Betänkande
KuUB
1
2015 rd
Kulturutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med om förslag till lag om ändring av 19 och 28 § i gymnasielagen
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med om förslag till lag om ändring av 19 och 28 § i gymnasielagen (RP 3/2015 rd): Ärendet har remitterats till kulturutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
regeringsråd
Toni
Tuomainen
undervisnings- och kulturministeriet.
PROPOSITIONEN
I propositionen föreslår regeringen att gymnasielagen ändras. Bestämmelsen om att särskilda bestämmelser gäller för förfarandet vid ansökan till utbildning enligt gymnasielagen ändras till ett bemyndigande att utfärda bestämmelser om detta genom förordning av statsrådet. Därtill föreslås en ändring av teknisk natur av 28 § 1 mom. i gymnasielagen. 
Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Sammantaget anser utskottet propositionen vara behövlig och ändamålsenlig. Enligt 80 § 1 mom. i grundlagen (731/1999) får republikens president, statsrådet och ministerierna utfärda förordningar med stöd av ett bemyndigande i grundlagen eller i någon annan lag. Enligt 19 § 2 mom. i den nuvarande gymnasielagen gäller särskilda bestämmelser för förfarandet vid ansökan till utbildning enligt den lagen. Bestämmelsen tillåter inte att förordning utfärdas. Men enligt propositionen ska bestämmelser om förfarandet utfärdas genom förordning av statsrådet. Följaktligen tillstyrker utskottet lagförslaget. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Kulturutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslaget i regeringens proposition RP 3/2015 rd utan ändringar. 
Helsingfors 22.5.2015 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Tapani
Tölli
cent
vice ordförande
Timo
Heinonen
saml
medlem
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
medlem
Jukka
Gustafsson
sd
medlem
Hannu
Hoskonen
cent
medlem
Marisanna
Jarva
cent
medlem
Lea
Mäkipää
saf
medlem
Jari
Ronkainen
saf
medlem
Veera
Ruoho
saf
medlem
Satu
Taavitsainen
sd
medlem
Antero
Vartia
gröna
ersättare
Arto
Pirttilahti
cent.
Sekreterare var
utskottsråd
Marjo
Hakkila.
Senast publicerat 25.1.2016 10:08