Betänkande
MiUB
1
2017 rd
Miljöutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen (RP 273/2016 rd): Ärendet har remitterats till miljöutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
regeringssekreterare
Katariina
Haavanlammi
miljöministeriet
konsultativ tjänsteman
Eeva
Nurmi
miljöministeriet.
PROPOSITIONEN
Regeringen föreslår att miljöskyddslagen utökas med bestämmelser om en offentlig informationstjänst som omfattar uppgifter registrerade i det kompetensregister för kyltekniska branschen som Säkerhets- och kemikalieverket förvaltar. Tjänsten ska vara öppen för allmänheten via internet. 
Enligt förslaget ska det vara möjligt att genom den offentliga informationstjänsten via internet lämna ut uppgifter om yrkeskompetensen hos personer och verksamhetsutövare inom den kyltekniska branschen. De uppgifter som lämnas ut ska vara relevanta när det gäller att säkerställa yrkeskompetensen och för att de berörda personerna ska kunna identifieras tillräckligt väl. Det ska gå att söka uppgifter i informationstjänsten bara genom enkel sökning med något av de sökvillkor som anges i lagen. 
Samtidigt ska miljöskyddslagens bestämmelser om ämnen som bryter ned ozonskiktet och om fluorerade växthusgaser preciseras i fråga om innehåll och terminologi så att de ligger i linje med Europaparlamentets och rådets förordning om fluorerade växthusgaser. Den viktigaste materiella ändringen utgörs av att de kompetenskrav som berör kyltekniska branschen i enlighet med EU-förordningens krav ska utvidgas till att gälla hantering av kylenheter i lastbilar och släpfordon med kylaggregat och även hantering av alla slags elektriska brytare. 
Dessutom föreslås det att den godkännandeuppgift som gäller ordnande av prov för bedömning av kompetensen hos personer som hanterar anordningar som innehåller fluorerade växthusgaser överförs från Finlands miljöcentral till Säkerhets- och kemikalieverket. Säkerhets- och kemikalieverket svarar redan nu för motsvarande godkännandeuppgift när det gäller andra anordningar än sådana som innehåller fluorerade växthusgaser. 
Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2017.  
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar.  
FÖRSLAG TILL BESLUT
Miljöutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 273/2016 rd utan ändringar. 
Helsingfors 9.3.2017 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Satu
Hassi
gröna
vice ordförande
Silvia
Modig
vänst
medlem
Anders
Adlercreutz
sv
medlem
Tiina
Elovaara
saf
medlem
Petri
Honkonen
cent
medlem
Pauli
Kiuru
saml
medlem
Rami
Lehto
saf
medlem
Sari
Multala
saml
medlem
Martti
Mölsä
saf
medlem
Katja
Taimela
sd
medlem
Ari
Torniainen
cent
medlem
Mirja
Vehkaperä
cent.
Sekreterare var
utskottsråd
Marja
Ekroos.
Senast publicerat 7.6.2019 13:09