Betänkande
ShUB
7
2019 rd
Social- och hälsovårdsutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 148 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 148 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (RP 42/2019 rd): Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för betänkande 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
regeringssekreterare
Tiina
Muinonen
social- och hälsovårdsministeriet
chefsmatematiker
Henri
Riuttala
Folkpensionsanstalten
jurist
Maire
Lumiaho
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
aktuarie
Jorma
Kinnunen
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
Suomen Kirjailijaliitto r.y.
Forskarförbundet.
Inget yttrande av 
Konstnärsgillet i Finland.
PROPOSITIONEN
Regeringen föreslår att den paragraf som gäller finansieringen av totalkostnaderna i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar ändras i fråga om de procentuella andelar med vilka de olika finansieringsparterna deltar i täckandet av totalkostnaderna för systemet med olycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring för lantbruksföretagare. 
Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2020 och avses bli behandlad i samband med den. 
Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2020. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Till de totala kostnaderna för den obligatoriska olycksfallsförsäkringen för lantbruksföretagare och stipendiater enligt lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (873/2015) räknas ersättningskostnader, utgifterna för skydd i arbetet och skäliga kostnader för vård. De totala kostnaderna finansieras genom en grundskyddsandel, lantbruksföretagarnas och stipendiaternas försäkringspremieandel, statens andel och avkastningen av placeringar. Genom grundskyddsandelen täcks sådana socialförsäkringsförmåner som en lantbruksföretagare har rätt till oberoende av systemet med olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare, men som på grund av prioritetsordningen mellan förmånssystemen betalas via detta system. 
I finansieringen av grundskyddet deltar de inrättningar som ansvarar för förmånerna inom grundtryggheten, Folkpensionsanstalten i fråga om förmåner som hör till systemet och finansieras enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004) och folkpensionslagen (568/2007) samt Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt i fråga om förmåner som hör till systemet och finansieras enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006). Övriga kostnader för lantbruksföretagarnas olycksfallsförsäkringssystem är tilläggsskydd som täcks genom försäkringspremier och statliga medel. Dessutom deltar staten indirekt i finansieringen av grundskyddsandelen, eftersom staten med stöd av sjukförsäkringslagen, folkpensionslagen och lagen om pension för lantbruksföretagare svarar för en del av Folkpensionsanstaltens och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts förmånsutgifter. 
Finansieringsandelarna för de finansierande parterna i olycksfallsförsäkringen för lantbruksföretagare och stipendiater justeras med bestämda intervaller, eftersom förändringarna i förmånerna och de ändringar som påverkar dem ändrar förhållandet mellan grundskyddet och tilläggsskyddet samt finansieringsandelarna. Regeringens proposition grundar sig på den senaste kontrollräkningen, som baserar sig på Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts registeruppgifter om betalda ersättningar för olycksfall och yrkessjukdomar samt arbetspensioner år 2018. 
Enligt propositionen minskar Folkpensionsanstaltens och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts relativa andel av de totala kostnaderna – cirka 35,8 miljoner euro – för grundskyddet från 37 procent till 31,6 procent, medan andelen av det tilläggsskydd som finansieras av de försäkrade och staten i stället ökar från 63 procent till 68,4 procent. 
Folkpensionsanstaltens andel av de totala kostnaderna för systemet minskar från 27,6 procent till 24,8 procent, dvs. med cirka 1 miljon euro. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts andel av de totala kostnaderna för systemet minskar från 9,4 procent till 6,8 procent, dvs. med cirka 0,9 miljoner euro. När den andel som finansieras med tilläggsskydd stiger ökar de försäkrades och statens finansieringsandel. De försäkrades finansieringsandel stiger från 33,5 procent till 37,3 procent, dvs. med cirka 1,4 miljoner euro. Höjningen av de försäkrades finansieringsandel betyder att försäkringspremien måste höjas med cirka 15 procent. Statens direkta finansieringsandel stiger från 29,5 procent till 31,1 procent, dvs. med cirka 0,5 miljoner euro. Statens andel av grundskyddsandelen beräknas dock minska med 1,5 miljoner euro. Totalt deltar staten 2020 med cirka 16,8 miljoner euro i de totala kostnaderna för systemet, vilket är cirka 1 miljon euro mindre jämfört med situationen enligt den gällande lagen. 
Utskottet förordar att ändringarna i finansieringsandelarna godkänns i enlighet med propositionen. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Social- och hälsovårdsutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 42/2019 rd utan ändringar. 
Helsingfors 6.11.2019 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Anu
Vehviläinen
cent
vice ordförande
Mia
Laiho
saml
medlem
Pekka
Aittakumpu
cent
medlem
Kim
Berg
sd
medlem
Anna-Kaisa
Ikonen
saml
medlem
Kaisa
Juuso
saf
medlem
Arja
Juvonen
saf
medlem
Noora
Koponen
gröna
medlem
Aki
Lindén
sd
medlem
Hanna-Leena
Mattila
cent
medlem
Ilmari
Nurminen
sd
medlem
Veronica
Rehn-Kivi
sv
medlem
Heidi
Viljanen
sd.
Sekreterare var
utskottsråd
Sanna
Pekkarinen.
Senast publicerat 7.11.2019 13:09