Senast publicerat 08-05-2021 13:54

Betänkande KoUB 7/2020 rd RP 50/2020 rd Kommunikationsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om genomförande av ändringarna i direktivet om yrkeskompetens i vägtrafik och körkortsdirektivet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om genomförande av ändringarna i direktivet om yrkeskompetens i vägtrafik och körkortsdirektivet (RP 50/2020 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • specialsakkunnig Saara Louko 
  kommunikationsministeriet (distanskontakt)
 • överinspektör Monika Mutanen 
  kommunikationsministeriet (distanskontakt).

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • justitieministeriet
 • försvarsministeriet
 • undervisnings- och kulturministeriet
 • dataombudsmannens byrå
 • Polisstyrelsen
 • Huvudstaben
 • Utbildningsstyrelsen
 • Transport- och kommunikationsverket
 • Datadrivers Oy
 • Suomen Ammattiliikenne Akatemia Oy
 • Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT ry
 • Autoalan Keskusliitto ry
 • Biltrafikens Arbetsgivareförbund rf
 • Trafikskyddet
 • Liikenneturvallisuuden erityisasiantuntijat ry
 • Liikenteen turvallisuuskouluttajat ry
 • Linja-autoliitto
 • Finlands Bilskoleförbund rf
 • Finlands Transport och Logistik SKAL rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår lagar om ändring av lagen om transportservice och körkortslagen i syfte att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/645 om ändring av direktiv 2003/59/EG om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller persontransport och direktiv 2006/126/EG om körkort. I körkortslagen ska det dessutom göras en precisering om att epileptiska anfall under sömnen ska utgöra hinder för att de medicinska kraven för körkort i grupp 1 uppfylls. I körkortslagen och lagen om transportservice görs dessutom vissa ändringar av teknisk natur. 

Lagarna avses huvudsakligen träda i kraft den 23 maj 2020. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslagen med ändringar. 

DETALJMOTIVERING

1. Lagen om ändring av lagen om transportservice

28 §. Undantag från yrkeskompetenskrav på lastbils- och bussförare.

Sakkunniga har fäst utskottets uppmärksamhet vid definitionen av huvudsaklig sysselsättning, som har ansetts vara misslyckad. Utskottet noterar att det i propositionsmotiven sägs att enligt skälen till direktivet (EU) 2018/645 anses framförandet av fordon i allmänhet inte utgöra förarens huvudsakliga sysselsättning om det upptar mindre än 30 procent av den månatliga arbetstiden. I den föreslagna bestämmelsen avses med huvudsaklig sysselsättning det samma som i direktivets definition av huvudsaklig sysselsättning. 

Enligt kommunikationsministeriet och Polisstyrelsen sker övervakningen vanligen så att polisen utreder situationen genom att prata med föraren och göra iakttagelser exempelvis om de varor som transporteras i bilen. Det centrala är vad föraren berättar om sina arbetsuppgifter, syftet med körningen och dess destination. Om polisen anser att berättelsen inte är trovärdig eller konsekvent, kan polisen utreda ärendet i efterhand utan förundersökning, till exempel genom att be skattemyndigheten om information om det yrke som föraren uppgett i sin skattedeklaration. Vid behov ska föraren höras på nytt. Polisen gör en bedömning av om det är fråga om verksamhet som omfattas av undantaget från yrkeskompetens, och i de flesta fall baserar sig bedömningen inte på en procentuell granskning av arbetstiden utan på en helhetsbedömning av situationen. 

Direktivet anger att den månatliga arbetstiden ska utgöra uppföljningsperiod. På basis av den erhållna utredningen granskar polisen dock i praktiken situationen under flera månader. Uppföljningsperioden kan vara 2—4 månader och i vissa fall rentav sex månader. Polisen utreder om arbetsuppgiften har förändrats och, i det fall att det är fråga om en uppgift som förutsätter yrkeskompetens, utreder när uppgiften har inletts. Den information som föraren lämnat kan vid behov kontrolleras hos arbetsgivaren. 

