Senast publicerat 11-05-2022 16:06

Betänkande LaUB 7/2022 rd RP 90/2021 rd Lagutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar som gäller finansministeriets förvaltningsområde

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar som gäller finansministeriets förvaltningsområde (RP 90/2021 rd): Ärendet har remitterats till lagutskottet för betänkande och till finansutskottet för utlåtande. 

Utlåtande

Utlåtande har lämnats av 

 • finansutskottet 
  FiUU 7/2021 rd

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • specialsakkunnig Anu Rajamäki 
  finansministeriet
 • lagstiftningsråd Elina Nyholm 
  justitieministeriet
 • president Kari Kuusiniemi 
  högsta förvaltningsdomstolen
 • chefsjurist Matti Merisalo 
  Skatteförvaltningen
 • professor Olli Mäenpää. 

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Statens revisionsverk
 • Helsingfors förvaltningsdomstol
 • Finlands Bank
 • Kommunernas garanticentral
 • Finlands Kommunförbund.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att de hänvisningar till den upphävda förvaltningsprocesslagen som ingår i bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar som hör till finansministeriets ansvarsområde ska ändras till hänvisningar till den nya allmänna lagen, det vill säga lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Den som trädde i kraft vid ingången av 2020. Enligt förslaget stryks också separata närmare bestämmelser om ändringssökande i den omfattning de kan anses vara onödiga efter det att den nya allmänna lagen har trätt i kraft. Besvärsinstansen ändras från högsta förvaltningsdomstolen till förvaltningsdomstolen i de bestämmelser där det inte finns något särskilt skäl för att högsta förvaltningsdomstolen ska vara enda besvärsinstans. 

I vissa lagar föreslås dessutom ändringar i hänvisningarna till lagar som upphävts tidigare. 

Lagarna avses träda i kraft hösten 2021. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Syftet med propositionen är att uppdatera och förtydliga vissa bestämmelser om ändringssökande som hör till lagstiftningen inom finansministeriets ansvarsområde med beaktande av bestämmelserna i den nya allmänna lagen, det vill säga lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och är lämplig. Utskottet tillstyrker lagförslagen, men med anmärkningarna och ändringarna nedan. 

DETALJMOTIVERING

5. Lagen om ändring av 38 och 53 § i kommunstrukturlagen

38 §. Medlingsförfarande.

I propositionen föreslås det att 6 mom. ändras. Utskottet föreslår att också andra meningen i 5 mom. i den gällande paragrafen stryks som onödig, eftersom den överlappar förvaltningslagens (434/2003) bestämmelser om delgivning. Därmed behöver också ingressen ändras. 

53 §. Sökande av ändring i beslut av statsrådet eller ministeriet som gäller ändring i kommunindelningen.

Regeringen föreslår att 4 mom. kompletteras med en bestämmelse som avviker från huvudregeln om överklagande i 8 § i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Enligt den avvikande bestämmelsen ska besvär över ministeriets beslut anföras direkt hos högsta förvaltningsdomstolen. Enligt propositionen är det fortfarande motiverat med högsta förvaltningsdomstolen som direkt besvärsinstans, eftersom det behövs snabba lagakraftvunna beslut om ändringar i kommunindelningen för att den kommunala förvaltningen ska kunna organiseras (se RP, s. 9). 

Finansministeriet har under utskottsbehandlingen av propositionen lämnat tilläggsinformation om den avvikande lösningen. Eftersom ett beslut om ändring i kommunindelningen måste fattas före utgången av juni året före det år då ändringen träder i kraft, innebär huvudregelns besvärsförfarande enligt ministeriet i praktiken att kommunstrukturens ikraftträdande fördröjs med minst ett kalenderår. Ministeriet anser det vara mer ändamålsenligt med en tydlig lagstiftningslösning genom vilken lagakraftvunna beslut om kommunindelning i alla lägen kan avgöras säkrast och utan dröjsmål. Ett lagakraftvunnet beslut är viktigt med tanke på ordnandet av kommunens förvaltning inte bara tidsmässigt, utan också i det avseendet att det skulle vara problematiskt att avveckla förvaltningsstrukturerna och förvaltningsåtgärderna i efterhand till exempel om högsta förvaltningsdomstolen kommer fram till ett annat slutresultat än förvaltningsdomstolen. Lagstiftningen har ingen handlingsmodell för hur en genomförd kommunsammanslagning ska upplösas i efterhand. 

De sakkunniga som utskottet hört har dock allmänt understött förslaget att ändra besvärsvägen så att den motsvarar huvudregeln i lagen om rättegång i förvaltningsärenden, enligt vilken beslut av andra myndigheter än statsrådets allmänna sammanträde överklagas i första instans hos förvaltningsdomstolen och inte direkt hos högsta förvaltningsdomstolen. Exempelvis enligt högsta förvaltningsdomstolen kan motsvarande motiveringar i fråga om ärendets brådskande natur eller komplexitet läggas fram i ett flertal andra ärendegrupper i det fall att högsta förvaltningsdomstolen avgör ärendet på ett annat sätt än förvaltningsdomstolen. En besvärsväg som avviker från huvudregeln anses också försvåra högsta förvaltningsdomstolens arbete som besvärstillståndsdomstol som styr rätts- och förvaltningspraxis. Sakkunniga har också ansett att en ändring av instansen för sökande av ändring så att den överensstämmer med den allmänna lagen inte nödvändigtvis förlänger verkställigheten av beslut, eftersom besluten i regel kan verkställas efter förvaltningsdomstolens beslut, om inte högsta förvaltningsdomstolen bestämmer något annat. Dessutom är behandlingstiderna vid direkta besvär för närvarande beklagligt långa. 

