Senast publicerat 08-05-2021 13:53

Betänkande ShUB 21/2020 rd RP 126/2020 rd Social- och hälsovårdsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 och 6 § i lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 och 6 § i lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården (RP 126/2020 rd): Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • regeringsråd Auli Valli-Lintu 
  social- och hälsovårdsministeriet
 • budgetråd Tero Tyni 
  finansministeriet
 • chefsjurist Pirkka-Petri Lebedeff 
  Finlands Kommunförbund
 • regionförvaltningsöverläkare Anne Hiiri 
  Regionförvaltningsverket i Södra Finland
 • förvaltningsdirektör Lauri Tanner 
  Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt
 • jurist Santeri Lindholm 
  Uleåborgs stad.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården ändras. 

Avsikten är att man före den reform av social- och hälsovårdens strukturer som ingår i programmet för statsminister Sanna Marins regering inte ska försvåra de kommande nya landskapens möjligheter att besluta om tjänster inom hela sitt område i enlighet med invånarnas behov och på lika villkor. 

Ändringen av lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården innebär att också ett projekt som genomförs via ett bolag som ägs av en kommun eller en samkommun ensam eller tillsammans med andra kommuner eller samkommuner inom dispensförfarandet jämställs med projekt som kommunen eller samkommunen själv genomför. Samtidigt föreskrivs det att kommunen eller samkommunen eller deras bolag ska ansvara för påföljderna av eventuell ogiltighet för ett lagstridigt avtal i de fall när orsakerna till ogiltigheten beror på kommunen eller samkommunen eller deras bolag. 

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Social- och hälsovårdsutskottet anser att de föreslagna preciseringarna i lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården (548/2016, nedan kallad begränsningslagen) är motiverade. Samtidigt konstaterar utskottet att det fortfarande finns ett behov av att ha kvar den temporära begränsningslagen, eftersom beredningen av en strukturell reform av social- och hälsovården pågår. 

Även om dispensförfarandet vid byggnadsinvesteringar inom offentlig social- och hälsovård i viss mån har ökat den administrativa bördan, har förfarandet enligt uppgifter till utskottet fungerat bra och haft positiv effekt på planeringen av investeringarna inom social- och hälsovården. Nyttan är därför större än den administrativa börda som förfarandet medför. Utskottet påpekar att det fortfarande finns anledning att understryka vikten av smidig och snabb behandling av dispens. Samtidigt lyfter utskottet fram kommunernas oro för att begränsningslagen kan orsaka problem med lokalhyror och fastighetsförvaltning samt leda till extra kostnader för den offentliga sektorn. 

Preciseringarna i 4 § innebär att en investering i byggnader som görs via ett bolag som ägs av en kommun eller en samkommun ensam eller tillsammans med andra kommuner eller samkommuner i dispensförfarandet jämställs med en investering som görs av kommunen eller samkommunen själv. Det förtydligar lagen, anser utskottet. Annars skulle kommuner och samkommuner kunna kringgå begränsningslagen genom att göra de investeringar som begränsningen avser via bolaget. Följaktligen stämmer preciseringarna i 4 § överens med lagens syfte. 

I propositionen preciseras 6 § så att en kommun, en samkommun eller ett bolag som ägs av en kommun eller en samkommun svarar för de kostnader och andra påföljder som följer av att ett lagstridigt avtal är ogiltigt, om de inte har ansökt om dispens eller har förfarit i strid med dispensen. Utskottet anser att den föreslagna preciseringen förtydligar ansvaret vid eventuell ogiltighet för rättshandlingar som gäller investeringar. Med preciseringen säkerställer man finansiärernas tillit till att kostnaderna för en investering som eventuellt blir ogiltig inte ska betalas av finansiärerna, om kommunen, samkommunen eller ett bolag som de äger har förfarit i strid med begränsningslagen vid dispensförfarandet. Enligt utskottet är ändringen nödvändig för att finansiärerna av de här orsakerna inte ska avstå från att finansiera investeringar i byggnader inom social- och hälsovården. Kommunerna, samkommunerna eller de bolag som de äger har tillgång till den bästa informationen om sina projekt. Om påföljderna till följd av ogiltighet beror på dem, ska enligt utskottet ansvaret ligga på aktörerna. 

Utskottet konstaterar att avsikten med ändringen i 6 § explicit är att ta ställning till vem som är ansvarig när man inte har ansökt om dispens för investeringar i byggnader på det sätt som avses i lagen eller förfarit i strid med dispensen. Däremot anger preciseringen inte vem som har eventuellt skadeståndsansvar när rättshandlingar har vidtagits i strid med begränsningslagen i andra situationer. 

DETALJMOTIVERING

2 §. Tillämpningsområde.