Enligt uppgift har det nuvarande förfarandet, där övervakningen av undantag från yrkeskompetensen baserar sig på polisens helhetsbedömning, upplevts vara fungerande. I propositionsmotiven ges en definition av huvudsaklig sysselsättning för att underlätta tolkningen av lagen. Eftersom den övervakningsperiod polisen tillämpar kan vara längre än en månad, är det enligt kommunikationsministeriet klarare att direktivets definition inte fogas till bestämmelsen. Eftersom polisens praxis har upplevts vara välfungerande och tolkningssituationerna är mycket olika, anser utskottet det inte ändamålsenligt att precisera bestämmelsen genom att föreskriva om en viss uppföljningsperiod som är bindande för polisen. 

Utskottet betonar dock att man noga bör följa hur bestämmelsen fungerar och vid behov vidta åtgärder för att precisera definitionen. Utskottet föreslår därför att riksdagen godkänner följande uttalande: 

Riksdagen förutsätter att statsrådet noga följer tillämpningen av undantag från yrkeskompetenskrav för lastbils- och bussförare och tillsynen över att bestämmelserna följs, och säkerställer att de fungerar i praktiken samt vid behov vidtar åtgärder för att precisera undantagen. 

Dessutom har utskottet med anledning av en anmärkning från kommunikationsministeriet gjort en precisering i 9 mom. 

29 §. Grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare.

Under sakkunnigutfrågningen uppdagades ett utbrett motstånd mot det tillägg genom vilket Transport- och kommunikationsverket bemyndigas att meddela föreskrifter om innehållet i de prov som ingår i utbildningen för grundläggande yrkeskompetens samt hur de genomförs i praktiken. 

Enligt kommunikationsministeriets utredning är avsikten att bemyndigandet att meddela föreskrifter ska gälla endast sådana prov som administreras av Transport- och kommunikationsverket och hör till dess behörighet och som ordnas av en tjänsteproducent (numera Ajovarma Oy). Därför har utskottet beslutat precisera bemyndigandet att meddela föreskrifter så att det gäller endast de prov som administreras av Transport- och kommunikationsverket och hör till dess behörighet, så att bestämmelsen inte felaktigt tolkas så att bemyndigandet gäller prov som ordnas av undervisnings- och kulturministeriet eller Försvarsmakten. 

38 §. Förvaring av dokument som gäller lastbils- och bussförares yrkeskompetens.

I bilaga III till körkortsdirektivet (2006/126/EG) föreskrivs det om krav i fråga om fysisk och psykisk lämplighet att föra motordrivna fordon. I 5 punkten i bilagan föreskrivs det att medlemsstaterna får fastställa strängare krav för utfärdande eller förnyelse av körkort än de som fastställs i bilagan. I ingressen till direktivet om ändring av körkortsdirektivet (2009/113/EG) konstateras det likaså att medlemsstater kan införa normer som är strängare än minimikraven i EU-bestämmelserna. I bilaga III till körkortsdirektivet klassificeras epileptiska anfall som en allvarlig fara för trafiksäkerheten. Vid en bedömning av huruvida körkortet kan utfärdas eller förnyas ska myndigheten enligt direktivet bedöma hur allvarlig epilepsin är, dess kliniska form och sjukdomsförloppet samt behandling som getts och dess resultat. 

Utskottet har uppmärksamgjorts på den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifter om hälsotillstånd. Enligt uppgift är den rättsliga grunden artikel 9.2 g i dataskyddsförordningen: behandlingen är nödvändig av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse, på grundval av medlemsstatens nationella rätt. 

Trafiksäkerheten kan anses vara ett viktigt allmänt intresse. I Finland råder det stor enighet mellan specialistläkare i neurologi som behandlar epilepsi och trafikmedicinska experter om att även epileptiska anfall nattetid utgör en stor risk för förarens körförmåga och säkra rörlighet. 

Tidigare har det utfärdats anvisningar om detta i Transport- och kommunikationsverkets anvisningar till yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården om bedömning av körhälsa, men det är motiverat att ta in regleringen i lag. Att ärendet lyfts upp till författningsnivå säkerställer att medborgarna behandlas lika i fråga om bedömning av epilepsi och dess konsekvenser för körrätten. 

2. Lagen om ändring av körkortslagen

2 §. Begränsning av tillämpningsområdet.