Sammantaget anser lagutskottet att det inte har lagts fram tillräckligt vägande skäl för att avvika från huvudregeln i den allmänna lagen. Utskottet föreslår därför att besvärsvägen i 4 mom. ändras så att den motsvarar huvudregeln. Justeringen förutsätter också att 5 mom. i den gällande paragrafen och därmed också ingressen i lagförslaget ses över. 

7. Lagen om ändring av 40 c § i lagen om pantlåneinrättningar

40 c §.

Regeringen föreslår att 2 och 3 mom. upphävs och att 1 mom. ändras. 

Utskottet föreslår att 1 mom. i lagförslaget delas upp på två moment så att det i 1 mom. föreskrivs om rätt att begära omprövning av vissa beslut och i 2 mom. om besvärsrätt som gäller både beslut som meddelats med anledning av begäran om omprövning och beslut som får överklagas direkt utan föregående omprövning. 

I propositionen föreslås inga ändringar i 4 mom. i den gällande paragrafen, men det är enligt utskottet motiverat att i detta sammanhang ändra begreppet besvärsmyndighet så att det motsvarar begreppet förvaltningsdomstol i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 

På grund av de ändringar som utskottet föreslår är det av tydlighetsskäl motiverat att hela paragrafen ändras i stället för det som föreslås i propositionen. Samtidigt måste lagförslagets ingress ses över. 

8. Lagen om ändring av 13 och 18 § i lagen om statens revisionsverk

13 §. Förvaltningsförfarande.

I propositionen föreslås det att paragrafen ändras, men utskottet föreslår att den upphävs eftersom den innehåller bestämmelser som överlappar förvaltningslagen. På statens revisionsverk tillämpas förvaltningslagen med stöd av dess 2 §, inklusive jävsbestämmelserna, även utan någon särskild hänvisning. Därmed behöver också lagförslagets rubrik och ingress ändras. Dessutom måste en felaktig laghänvisning i ingressen korrigeras. 

18 §. Ändringssökande.

Regeringen föreslår ändring av 1 och 2 mom. i den gällande paragrafen. Utskottet föreslår att omnämnandet av föreläggande och verkställighet av hot om tvångsutförande eller hot om avbrytande stryks som onödigt i 2 mom., eftersom sådant hot inte kan föreläggas med stöd av den aktuella lagen. 

10. Lagen om ändring av 31 § i lagen om Finlands Banks tjänstemän

Ikraftträdandebestämmelsen.

I propositionen föreslås det att uttrycket förvaltningsdomstol används i 31 § 1 mom. Ändringen av ordalydelsen på det föreslagna sättet ändrar dock inte innehållet i den gällande lagstiftningen, och därför föreslår utskottet att 2 mom. i ikraftträdande- och övergångsbestämmelsen stryks som obehövligt. 

11. Lagen om ändring av 24 och 32 § i lagen om Skatteförvaltningen

24 §. Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt och enhetens uppgifter.

Angående 2 mom. föreslår utskottet en språklig ändring. 

12. Lagen om ändring av 20 § i lagen om förfarandet för att lösa internationella skattetvister

20 §. Ändringssökande.

I propositionen föreslås det att 1 mom. ändras. Också i 2 och 3 mom. i den gällande paragrafen finns bestämmelser om ändringssökande som överlappar lagen om rättegång i förvaltningsärenden. För att minska överlappningen och förtydliga regleringen föreslår lagutskottet att omnämnandet av högsta förvaltningsdomstolens besvärstillstånd stryks i 2 mom. och att hänvisningen till lagen om rättegång i förvaltningsärenden flyttas från det föreslagna 1 mom. och blir sista mening i 3 mom. i den gällande paragrafen. På grund av de ändringar som utskottet föreslår måste också lagförslagets ingress ändras. 

13. Lagen om ändring av 11 a § i lagen om skattetillägg och förseningsränta

11 a §. Ändringssökande.

Regeringen föreslår ändringar i 3 och 4 mom. I 3 mom. är det fråga om sökande av ändring i beslut av andra myndigheter än Skatteförvaltningen, medan 4 mom. gäller sökande av ändring i beslut av både Skatteförvaltningen och andra myndigheter. För att regleringen ska vara tydlig anser utskottet det motiverat att hänvisningen till lagen om rättegång i förvaltningsärenden tas in som ett nytt 5 mom. efter 3 och 4 mom. 

Dessutom föreslår utskottet att formuleringen i 5 mom. i den gällande paragrafen samtidigt uppdateras. Det ändrade 5 mom. blir 6 mom. till följd av att utskottet föreslår ett nytt 5 mom. 

Till följd av dessa ändringar måste också ingressen i lagförslaget justeras. 

14. Lagen om ändring av lagen om beskattningsförfarande

70 §. Besvär till högsta förvaltningsdomstolen.

