Betänkande
ShUB
11
2018 rd
Social- och hälsovårdsutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om finansiering av statens pensionsskydd
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om finansiering av statens pensionsskydd (RP 101/2018 rd): Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
konsultativ tjänsteman
Päivi
Lanttola
finansministeriet.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
undervisnings- och kulturministeriet
statens pensionsfond
Keva.
Inget yttrande av 
social- och hälsovårdsministeriet.
PROPOSITIONEN
Regeringen föreslår att lagen om finansiering av statens pensionsskydd ändras. Det föreslås att vissa ändringar ska göras i lagen för att på så sätt modernisera och förtydliga betalningsstrukturen på det statliga pensionssystemet. Samtidigt överförs uppgiften att fastställa de arbetsgivarspecifika årliga pensionsavgifterna till Keva, som fattar sitt beslut på grunder som finansministeriet beslutar. 
Syftet med propositionen är att förenkla processen för fastställande av arbetsgivarens pensionsavgift och förändra den så att den till sin nivå motsvarar den genomsnittliga avgiftsnivån inom arbetspensionssystemet. Den genomsnittliga avgiftsnivån inom arbetspensionssystemet är mer stabil och lättare att förutse än den nuvarande avgiftsnivån inom statens pensionssystem, som varierar från år till år. I fortsättningen ska de årliga förändringarna ha ett tydligare samband med invalidpensionsavgiften, vilket förbättrar möjligheterna att styra pensionsavgiften. Samtidigt blir förvaltningsstrukturen enklare när staten inte längre har sin egen separata beräkningsmodell med vidhängande system. 
Nuvarande beräkningsgrunder för arbetsgivarens pensionsavgift ska frångås. De består i dag av en ålders-, invalid- och familjepensionsdel och av en omkostnadsdel som verkställigheten av pensionsskyddet föranleder. De arbetsgivare som omfattas av statens pensionssystem ska beräkna pensionsavgiften på samma sätt som för närvarande som en procentandel av lönesumman. Procentsatsen för pensionsavgiften ska utgöras av dels en procentsats som grundar sig på arbetsinkomsterna och är lika stor för alla arbetsgivare, dels en arbetsgivarspecifik procentsats för invalidpensionsavgift. Arbetstagarens pensionsavgift ska innehållas av arbetsgivaren, som svarar för betalningen av pensionsavgiften i dess helhet. 
Lagändringen innebär inte någon förändring när det gäller vilka arbetsgivare som omfattas av statens pensionssystem och utifrån det betalar pensionsavgift för hela sin personal eller en del av den. Finansministeriet ska inte längre fatta beslut om arbetsgivarspecifika procentsatser för pensionsavgifter, utan Keva beräknar den arbetsgivarspecifika pensionsavgiften på de grunder som finansministeriet beslutar. Keva utfärdar anvisningar om betalning av pensionsavgiften och sköter uppgifter i anslutning till avgiftsuttaget, vilket motsvarar nuläget. Pensionsavgifterna ska även fortsättningsvis betalas in på statens pensionsfonds konto. 
Enligt förslaget ska det dessutom göras vissa andra justeringar och korrigeringar av teknisk natur som förenklar verkställandet av lagen. 
Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2019 och avses bli behandlad i samband med den. 
Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2019. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Social- och hälsovårdsutskottet anser propositionens syfte vara befogat, dvs. att se över och förtydliga avgiftsstrukturen i statens pensionssystem genom att förenkla bestämmandet av arbetsgivarens pensionsavgift. Utskottet tillstyrker de föreslagna ändringarna. 
Enligt propositionen ska invalidpensionsavgiften vara arbetsgivarspecifik och dess nivå i genomsnitt lika hög som den genomsnittliga invalidpensionsdelen av arbetspensionsavgiften för den privata sektorn. Också den arbetsinkomstbaserade pensionsavgiften ska dimensioneras så att pensionsavgiften i sin helhet i genomsnitt ska vara lika stor som den genomsnittliga arbetspensionsavgiften för den privata sektorn när alla delar av den beaktas. 
Utskottet anser att det med tanke på förutsägbarheten i nivån på pensionsavgifterna i statens pensionssystem är bra att nivån på pensionsavgiften sätts så att den nära följer den genomsnittliga avgiftsnivån inom arbetspensionssystemet. Men utskottet vill ändå fästa uppmärksamhet vid att denna väsentliga del av reformen endast framgår av propositionsmotiven. I propositionen sägs det att bestämmelser om grunderna för pensionsavgiften ska utfärdas genom förordning av statsrådet. Enligt utredning till utskottet ska den förordning av statsrådet som utfärdas med stöd av lagen inkludera en bestämmelse som medger att avvikelse från att följa avgiftsnivån inom arbetspensionssystemet görs genom beslut av finansministeriet. Utskottet ser det som problematiskt att denna avvikelse från reformens väsentliga innehåll inte nämns eller motiveras i propositionen. Utskottet ser det som viktigt att nivån på statens pensionsavgift i överensstämmelse med propositionens syfte hålls stabil och att eventuell variation hålls maximalt förutsägbara också på lång sikt genom att den genomsnittliga avgiftsnivån i arbetspensionssystemet följs. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Social- och hälsovårdsutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 101/2018 rd utan ändringar. 
Helsingfors 14.11.2018 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Krista
Kiuru
sd
vice ordförande
Hannakaisa
Heikkinen
cent
medlem
Outi
Alanko-Kahiluoto
gröna
medlem
Arja
Juvonen
saf
medlem
Niilo
Keränen
cent
medlem
Anneli
Kiljunen
sd
medlem
Jaana
Laitinen-Pesola
saml
medlem
Aino-Kaisa
Pekonen
vänst
medlem
Vesa-Matti
Saarakkala
blå
medlem
Kristiina
Salonen
sd
medlem
Sari
Sarkomaa
saml
medlem
Martti
Talja
cent.
Sekreterare var
utskottsråd
Sanna
Pekkarinen.
Senast publicerat 15.11.2018 14:24