Utskottet föreslår att det till paragrafen om tillämpningsområde fogas ett nytt 4 mom., där tillämpningsområdet till följd av preciseringen i 4 och 6 § utvidgas till att likaså också gälla bolag som ägs av en kommun eller samkommun ensam eller tillsammans med andra kommuner eller samkommuner. 

6 §. När lagstridiga avtal upphör att vara bindande.

Utskottet föreslår att lydelsen i paragrafen preciseras så att det också beträffande eventuella andra konsekvenser explicit är fråga om påföljder som hänför sig till investeringar. Dessutom gör utskottet en språklig precisering, som inte påverkar den svenska lagtexten. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Social- och hälsovårdsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 126/2020 rd med ändringar.(Utskottets ändringsförslag) 

Utskottets ändringsförslag

Lag om ändring av 4 och 6 § i lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården 

I enlighet med riksdagens beslut 
Utskottet föreslår en ändring fogas Slut på ändringsförslaget till lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården (548/2016)Utskottet föreslår en ändring  ett nytt 4 mom. till 2 §, Slut på ändringsförslagetUtskottet föreslår en strykning  Slut på strykningsförslaget 
ändras Utskottet föreslår en strykning i lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården (548/2016) Slut på strykningsförslaget 4 § och 6 §, av dem 4 § sådant det lyder i lag 1057/2017, som följer: 
Utskottet föreslår en ändring 2 § Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Tillämpningsområde Slut på ändringsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en ändring  Slut på ändringsförslagetUtskottet föreslår en ändring Det som i 1 mom. 3 punkten sägs om att tillämpa lagen på kommuners och samkomkommuners investeringar i byggnader som används inom social- och hälsovården ska också tillämpas på motsvarande investeringar som görs av bolag som ägs av en kommun eller en samkommun ensam eller tillsammans med andra kommuner eller samkommuner. Dessutom tillämpas lagen på bolagen i fråga om påföljder som beror på att ett lagstridigt avtal upphör att vara bindande. Slut på ändringsförslaget (Nytt) 
4 § 
Investeringar i byggnader 
En kommun eller samkommun eller ett bolag som ägs av en kommun eller samkommun ensam eller tillsammans med andra kommuner eller samkommuner får inte ingå sådana förbindelser om investeringar i byggnader som används inom social- och hälsovården för vilka de totala kostnaderna exklusive mervärdesskatt överstiger fem miljoner euro. 
Trots det som föreskrivs i 1 mom. får en kommun eller samkommun eller ett i 1 mom. avsett bolag ansöka om dispens för att ingå en förbindelse om en sådan investering som avses i 1 mom. Social- och hälsovårdsministeriet kan bevilja dispens, om investeringen är nödvändig och brådskande för att trygga tillgången till tjänsterna. 
Trots det som föreskrivs i 1 mom. får kommuner och samkommuner och i 1 mom. avsedda bolag ingå förbindelser om investeringar som hänför sig till årligt underhåll av byggnader samt om sådana investeringar som är nödvändiga utifrån tillsynsmyndighetens inspektioner. 
Vad som ovan föreskrivs om investeringar gäller även sådana investeringar i byggnader som görs med stöd av avtal om hyres- eller annan nyttjanderätt till byggnader och för vilka de totala kostnaderna exklusive mervärdesskatt överstiger fem miljoner euro. Om en kommun eller samkommun eller ett i 1 mom. avsett bolag har fått dispens enligt 2 mom. för en sådan investering eller om investeringarnas totala kostnader exklusive mervärdesskatt är högst fem miljoner euro ska 3 § inte tillämpas på ett sådant avtal om en investering. 
6 § 
När lagstridiga avtal upphör att vara bindande 
Om en rättshandling enligt 2–4 § har företagits i strid med denna lag, är avtalet ogiltigt. Kommunen, samkommunen eller det bolag som de äger ansvarar för de investeringskostnader och andra eventuella påföljder som Utskottet föreslår en ändring har samband med investeringen och som  Slut på ändringsförslagetberor på ett lagstridigt avtals ogiltighet, om de inte ansökt om dispens eller om de förfarit i strid med dispensen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 24.9.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Markus Lohi cent 
 
vice ordförande 
Mia Laiho saml 
 
medlem 
Pekka Aittakumpu cent 
 
medlem 
Kaisa Juuso saf 
 
medlem 
Noora Koponen gröna 
 
medlem 
Aki Lindén sd 
 
medlem 
Hanna-Leena Mattila cent 
 
medlem 
Veronica Rehn-Kivi sv 
 
medlem 
Hanna Sarkkinen vänst 
 
medlem 
Juhana Vartiainen saml 
 
medlem 
Heidi Viljanen sd 
 
medlem 
Sofia Virta gröna 
 
ersättare 
Terhi Koulumies saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Päivi Salo.