Utskottet föreslår att 1 mom. ändras så att det framgår var ändring söks. 

85 a §. Sökande av ändring i Skatteförvaltningens förhandsavgörande.

Regeringen föreslår ändringar i 1 och 2 mom. Finansutskottet föreslår i sitt utlåtande att hänvisningen till 71 § stryks i 1 mom. och fäster uppmärksamhet vid bestämmelserna om besvärstider i den allmänna lagen (FiUU 7/2021 rd). 

Lagutskottet anser utifrån inkommen utredning att det är motiverat att den felaktiga hänvisningen till 71 § stryks i 1 mom. Också hänvisningen till 71 § i 2 mom. blir onödig, om 2 mom. slås samman med 1 mom. Då kan också hänvisningen till den besvärstid på 30 dagar som med stöd av bestämmelsen i den allmänna lagen tillämpas i dessa situationer strykas. I de moment som föreslås i propositionen är det fråga om besvär ”i förvaltningsdomstol”, varvid lagen om rättegång i förvaltningsärenden tillämpas till andra delar än de som föreskrivs i den paragrafen. Bestämmelsen om begynnelsetidpunkten för besvärstiden vid enheten för bevakning av skattetagarnas rätt till-lämpas dock endast vid sökande av ändring hos förvaltningsdomstolen. Av tydlighetsskäl och på grund av sammanslagningen av momenten bör bestämmelsen därför kompletteras. Dessutom bör ordet ”då” strykas ur den mening som hänvisar till 69 §, eftersom ordet inte har någon särskild betydelse i detta sammanhang. 

I propositionen föreslås inga ändringar i 3 mom. i den gällande paragrafen, men utskottet föreslår att också dess ordalydelse i detta sammanhang uppdateras. 

Till följd av dessa ändringar föreslår utskottet av tydlighetsskäl att hela paragrafen ändras. Samtidigt måste lagförslagets ingress ses över. 

16. Lagen om ändring av 67 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ

67 §. Besvär till högsta förvaltningsdomstolen.

Finansutskottet har i sitt utlåtande ansett att bestämmelsen kan tillåtas upprepa den allmänna lagens bestämmelse om en besvärstid på 30 dagar, för att bestämmelsen ska vara mer informativ än den formulering som föreslås i propositionen (FiUU 7/2021 rd). 

Lagutskottet konstaterar att propositionen följer anvisningarna om att bestämmelser i en allmän lag inte ska upprepas i speciallagar. Lagutskottet föreslår dock att den informativa hänvisningen till lagen om rättegång i förvaltningsärenden i den första meningen i den föreslagna bestämmelsen ändras till en materiell bestämmelse. Detta är motiverat eftersom lagen före den paragraf som behandlas innehåller särskilda bestämmelser om ändringssökande som avviker från den allmänna lagen. Detta bidrar också till att förtydliga det som påtalades i finansutskottets utlåtande. 

17. Lagen om ändring av bilskattelagen

100 §. Sökande av ändring i ett förhandsavgörande.

Regeringen föreslår ändringar i 1 och 3 mom. Den första meningen i 1 mom. innehåller en informativ hänvisning till lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Utskottet föreslår för tydlighetens skull att hänvisningen ändras till en materiell bestämmelse och att satsen ”om inte något annat föreskrivs i denna lag” fogas till meningen, eftersom det längre fram i lagen finns särskilda bestämmelser om ändringssökande som avviker från den allmänna lagen. 

På grund av den ändring som utskottet föreslår ovan behöver det i 2 mom. i den gällande paragrafen inte hänvisas till tillämpning av 102 § vid ändringssökande, och därför föreslår utskottet att meningen stryks ur momentet. Därmed behöver också ingressen ändras. 

103 §. Besvär hos högsta förvaltningsdomstolen.

Utskottet föreslår att det i 1 mom. görs samma preciseringar av formuleringen som i 100 § 1 mom. 

18. Lagen om ändring av 51 § i fordonsskattelagen

51 §. Besvär till högsta förvaltningsdomstolen.

Utskottet föreslår att 1 mom. ändras så att det framgår var ändring söks. 

19. Lagen om ändring av 24 § i bränsleavgiftslagen

24 §. Besvär till högsta förvaltningsdomstolen.

Utskottet föreslår att 1 mom. ändras så att det framgår var ändring söks. 

20. Lagen om ändring av 22 § i lagen om bränsleavgift som betalas för privata fritidsbåtar

22 §. Besvär till högsta förvaltningsdomstolen.

Utskottet föreslår att 1 mom. ändras så att det framgår var ändring söks. 

22. Lagen om ändring av 62 § i lagen om skatteuppbörd

62 §. Besvär hos högsta förvaltningsdomstolen.

Utskottet föreslår att paragrafen ändras så att det framgår var ändring söks. 

25. Lagen om ändring av 9 § i lagen om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (Ny)

9 §. Ändringssökande.