Den nya vägtrafiklagen (729/2018) trädde i kraft den 1 juni 2020. Utskottet har därför korrigerat laghänvisningen så att den gäller den nya vägtrafiklagen. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunikationsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1 och 2 i proposition RP 50/2020 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag) Riksdagen godkänner ett uttalande. (Utskottets förslag till uttalande) 

Utskottets ändringsförslag

1. Lag om ändring av lagen om transportservice 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om transportservice (320/2017) 28, 29, 34 och 38 §, 
sådana de lyder i lag 371/2019, som följer: 
28 § 
Undantag från yrkeskompetenskrav på lastbils- och bussförare 
Föraren behöver dock inte yrkeskompetens, om 
1) fordonets största tillåtna konstruktiva hastighet är högst 45 kilometer i timmen, 
2) fordonet används av polisen, räddningsväsendet, en läroanstalt som svarar för utbildning inom räddningsbranschen, den prehospitala akutsjukvården, Försvarsmakten, Tullen eller gränsbevakningsväsendet för transporter som hänför sig till deras uppgifter, 
3) framförandet av fordonet inte är förarens huvudsakliga sysselsättning och fordonet provkörs eller flyttas i samband med reparation, underhåll eller besiktning, flyttas på depån i samband med tvättning, städning eller tankning, flyttas till ett försäljnings- eller marknadsföringsevenemang för fordon eller mellan försäljningsplatser, provkörs i syfte att göra tekniska förbättringar eller om ett nytt eller ombyggt fordon provkörs innan det godkänns för trafik, 
4) fordonet används i brådskande nödsituationer för räddningsinsatser på order av polisen, räddningsmyndigheterna, Tullen eller gränsbevakningsväsendet, 
5) fordonet används för erhållande av körrätt eller i denna lag avsedd grundläggande yrkeskompetens eller fortbildning 
a) i körundervisning och fordonet inte används för kommersiell gods- eller persontransport 
b) i kompletterande körundervisning i samband med utbildning som ordnas på arbetsplatsen och föraren åtföljs av en person som innehar giltig yrkeskompetens för framförandet av fordonet eller en trafiklärare för fordonskategorin i fråga, 
6) fordonet används i privat bruk för andra godstransporter än kommersiella godstransporter, 
7) en buss som får framföras med körrätt för fordon av klass D1, som är planerad och tillverkad för transport av högst 16 passagerare utöver föraren, används i privat bruk för andra än kommersiella persontransporter för transport av personer som bor i samma hushåll som föraren och högst tre andra personer och föraren eller någon av dem som bor i samma hushåll som föraren äger bussen, eller en annan buss används i privat bruk för andra än kommersiella persontransporter för transport av personer som bor i samma hushåll som föraren och någon av dem äger bussen, 
8) fordonet används för transport av material, maskiner eller utrustning som föraren använder i sitt arbete, och framförandet av fordonet inte är förarens huvudsakliga sysselsättning, eller fordonet används för transport i liten skala av egna varor som föraren säljer på en bestämd plats, under förutsättning att framförandet av fordonet inte är förarens huvudsakliga sysselsättning, eller 
9) fordonet används av ett företag för transport av dess egna produkter och företaget är ett jordbruks-, trädgårds-, skogs-, uppfödnings- eller fiskeriföretag, Utskottet föreslår en ändring och Slut på ändringsförslaget framförandet av fordonet inte ingår som en del i förarens huvudsakliga sysselsättning och det avstånd fordonet framförs inte överstiger 100 kilometer från företagets hemort 
29 § 
Grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare 
Yrkeskompetens förvärvas genom utbildning för grundläggande yrkeskompetens för trafikformen i fråga och genom avläggande av det teoriprov som ingår i utbildningen eller ett prov för grundläggande yrkeskompetens. Yrkeskompetensen gäller fem år och kan förlängas med fem år i taget genom fortbildning. Avläggande av grundläggande yrkeskompetens krävs inte av den på vilken på basis av tidpunkten för beviljande av körkort för trafikformen i fråga kan tillämpas bestämmelserna om hävdvunna rättigheter i artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/59/EG om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller persontransport och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3820/85 och rådets direktiv 91/439/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 76/914/EEG, nedan direktivet om yrkeskompetens i vägtrafik
