Direkt till innehållet

KuUB 10/2017 rd

Senast publicerat 17-06-2019 11:03

Betänkande KuUB 10/2017 rd B 6/2017 rd Riksdagsbibliotekets berättelse för 2016

Kulturutskottet

INLEDNING

Remiss

Riksdagsbibliotekets berättelse för 2016 (B 6/2017 rd): Ärendet har remitterats till kulturutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • direktör för Riksdagsbiblioteket (tf)ErikaBergström
    Riksdagsbiblioteket.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Riksdagsbibliotekets verksamhet grundar sig på lagen om Riksdagsbiblioteket (717/2000), som anger bibliotekets uppdrag. Biblioteket ska betjäna riksdagen inom sitt verksamhetsområde och vara ett centralarkiv för riksdagen. Biblioteket och all dess informations- och dokumentationstjänst är en nödvändighet för riksdagen.  

Dessutom verkar biblioteket som offentligt centralbibliotek som tillhandahåller rättsinformation, samhällsinformation och riksdagskunskap. Av tradition har Riksdagsbiblioteket samarbetat med universitets- och specialbibliotek, men den nya strategin innehåller också planer på samarbete med Biblioteket Ode, det nya centrumbiblioteket i Helsingfors. För en fungerande demokrati och inte minst för demokratifostran behövs det offentlig och lättillgänglig information om bland annat lagstiftningen och riksdagen, understryker utskottet. I själva verket är det viktigt att hela biblioteksvärlden samarbetar med skolor och läroanstalter kring demokratifostran. 

Enligt kulturutskottet är det också av mycket stor vikt att Riksdagsbiblioteket är med och utvecklar informationsstödet till beslutsfattandet i riksdagen. I ett pågående projekt kartläggs kanaler, arbetssätt, svagheter och styrkor i informationsförsörjningen. Utifrån resultaten kommer biblioteket att besluta var utvecklingsinsatser sätts in. Dessutom utför biblioteket ett viktigt arbete för att stödja lagberedningen. Informationsstödet vid statsrådets förvaltningsenhet och biblioteket har en etablerad samarbetsprocess, som innebär att bibliotekets specialister gör informationssökningar som underlag för lagberedning. 

Arkivet för muntlig historia intervjuar riksdagsveteraner, och sommaren 2016 blev arkivet klart med intervju nummer 400. Arkivet är avsett för forskningsändamål. Också i ett internationellt perspektiv utgör intervjuerna en unik samling. Det är mycket positivt att biblioteksstyrelsen under året fattade beslutet att också nuvarande ledamöter med lång riksdagskarriär kan intervjuas i fortsättningen. 

På senare år har det varit en viss nedgång i antalet personer som besöker biblioteket fysiskt eftersom allt fler använder material och tjänster på bibliotekets webbsida. Samma utveckling kan ses på alla vetenskapliga bibliotek och specialbibliotek. Riksdagsbiblioteket har reagerat på förändringen genom att minska öppettiderna och se över kundserviceprocesserna. Samtidigt minskar antalet anställda. 

Utlåningssiffrorna har emellertid varit stabila de tre senaste åren, och det kan ses en tydlig ökning i användningen av bibliotekets databas 2016. Perioden 2009—2016 var de aktiva låntagarna fortfarande ungefär lika många trots förändringarna i antalet besökare och lån. En viss uppgång i antalet deltagare i kurserna i informationshantering noterades jämfört med 2015.  

De flesta projekt i bibliotekets nya servicestrategi har anknytning till digitalisering. Riksdagsbiblioteket har gått med i söktjänsten Finna redan i år, biblioteket utvecklar fortlöpande det nya bibliotekssystemet och e-tjänsterna och det tillhandahåller riksdagshandlingar för alla via öppna data. Tack vare allt detta kan biblioteket erbjuda vem som helst information och material när som helst.  

Enligt utskottet är det mycket viktigt att Riksdagsbiblioteket också framöver är ett bibliotek öppet för alla, där var och en kan få råd och vägledning samt informationstjänst och kurser i informationskällor. Samtidigt understryker utskottet vikten av att biblioteket har en tillräckligt stor och kvalificerad personal för att utföra de viktiga serviceuppdragen. 

Kulturutskottets bedömning är att biblioteket sköttes väl 2016. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kulturutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner ett ställningstagande med anledning av berättelse B 6/2017 rd. 

Utskottets förslag till ställningstagande

Riksdagen har ingenting att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 10.11.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
TuomoPuumalacent
medlem
RitvaElomaasaf
medlem
Eeva-JohannaElorantasd
medlem
JukkaGustafssonsd
medlem
KimmoKiveläblå
medlem
HannaKosonencent
medlem
SariMultalasaml
medlem
MikaelaNylandersv
medlem
UllaParviainencent
medlem
PekkaPuskacent
medlem
SariRaassinasaml
medlem
PilviTorstisd.

Sekreterare var

utskottsråd
KajLaine.