Lagutskottet föreslår att hänvisningsbestämmelserna i paragrafen om ändringssökande uppdateras i detta sammanhang och att bestämmelser som överlappar de allmänna lagarna stryks. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Lagutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1—4, 6, 9, 15, 21, 23 och 24 i proposition RP 90/2021 rd utan ändringar. Riksdagen godkänner lagförslag 5, 7, 8, 10—14, 16—20 och 22 i proposition RP 90/2021 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag) Riksdagen godkänner ett nytt lagförslag 25. (Utskottets nya lagförslag) 

Utskottets ändringsförslag

1. Lag om ändring av lagen om grunderna för avgifter till staten 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) 7 § 3 mom., 11 § 1 mom., 11 a § 2 mom. och 11 b § 1 och 2 mom., 
av dem 7 § 3 mom. och 11 a § 2 mom. sådana de lyder i lag 961/1998 och 11 b § 1 och 2 mom. sådana de lyder i lag 951/2015, som följer: 
7 § 
Priset på övriga prestationer 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om en myndighet utför prestationer i en dominerande ställning på marknaden, ska de bestämmelser i konkurrenslagen (948/2011) som gäller missbruk av dominerande marknadsställning beaktas vid prissättningen av prestationerna. 
11 § 
Indrivning av avgifter 
Bestämmelser om direkt utsökbarhet utan utsökningsgrund när det gäller avgifter för offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007). 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
11 a § 
Påförande av avgifter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Fel som konstateras vid påförandet av avgifter kan rättas med iakttagande av vad som i förvaltningslagen (434/2003) föreskrivs om rättelse av sakfel och skrivfel. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
11 b § 
Sökande av ändring i en avgift 
Omprövning av ett beslut om fastställande av en avgift som avses i 6 § får begäras inom sex månader från fastställandet av avgiften. På begäran om omprövning tillämpas i övrigt bestämmelserna i förvaltningslagen. 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Förvaltningsdomstolens beslut får dock inte överklagas genom besvär. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

2. Lag om ändring av lagen om Kommunernas garanticentral 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Kommunernas garanticentral (487/1996) 10, 14 och 15 § samt 18 § 2 mom., av dem 14 och 15 § sådana de lyder i lag 944/2006, som följer: 
10 § 
Medlemssamfundens ansvar 
Medlemssamfunden svarar tillsammans för finansieringen av garanticentralens utgifter och förbindelser, om dessa inte annars kan täckas, i proportion till invånarantalet vid föregående årsskifte. Invånarantalet bestäms enligt de uppgifter som finns registrerade i befolkningsdatasystemet på årets första dag. 
14 § 
Indrivning av betalningar 
De borgensprovisioner som uppbärs på garantier som garanticentralen har beviljat och medlemssamfundens betalningsandelar utgör sådana direkt utsökbara fordringar som avses i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007). I fråga om sökande av ändring i beslut om medlemssamfundens betalningsandelar tillämpas dock 15 §. 
15 § 
Ändringssökande 
Ett medlemssamfund får hos delegationen begära omprövning av ett beslut som styrelsen har fattat om medlemssamfundens betalningsandelar. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003). 
I ett beslut som delegationen har fattat om omprövning av en betalningsandel får ett medlemssamfund söka ändring genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Delegationens beslut får verkställas trots ändringssökande. På sökande av ändring i förvaltningsdomstol tillämpas i övrigt lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
18 § 
Tillämpning av andra lagar 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Kreditinstitutslagen (610/2014) tillämpas inte på garanticentralen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

3. Lag om ändring av 15 § i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019) 15 § som följer: 
15 § 
Ändringssökande 
I fråga om ett beslut som tillsynsmyndigheten har fattat till följd av en i 11 § 2 mom. avsedd begäran om utredning av tillgängligheten och i fråga om ett åläggande som myndigheten har meddelat med stöd av 12 § 3 mom. får omprövning begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen. 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

4. Lag om ändring av 34 och 35 § i statsunderstödslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i statsunderstödslagen (688/2001) 34 och 35 §, av dem 34 § sådan den lyder i lag 952/2015, som följer: 
34 § 
Ändringssökande 
I fråga om beslut av statsbidragsmyndigheten får omprövning begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen. 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
35 § 
Verkställighet 
Statsbidragsmyndighetens beslut får verkställas trots ändringssökande. I ett ärende som avses i 21 och 22 § kan ett beslut som meddelats med anledning av en begäran om omprövning verkställas på det sätt som föreskrivs i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