De läroämnen som ingår i utbildningen för grundläggande yrkeskompetens samt målen för läroämnena anges i avsnitt 1 i bilaga I till direktivet om yrkeskompetens i vägtrafik. De innehåller basuppgifter om kraven på verksamheten som förare, om omständigheter som påverkar säkerheten för förare, transporter och trafik samt om god yrkesutövning vid framförandet av fordonet och i andra föraruppgifter. Grundläggande yrkeskompetens avläggs särskilt för utövande av respektive lastbilsförar- eller bussföraryrke och där kan den övriga utbildning som krävs i Europeiska unionens lagstiftning räknas till godo. 
I samband med avläggande av grundläggande yrkeskompetens för bussförare genomförs också den utbildning rörande medvetenhet om funktionshinder som avses i artikel 16.1 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 181/2011 om passagerares rättigheter vid busstransport och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004, nedan EU:s förordning om busspassagerares rättigheter
Grundläggande yrkeskompetens ska förvärvas enligt denna lag, om förarens permanenta bosättningsort enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG om körkort är i Finland. Förare som är medborgare i andra länder och som är anställda hos ett företag som är etablerat i en EES-stat eller som anlitas som förare av ett företag som är etablerat i en EES-stat ska förvärva grundläggande yrkeskompetens enligt denna lag, om föraren är anställd hos ett företag i Finland eller har beviljats arbetstillstånd i Finland. 
Genom förordning av statsrådet får närmare bestämmelser utfärdas om innehållet i den grundläggande yrkeskompetens som avses i denna paragraf samt om i 1 mom. avsedda hävdvunna rättigheter, i 2 mom. avsett tillgodoräknande av annan utbildning och genomförandet av i 3 mom. avsedd utbildning. Transport- och kommunikationsverket får utfärda närmare föreskrifter om innehållet i de prov Utskottet föreslår en ändring som hör till dess behörighet och administrationsansvar och  Slut på ändringsförslagetsom ingår i utbildningen för grundläggande yrkeskompetens samt hur de genomförs i praktiken. 
34 § 
Fortbildning för lastbils- och bussförare 
En förare ska genomgå fortbildning för att upprätthålla och komplettera yrkeskompetensen eller för att den ska träda i kraft på nytt. Kravet på fortbildning gäller också förare som på grundval av de hävdvunna rättigheter som avses i 29 § 1 mom. inte behöver avlägga grundläggande yrkeskompetens. I fortbildningen ska ingå undervisning i läroämnen som är viktiga i uppgiften som förare och som ingår i utbildningen för grundläggande yrkeskompetens samt undervisning om ett tryggt, ekonomiskt och miljövänligt körsätt. I fortbildningen kan övrig utbildning som krävs i Europeiska unionens lagstiftning räknas till godo. I undervisningen ska iakttas ett utbildningsprogram för fortbildning som fastställts av Transport- och kommunikationsverket. 
Fortbildningen ska omfatta 35 timmar under en period på fem år. Över genomgången fortbildning ska ett intyg utfärdas. Om fortbildningen ges i flera avsnitt, ska ett intyg utfärdas över avsnitt av fortbildningen som omfattar minst sju timmar utbildning. 
En förare som har sin vanliga vistelseort i Finland eller som arbetar i Finland ska genomgå fortbildning enligt denna lag. 
Närmare bestämmelser om fortbildningens innehåll, om tillgodoräknande i fortbildningen av annan utbildning som krävs i Europeiska unionens lagstiftning, om tidpunkten då fortbildningen ska genomgås och hur den ska genomföras samt om övriga krav som gäller fortbildningen utfärdas genom förordning av statsrådet. 
38 § 
Förvaring av dokument som gäller lastbils- och bussförares yrkeskompetens 
Utbildningscentrumet ska föra bok över sina elever och den undervisning de fått, de fordon som använts i undervisningen, undervisningssättet samt de undervisningsintyg som utfärdats överundervisningen. Den som ordnar prov ska förvara uppgifter som gäller ordnandet av provet och dem som avlagt provet i fråga om ett prov eller delar av ett prov. Utbildningscentrumet eller den som ordnar prov ska förvara de uppgifter som gäller ordnandet av fortbildning eller prov och dem som genomgått fortbildning eller avlagt prov under de sex kalenderår som följer på det år då utbildningen slutfördes eller provet avlades. Därefter ska uppgifterna om dem som genomgått utbildningen utplånas. Uppgifter får för behandlingen av ett ansökningsärende lämnas till den som beviljar yrkeskompetensbevis eller körkortstillstånd. Transport- och kommunikationsverket ska för tillsynsändamål till myndigheter i andra medlemsstater lämna information om yrkeskompetensbevis som har utfärdats eller återkallats. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den Utskottet föreslår en strykning xx Slut på strykningsförslaget 20Utskottet föreslår en strykning 20 Slut på strykningsförslaget
 Slut på lagförslaget 

