Betänkande
MiUB
6
2018 rd
Miljöutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagar som har samband med genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning om kvicksilver
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagar som har samband med genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning om kvicksilver (RP 78/2018 rd): Ärendet har remitterats till miljöutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
konsultativ tjänsteman
Ulla-Riitta
Soveri
miljöministeriet
konsultativ tjänsteman
Hanna
Korhonen
social- och hälsovårdsministeriet
överinspektör
Tuuli
Valkama
Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes).
PROPOSITIONEN
I propositionen föreslås det att kemikalielagen, avfallslagen, miljöskyddslagen, lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och strafflagen ändras så att det i dem föreskrivs om de åtgärder som genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning om kvicksilver förutsätter, såsom om tillsynsmyndigheterna och de behöriga myndigheterna och om påföljderna för brott mot skyldigheterna i förordningen. I kemikalielagen och avfallslagen föreslås också ändringar av teknisk karaktär. 
Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Regeringen föreslår att det föreskrivs om de åtgärder som genomförandet av EU:s kvicksilverförordning förutsätter. Minamatakonventionen om kvicksilver, som undertecknades inom ramen för FN:s miljöprogram (Unep), har i unionen genomförts genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/852, kvicksilverförordningen. Förordningen är direkt tillämplig rätt i medlemsstaterna, men bestämmelser om fullgörandet av vissa skyldigheter och om påföljder för brott mot förordningen behöver införas nationellt. 
Kvicksilver är ett mycket giftigt ämne som lagras i organismer och sprider sig långa vägar. Merparten av alla kvicksilverutsläpp följer av mänsklig verksamhet. Närmare 80 procent av kvicksilvernedfallet i EU kommer från länder utanför unionen, så det krävs internationellt samarbete för att minska utsläppen. Minamatakonventionen är det viktigaste internationella ramverket för detta samarbete och för de åtgärder som syftar till att kontrollera och begränsa användningen av kvicksilver och kvicksilverföreningar och utsläppen till luft, vatten och mark av kvicksilver och kvicksilverföreningar genom mänsklig verksamhet. 
Sammantaget sett anser miljöutskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslagen utan ändringar. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Miljöutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslag 1—6 i proposition RP 78/2018 rd utan ändringar. 
Helsingfors 14.6.2018 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Satu
Hassi
gröna
vice ordförande
Silvia
Modig
vänst
medlem
Petri
Honkonen
cent
medlem
Susanna
Huovinen
sd
medlem
Olli
Immonen
saf
medlem
Pauli
Kiuru
saml
medlem
Hanna
Kosonen
cent
medlem
Rami
Lehto
saf
medlem
Eeva-Maria
Maijala
cent
medlem
Sari
Multala
saml
medlem
Riitta
Myller
sd
medlem
Katja
Taimela
sd
medlem
Ari
Torniainen
cent
medlem
Mirja
Vehkaperä
cent.
Sekreterare var
utskottsråd
Marja
Ekroos.
Senast publicerat 15.6.2018 10:42