5. Lag om ändring av 38 och 53 § i kommunstrukturlagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i kommunstrukturlagen (1698/2009) 38 § Utskottet föreslår en ändring 5 och  Slut på ändringsförslaget6 mom. och 53 § 4 Utskottet föreslår en ändring och 5  Slut på ändringsförslagetmom. som följer: 
38 § 
Medlingsförfarande 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Medlarna ska fatta ett beslut om den ekonomiska uppgörelsen.Utskottet föreslår en strykning  Beslutet ska delges kommunerna i enlighet med 59 eller 60 § i förvaltningslagen. Slut på strykningsförslaget 
Kommunerna kan söka ändring i medlarnas beslut om den ekonomiska uppgörelsen. Vid sökande av ändring i förvaltningsdomstol tillämpas vad som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
53 § 
Sökande av ändring i beslut av statsrådet eller ministeriet som gäller ändring i kommunindelningen 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Besvären ska lämnas Utskottet föreslår en strykning till högsta förvaltningsdomstolen  Slut på strykningsförslagetinom 30 dagar från det att ett beslut som avser ändring i kommunindelningen publicerats i Finlands författningssamling eller ett beslut som avser förkastande av en framställning om ändring har meddelats dem som gjort framställningen. Utskottet föreslår en ändring Vid sökande av ändring i förvaltningsdomstol tillämpas i övrigt lagen om rättegång i förvaltningsärenden.  Slut på ändringsförslagetUtskottet föreslår en ändring Förvaltningsdomstolen Slut på ändringsförslaget ska behandla besvären skyndsamt.Utskottet föreslår en strykning Vid sökande av ändring i förvaltningsdomstol tillämpas i övrigt lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Slut på strykningsförslaget 
Ett beslut av statsrådet eller ministeriet som avser ändring i kommunindelningen får verkställas innan det har vunnit laga kraft. Beslutet får dock inte börja verkställas, om Utskottet föreslår en strykning högsta  Slut på strykningsförslagetförvaltningsdomstolen förbjuder verkställigheten. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

6. Lag om ändring av 2 a § i lagen om avgiftsbefrielse 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om avgiftsbefrielse (529/1980) 2 a §, sådan den lyder i lag 704/2005, som följer: 
2 a § 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

7. Lag om ändring av 40 c § i lagen om pantlåneinrättningar 

I enlighet med riksdagens beslut 
Utskottet föreslår en strykning upphävs Slut på strykningsförslagetUtskottet föreslår en strykning  i lagen om pantlåneinrättningar (1353/1992) 40 c § 2 och 3 mom., sådana de lyder i lag 948/2015, och Slut på strykningsförslaget 
ändrasUtskottet föreslår en ändring i lagen om pantlåneinrättningar (1353/1992) Slut på ändringsförslaget 40 c §Utskottet föreslår en strykning  1 mom. Slut på strykningsförslaget, Utskottet föreslår en ändring sådan den Slut på ändringsförslaget lyder i lag 948/2015, som följer: 
40  c § 
När det gäller andra beslut än sådana som avses i 5, 40 och 40 a § får omprövning begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003).Utskottet föreslår en strykning  Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol i ett i 1 mom. avsett beslut med anledning av en begäran om omprövning och i ett i 5, 40 och 40 a § avsett beslut finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Slut på ändringsförslaget 
Ett beslut enligt denna lag om att återkalla en koncession ska iakttas trots ändringssökande, om inte Utskottet föreslår en ändring förvaltningsdomstolen Slut på ändringsförslaget bestämmer något annat 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

8. Lag om ändring av Utskottet föreslår en strykning 13 och  Slut på strykningsförslaget18 § i lagen om statens revisionsverk 

I enlighet med riksdagens beslut 
Utskottet föreslår en ändring upphävs Slut på ändringsförslagetUtskottet föreslår en ändring  i lagen om statens revisionsverk (676/2000) 13 §, och Slut på ändringsförslaget 
ändrasUtskottet föreslår en strykning i lagen om statens revisionsverk (676/2000) 13 § och  Slut på strykningsförslaget18 § 1 och 2 mom., Utskottet föreslår en strykning av dem 18 § 1 och 2 mom.  Slut på strykningsförslagetsådana de lyder i lag Utskottet föreslår en ändring 954/2015 Slut på ändringsförslaget, som följer: 
Utskottet föreslår en strykning 13 § Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Förvaltningsförfarande Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Bestämmelser om handläggningen av förvaltningsärenden finns i förvaltningslagen (434/2003). Bestämmelserna i 27–30 § i den lagen tillämpas också på jäv för tjänstemän i granskningsverksamheten. Slut på strykningsförslaget 
18 § 
Ändringssökande 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Vid sökande av ändring i beslut som gäller föreläggande och utdömande av vite Utskottet föreslår en strykning samt föreläggande och verkställighet av hot om tvångsutförande eller hot om avbrytande  Slut på strykningsförslagettillämpas dock viteslagen (1113/1990). 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

9. Lag om ändring av 16 och 24 § i lagen om Finlands Bank 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Finlands Bank (214/1998) 16 § 2 mom. och 24 § 1 mom., av dem 16 § 2 mom. sådant det lyder i lag 18/2020, som följer: 
16 § 
Avslutande av en direktionsmedlems tjänsteförhållande 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Andra direktionsmedlemmar än ordföranden får anföra besvär över beslut som avses i 1 mom. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Bestämmelser om ordförandens rätt att väcka en sådan talan finns i stadgan. 
24 § 
Förvaltningsförfarande och ämbetsspråk 
När förvaltningsärenden behandlas vid Finlands Bank ska förvaltningslagen (434/2003) iakttas. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Vid sökande av ändring i beslut som fattats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
 Slut på lagförslaget 

10. Lag om ändring av 31 § i lagen om Finlands Banks tjänstemän 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Finlands Banks tjänstemän (1166/1998) 31 § 1 mom. som följer: 
31 § 
Har ett beslut om uppsägning av en tjänsteman inte vunnit laga kraft vid uppsägningstidens utgång, ska tjänstemannen avstängas från tjänsteutövning, om inte en förvaltningsdomstol av särskilda skäl beslutar något annat. Har en tjänsteman avsatts eller tjänsteförhållandet upplösts, ska tjänstemannen omedelbart avstängas från tjänsteutövning även om beslutet inte har vunnit laga kraft. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Utskottet föreslår en strykning Vid sökande av ändring i beslut som fattats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. Slut på strykningsförslaget 
 Slut på lagförslaget 