2. Lag om ändring av körkortslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i körkortslagen (386/2011) 2 och 5 §, 6 § 3 mom. 2 punkten i den finska språkdräkten, 9 § 2 mom., 17 §, 30 § 1 mom., 42 § 3 mom. 3 punkten och 81 § 4 mom., 
sådana de lyder, 2 §, 9 § 2 mom., och 42 § 3 mom. 3 punkten i lag 387/2018, 5 § delvis ändrad i lagarna 1081/2012, 387/2018 och 372/2019, 6 § 3 mom. delvis ändrat i lag 1081/2012, 17 § och 30 § 1 mom. och 81 § 4 mom. i lag 938/2018, som följer: 
2 § 
Begränsning av tillämpningsområdet 
Det som i denna lag föreskrivs om körrätt och om körkort och andra tillstånd och intyg som ska medföras vid körning tillämpas på framförande av motordrivna fordon på sådana vägar som avses i vägtrafiklagen (Utskottet föreslår en ändring 729/2018 Slut på ändringsförslaget). 
Körkort krävs dock inte för att gående framföra ett motordrivet fordon som också är avsett att framföras gående, eller för att köra ett två- eller trehjuligt motordrivet fordon med en konstruktiv hastighet av högst 25 kilometer i timmen, som också fordonstillverkaren har fastställt som högsta konstruktiva hastighet för fordonet i samband med godkännandet av fordonet. Den som kör ett två- eller trehjuligt motordrivet fordon ska ha fyllt 15 år. 
Denna lag gäller inte körkorts eller andra motsvarande tillstånds giltighet på Åland eller körkort utfärdade på Åland och deras giltighet i övriga delar av Finland, om inte något annat föreskrivs. 
5 § 
Ålderskrav 
Minimiåldern för körkort är 
1) 15 år för kategori AM, 
2) 16 år för kategori A1, 
3) 18 år för kategori A2, 
4) 24 år för kategori A alternativt 20 år, om personen har haft körkort för kategori A2 i minst två år, 
5) 18 år för kategorierna B och BE, 
6) 18 år för kategorierna C1 och C1E, 
7) 21 år för kategorierna C och CE alternativt 18 år, om personen har annan grundläggande yrkeskompetens för lastbilsförare än sådan som förvärvats genom en utbildning i snabbare tempo, 
8) 21 år för kategorierna D1 och D1E, 
9) för kategorierna D och DE
a) 24 år alternativt 23 år, om personen har grundläggande yrkeskompetens för bussförare som förvärvats genom en utbildning i snabbare tempo, eller 21 år, om personen har annan grundläggande yrkeskompetens för bussförare än sådan som förvärvats genom en utbildning i snabbare tempo, eller
b) 18 år för kategori D, om personen har avlagt yrkesinriktad grundexamen som förbereder för uppgifter som bussförare och har annan grundläggande yrkeskompetens för bussförare än sådan som förvärvats genom en utbildning i snabbare tempo,
 
