taavitsainen
sd
medlem
Katja
Taimela
sd
medlem
Ari
Torniainen
cent
medlem
Sofia
Vikman
saml.
Sekreterare var
utskottsråd
Mika
Boedeker.
Senast publicerat 1.2.2019 14:00