11. Lag om ändring av 24 och 32 § i lagen om Skatteförvaltningen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Skatteförvaltningen (503/2010) 24 § 2 mom. samt rubriken för 32 § och 32 § 2 mom. som följer: 
24 § 
Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt och enhetens uppgifter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt har till uppgift att bevaka statens, kommunernas, församlingarnas, Folkpensionsanstaltens, skogsvårdsföreningarnas och skogscentralernas rätt vid beskattningen och vid sökande av ändring i beskattningen Utskottet föreslår en ändring samt även Slut på ändringsförslaget i andra ärenden som avses i förvaltningslagen eller lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) när enheten anser att 
1) det behövs för lagens tillämpning i andra likadana fall eller för en enhetlig beskattnings- eller rättspraxis, 
2) ärendet är ekonomiskt betydelsefullt, eller 
3) bevakningen av skattetagarnas rätt i övrigt förutsätter det. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
32 § 
Uttagande av beskattningskostnader samt ändringssökande 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om en skattetagare inte nöjer sig med beslutet, ska skattetagaren under den kalendermånad som följer efter uttagandet begära omprövning hos Skatteförvaltningen. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

12. Lag om ändring av 20 § i lagen om förfarandet för att lösa internationella skattetvister 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om förfarandet för att lösa internationella skattetvister (530/2019) 20 § 1Utskottet föreslår en ändring —3 Slut på ändringsförslaget mom. som följer: 
20 § 
Ändringssökande 
Om alla berörda behöriga myndigheter har beslutat att avslå ansökan enligt 6 §, får den berörda personen söka ändring i den finska behöriga myndighetens beslut hos förvaltningsdomstolen. Utskottet föreslår en strykning Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).  Slut på strykningsförslagetBesvär hos förvaltningsdomstolen ska anföras inom 30 dagar från det att alla berörda behöriga myndigheter har fattat beslut om att avslå ansökan. Om däremot minst en behörig myndighet godtar ansökan för behandling medan övriga behöriga myndigheter avslår ansökan får den berörda personen begära att en tvistlösningskommitté inrättas enligt 11 §. 
Den berörda personen får söka ändring i ett beslut som förvaltningsdomstolen meddelat enligt 8 § 6 mom., 10 § 3 mom., 12 § 3 mom., 13 § 3 mom., 16 § 3 och 7 mom. samt 1 mom. i denna paragrafUtskottet föreslår en strykning  genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen meddelar besvärstillstånd Slut på strykningsförslaget
Vad som föreskrivs i 2 mom. om berörda personer tillämpas också på behöriga myndigheter. Utskottet föreslår en ändring Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Slut på ändringsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

13. Lag om ändring av 11 a § i lagen om skattetillägg och förseningsränta 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995) 11 a § 3Utskottet föreslår en ändring —5 Slut på ändringsförslaget mom., sådana de lyder i lag 787/2016, Utskottet föreslår en ändring och Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring fogas Slut på ändringsförslagetUtskottet föreslår en ändring  till 11 a §, sådan den lyder i lag 787/2016, ett nytt 5 mom., varvid det ändrade 5 mom. blir 6 mom., som följer: Slut på ändringsförslaget 
11 a § 
Ändringssökande 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
I beslut som någon annan myndighet än Skatteförvaltningen meddelat med stöd av denna lag får ändring sökas genom besvär hos den förvaltningsdomstol till vars domkrets den skatt- eller betalningsskyldiges hemkommun hörde då beslutet fattades.Utskottet föreslår en strykning  Vid sökande av ändring i beslut av andra myndigheter än Skatteförvaltningen tillämpas i övrigt lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstolens beslut finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.  Slut på strykningsförslagetUtskottet föreslår en ändring Besvär hos högsta förvaltningsdomstolen Slut på ändringsförslaget ska Utskottet föreslår en strykning dock  Slut på strykningsförslagetanföras inom 60 dagar från delfåendet av förvaltningsdomstolens beslut. 
Utskottet föreslår en ändring Vid sökande av ändring tillämpas i övrigt lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Slut på ändringsförslaget 
Den skattskyldige och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt får söka ändring i skatterättelsenämndens beslut enligt 2 mom. genom prejudikatsbesvär. på det sätt som föreskrivs i 71 a–71 d § i lagen om beskattningsförfarande. Utskottet föreslår en ändring Bestämmelser om prejudikatsbesvär finns i 71 a—71 d § i lagen om beskattningsförfarande. Slut på ändringsförslaget 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

14. Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) 70 och 71 d § samt 85 a §Utskottet föreslår en strykning  1 och 2 mom. Slut på strykningsförslaget
sådana de lyder, 70 § i lag 852/2019, 71 d § i lag 875/2012Utskottet föreslår en ändring  och Slut på ändringsförslaget 85 a § Utskottet föreslår en strykning 1 mom.  Slut på strykningsförslageti Utskottet föreslår en ändring lagarna Slut på ändringsförslaget 772/2016 och Utskottet föreslår en strykning 85 a § 2 mom. i lag  Slut på strykningsförslaget942/2015, som följer: 
70 § 
Besvär till högsta förvaltningsdomstolen 
Vid sökande av ändring Utskottet föreslår en ändring hos högsta förvaltningsdomstolen Slut på ändringsförslaget tillämpas lagen om rättegång i förvaltningsärenden, om inte något annat föreskrivs i denna lag. 
71 d § 
Sökande av ändring i förvaltningsdomstolens beslut 
Om förvaltningsdomstolen avgör besvären i de fall som nämns i 71 c §, tillämpas 70 och 71 § vid sökande av ändring i förvaltningsdomstolens beslut. 
85 a § 
Sökande av ändring i Skatteförvaltningens förhandsavgörande 
Den skattskyldige och andra som avses i 62 § 1 mom. samt Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt får överklaga Skatteförvaltningens förhandsavgörande hos förvaltningsdomstolen. Besvären ska anföras hos den förvaltningsdomstol till vars domkrets den skattskyldiges hemkommun hörde när beslutet fattades. Om ingen förvaltningsdomstol är behörig att behandla besvären, söks ändring hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Vid överklagandet iakttas Utskottet föreslår en strykning  Slut på strykningsförslaget69 §. Utskottet föreslår en strykning Med avvikelse från 71 § är besvärstiden 30 dagar från delfåendet av beslutet.  Slut på strykningsförslagetUtskottet föreslår en ändring Vid sökande av ändring hos förvaltningsdomstolen räknas besvärstiden Slut på ändringsförslaget för Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt Utskottet föreslår en strykning räknas  Slut på strykningsförslagetfrån det att beslutet fattades. Vid sökande av ändring Utskottet föreslår en ändring i förvaltningsdomstol Slut på ändringsförslaget tillämpas i övrigt lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
Utskottet föreslår en strykning Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstolens beslut finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Med avvikelse från 71 § är besvärstiden 30 dagar från delfåendet av beslutet. Slut på strykningsförslaget 
Ett ärende som gäller förhandsavgörande ska behandlas skyndsamt vid Skatteförvaltningen, Utskottet föreslår en ändring och förvaltningsdomstolen Slut på ändringsförslaget
I ett beslut av Skatteförvaltningen om att inte meddela förhandsavgörande får ändring inte sökas genom besvär. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

15. Lag om ändring av 2 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) 2 § som följer: 
2 § 
Förhållande till andra bestämmelser 
På beskattningshandlingar och beskattningsuppgifter tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och dataskyddslagen (1050/2018), om inte något annat föreskrivs i denna eller någon annan lag. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

16. Lag om ändring av 67 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) 67 § 1 mom. och 
ändras 67 § 2 mom. som följer: 
67 § 
Besvär till högsta förvaltningsdomstolen 
Utskottet föreslår en ändring Vid Slut på ändringsförslaget sökande av ändring Utskottet föreslår en ändring hos högsta förvaltningsdomstolens tillämpas Slut på ändringsförslaget lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Besvärstiden är dock när det gäller andra beslut av förvaltningsdomstolen än sådana som gäller förhandsavgöranden 60 dagar från delfåendet av beslutet. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

17. Lag om ändring av bilskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i bilskattelagen (777/2020) 100 §Utskottet föreslår en strykning  1 och 3 mom. Slut på strykningsförslaget, 102 § 2 mom. och 103 § 1 mom. som följer: 
100 § 
Sökande av ändring i ett förhandsavgörande 
Utskottet föreslår en ändring Vid Slut på ändringsförslaget sökande av ändring i förvaltningsdomstol Utskottet föreslår en ändring tillämpas Slut på ändringsförslaget lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019)Utskottet föreslår en ändring , om inte något annat föreskrivs i denna lag Slut på ändringsförslaget. Den som ansöker om ett förhandsavgörande samt den statliga rättsbevakaren får söka ändring genom besvär hos förvaltningsdomstolen. I ett beslut genom vilket det har beslutats att förhandsavgörande inte meddelas får ändring dock inte sökas genom besvär. 
Besvär anförs hos den förvaltningsdomstol till vars domkrets sökandens hemkommun eller hemvist eller hemort hörde när beslutet fattades. Om ingen förvaltningsdomstol är behörig att behandla besvären, söks ändring hos Helsingfors förvaltningsdomstol.Utskottet föreslår en strykning  Vid sökande av ändring iakttas 102 §. Slut på strykningsförslaget 
För den statliga rättsbevakaren räknas besvärstiden från det att beslutet fattades. 
102 § 
Hörande av den statliga rättsbevakaren och den skattskyldige i samband med behandlingen av besvär 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utöver vad som i 44 § 2 mom. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden föreskrivs om avgörande av ett ärende utan att en part hörs, får förvaltningsdomstolen avgöra besvären utan att höra den statliga rättsbevakaren, om skattebeloppet med anledning av den skattskyldiges yrkande kan ändras med högst 6 000 euro och ärendet varken lämnar rum för tolkning eller är oklart. 
103 § 
Besvär hos högsta förvaltningsdomstolen 
Utskottet föreslår en ändring Vid Slut på ändringsförslaget sökande av ändring Utskottet föreslår en ändring hos högsta förvaltningsdomstolen tillämpas Slut på ändringsförslaget lagen om rättegång i förvaltningsärendenUtskottet föreslår en ändring , om inte något annat föreskrivs i denna lag Slut på ändringsförslaget
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