10) 15 år för kategori T. 
Av den som genomgår en yrkesutbildning för förare enligt 33 § 1 mom. i lagen om transportservice som omfattar avläggande av grundläggande yrkeskompetens och som har ett godkännandedokument enligt den paragrafen, krävs inte den grundläggande yrkeskompetens för att avlägga examen för kategorierna C, CE och D som avses ovan i 1 mom. 7 och 9 punkten. Innan den ovannämnda grundläggande yrkeskompetensen uppnås gäller den körrätt som avses i detta moment endast vid transporter som genomförs med godkännandedokument eller då det ålderskrav som föreskrivs uppfylls på annan grund. 
Ålderskravet enligt 1 mom. 9 punkten underpunkt b gäller också erhållande av körkort för kategori D för körning enligt 33 § i lagen om transportservice, om det gäller en yrkesinriktad grundexamen enligt den underpunkten och studeranden har grundläggande yrkeskompetens för bussförare som förvärvats på något annat sätt än genom en utbildning för grundläggande yrkeskompetens i snabbare tempo. Körkortet för kategori D gäller bara i Finland innan innehavaren uppfyller ålderskravet enligt 9 punkten underpunkt a. 
Med avvikelse från 1 mom. är minimiåldern för körkort för kategori C dock 18 år och för kategori D 21 år, om personen avser att köra fordonet i enlighet med 28 § 2 eller 3 punkten i lagen om transportservice, med undantag för provkörning för besiktning. Körkortet gäller bara vid körning i Finland enligt detta moment. Begränsningen ska antecknas på körkortet, och den gäller till dess att personen i övrigt uppfyller kraven på minimiålder för körkortskategorin. 
Minimiåldern för framförande av trehjulingar i kategori A anges i 7 § 1 mom. 
Med avvikelse från 1 mom. 5 punkten är minimiåldern för körkort för kategori B och BE 17 år, om det är fråga om en person som studerar inom yrkesinriktad förarutbildning som omfattar erhållande av körrätt för lastbil eller buss. När personen anländer till teoriprovet ska studierna påvisas med ett intyg som läroanstalten utfärdat. Innan den minimiålder som föreskrivs i 1 mom. 5 punkten har uppnåtts berättigar körrätten endast till körningar i anslutning till studier som avses i detta moment. 
6 § 
Körrätt 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
För körrätt gäller dessutom följande begränsningar: 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2) körrätt för kategori C och CE saknas om körrättsinnehavaren inte längre uppfyller kravet enligt 5 § 2 mom. på grund av att han eller hon har avbrutit utbildningen för yrkesinriktad grundexamen och inte har i 5 § 1 mom. 7 punkten avsedd grundläggande yrkeskompetens, och körrätt för kategori D saknas om körrättsinnehavaren inte längre uppfyller kraven enligt 5 § 3 mom. på grund av att han eller hon har avbrutit utbildningen för yrkesinriktad grundexamen, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
9 § 
Att ansöka om körkortstillstånd 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Körkortstillstånd får beviljas tidigast ett år innan sökanden uppfyller ålderskravet för körkortskategorin i fråga. Körkortstillstånd för kategori B kan dock beviljas tidigast två år innan ålderskravet är uppfyllt. För körrätt för fordonskombination enligt 7 § 4 mom. ska den som ansöker om körkortstillstånd ha körrätt för kategori B. Om minimiåldern för körkortskategorin är under 18 år och sökanden inte har fyllt 18 år, krävs vårdnadshavarens samtycke. Samtycke är ett villkor för avläggande av förarexamen och det gäller även i 5 § 5 mom. avsedda personer som avlägger körkort. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
17 § 
Medicinska krav för körkort i grupp 1 
För att få körkortstillstånd för kategorierna i grupp 1 ska följande medicinska krav uppfyllas: 
1) den som ansöker om körkortstillstånd ska, om nödvändigt med korrigerande linser, ha en binokulär synskärpa på minst 0,5 för båda ögonen tillsammans; den som ansöker om körkortstillstånd och är helt blind på ett öga eller annars endast använder det ena ögat för att se ska ha en synskärpa på minst 0,5 och ska ha haft denna monokulära syn tillräckligt länge för att ha vant sig vid den, 
2) sökandens synfält ska uppfylla minimikraven på synfält i bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG om körkort, nedan körkortsdirektivet, så att synfältet inte i någon väsentlig grad försämrar hans eller hennes förmåga att riskfritt köra ett fordon som hör till denna grupp, 
3) sökanden får inte ha något men, någon sjukdom eller någon kroppsskada som nämns i bilaga III till körkortsdirektivet och som i väsentlig grad försämrar hans eller hennes förmåga att köra ett fordon i den kategori som avses i detta moment eller, om sökanden har ett men, en sjukdom eller en kroppsskada som påverkar körförmågan, får detta inte i någon väsentlig grad försämra förmågan att köra ett fordon utrustat med automatväxel, alkolås eller särskilda manöverorgan. 
Med avvikelse från det som i punkt 12.6 i bilaga III till körkortsdirektivet föreskrivs om epileptiska anfall som inträffar enbart i sömntillstånd, ska epileptiska anfall som inträffar i sömntillstånd bedömas på samma sätt som anfall i vaket tillstånd vid en bedömning av om de medicinska kraven uppfylls. 
En specialistläkare får av särskilda skäl i sitt utlåtande avvika från körkortsdirektivets minimikrav på synfält enligt 1 mom. 2 punkten och anse att de medicinska kraven är uppfyllda, om kraven enligt bilaga III till körkortsdirektivet är uppfyllda i övrigt och ett körprov som avläggs vid behov talar för det. Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om hur kraven på synfält enligt 1 mom. 2 punkten uppfylls och om undantag från kraven på synfält samt om hur övriga medicinska krav enligt 1 mom. 3 punkten uppfylls. Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om de kontroller som ska göras för att undersöka om de medicinska kraven är uppfyllda och för att bedöma förarens hälsa och om innehållet i kontrollerna så att kraven i körkortsdirektivet och kraven på trafiksäkerhet uppfylls. 
30 § 
När körkortstillstånd och andra tillstånd förfaller samt förstörande av körkort 
Ett körkortstillstånd förfaller tre år efter den dag då det beviljades till den del ett körkort eller ett temporärt körkort som motsvarar den kategori som antecknats i tillståndet inte har lämnats ut. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
42 § 
Förutsättningar för undervisningstillstånd för körkort i grupp 1 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Sökanden anses inte till sina personliga egenskaper vara lämplig för undervisningsuppdrag, om han eller hon 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
3) utifrån uppgifterna i straffregistret eller bötesregistret i övrigt med sitt handlande har visat sig vara uppenbart olämplig för undervisningsuppdrag. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
81 § 
Tillsyn över bilskolor 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bilskolan ska föra bok över sina elever och den undervisning de fått, de fordon som använts i undervisningen, undervisningssättet samt de undervisningsintyg som utfärdats över undervisningen. Bilskolan ska förvara den elevbokföring som avses i detta moment under de sex kalenderår som följer på det år då undervisningen ordnades, varefter elevbokföringen ska förstöras. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20Utskottet föreslår en strykning 20 Slut på strykningsförslagetUtskottet föreslår en ändring  . Slut på ändringsförslaget 
Vad som i 81 § 4 mom. föreskrivs om förvaringstiden för handlingar tillämpas också på den elevbokföring som upprättats före ikraftträdandet av denna lag. 
 Slut på lagförslaget 

Utskottets förslag till uttalande

Riksdagen förutsätter att statsrådet noga följer tillämpningen av undantag från yrkeskompetenskrav för lastbils- och bussförare och tillsynen över att bestämmelserna följs, och säkerställer att de fungerar i praktiken samt vid behov vidtar åtgärder för att precisera undantagen. 
Helsingfors 4.6.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Suna Kymäläinen sd 
 
vice ordförande 
Ari Torniainen cent 
 
medlem 
Pekka Aittakumpu cent 
 
medlem 
Sandra Bergqvist sv 
 
medlem 
Seppo Eskelinen sd 
 
medlem 
Janne Heikkinen saml 
 
medlem 
Juho Kautto vänst 
 
medlem 
Johan Kvarnström sd 
 
medlem 
Joonas Könttä cent 
 
medlem 
Sheikki Laakso saf 
 
medlem 
Matias Marttinen saml 
 
medlem 
Mirka Soinikoski gröna 
 
medlem 
Kari Tolvanen saml 
 
ersättare 
Riikka Slunga-Poutsalo saf. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mika Boedeker.