18. Lag om ändring av 51 § i fordonsskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i fordonsskattelagen (1281/2003) 51 § 1 mom., sådant det lyder i lag 937/2015, som följer: 
51 § 
Besvär till högsta förvaltningsdomstolen 
Vid sökande av ändring Utskottet föreslår en ändring hos högsta förvaltningsdomstolen Slut på ändringsförslaget tillämpas lagen om rättegång i förvaltningsärenden, om inte något annat föreskrivs i denna lag. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

19. Lag om ändring av 24 § i bränsleavgiftslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i bränsleavgiftslagen (1280/2003) 24 § 1 mom., sådant det lyder i lag 940/2015, som följer: 
24 § 
Besvär till högsta förvaltningsdomstolen 
Vid sökande av ändring Utskottet föreslår en ändring hos högsta förvaltningsdomstolen Slut på ändringsförslaget tillämpas lagen om rättegång i förvaltningsärenden, om inte något annat föreskrivs i denna lag. Besvärsrätt har den som med stöd av 23 § får söka ändring i debiteringen. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

20. Lag om ändring av 22 § i lagen om bränsleavgift som betalas för privata fritidsbåtar 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om bränsleavgift som betalas för privata fritidsbåtar (1307/2007) 22 § 1 mom., sådant det lyder i lag 944/2015, som följer: 
22 § 
Besvär till högsta förvaltningsdomstolen 
Vid sökande av ändring Utskottet föreslår en ändring hos högsta förvaltningsdomstolen Slut på ändringsförslaget tillämpas lagen om rättegång i förvaltningsärenden, om inte något annat föreskrivs i denna lag. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

21. Lag om ändring av 11 § i lagen om skyldigheterna för dem som bedriver kontant återbetalning av mervärdesskatten på försäljning till resande 

I enlighet med riksdagens beslut 
 
ändras i lagen om skyldigheterna för dem som bedriver kontant återbetalning av mervärdesskatten på försäljning till resande (250/2015) 11 § som följer: 
11 § 
Ändringssökande 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

22. Lag om ändring av 62 § i lagen om skatteuppbörd 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om skatteuppbörd (11/2018) 62 § som följer: 
62 § 
Besvär hos högsta förvaltningsdomstolen 
Vid sökande av ändring Utskottet föreslår en ändring hos högsta förvaltningsdomstolen Slut på ändringsförslaget tillämpas lagen om beskattningsförfarande. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

23. Lag om ändring av 6 § i lagen om skatt för titlar 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om skatt för titlar (1388/2001) 6 § som följer: 
6 § 
Ändringssökande 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Besvären ska dock anföras inom 60 dagar från den dag då skatten har eller skulle ha betalats. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Vid sökande av ändring i ett beslut som fattats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
 Slut på lagförslaget 

24. Lag om ändring av 17 § i byggskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i byggskattelagen (54/1977) 17 §, sådan den lyder i lag 530/2010, som följer: 
17 § 
Den skattskyldige och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt har rätt att söka ändring i ett beslut av Skatteförvaltningen enligt denna lag hos den förvaltningsdomstol inom vars område byggskatten har påförts eller borde ha blivit påförd. Förvaltningsdomstolen ska behandla besvären skyndsamt. 
Vid sökande av ändring i förvaltningsdomstolens beslut ska besvären anföras inom 60 dagar från delfåendet av beslutet. Besvär anförs på statens vägnar av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt. 
Vid sökande av ändring tillämpas i övrigt lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

Utskottets nya lagförslag

Utskottet föreslår en ändring 25. Slut på ändringsförslaget Utskottet föreslår en ändring Lag Slut på ändringsförslaget Utskottet föreslår en ändring om ändring av 9 § i lagen om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata Slut på ändringsförslaget 

Utskottet föreslår en ändring I enlighet med riksdagens beslut Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring ändras Slut på ändringsförslagetUtskottet föreslår en ändring  i lagen om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (304/2019) 9 § som följer: Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 9 § Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Ändringssökande Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Vid sökande av ändring i ett beslut av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata tillämpas lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019), om inte något annat föreskrivs någon annanstans. Slut på ändringsförslaget 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Utskottet föreslår en ändring Denna lag träder i kraft den 20 . Slut på ändringsförslaget 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 3.5.2022 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Leena Meri saf 
 
vice ordförande 
Sandra Bergqvist sv 
 
medlem 
Eeva-Johanna Eloranta sd 
 
medlem 
Hanna Huttunen cent 
 
medlem 
Pihla Keto-Huovinen saml 
 
medlem 
Marko Kilpi saml 
 
medlem 
Mari Rantanen saf 
 
medlem 
Suldaan Said Ahmed vänst 
 
medlem 
Mirka Soinikoski gröna 
 
medlem 
Sebastian Tynkkynen saf 
 
medlem 
Paula Werning sd 
 
ersättare 
Tuomas Kettunen cent. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Marja Tuokila.