Betänkande
ShUB
9
2018 rd
Social- och hälsovårdsutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av narkotikalagen
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av narkotikalagen (RP 108/2018 rd): Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för betänkande. 
PROPOSITIONEN
Regeringen föreslår att narkotikalagen ändras. De EU-bestämmelser som det hänvisas till i lagen och som gäller definitionen av narkotika och kontrollen av narkotikaprekursorer har upphävts, och avsikten är att det i lagen ska hänvisas till de nya bestämmelser som ersätter dem. 
Lagen avses träda i kraft senast den 23 november 2018. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker propositionen utan ändringar. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Social- och hälsovårdsutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 108/2018 rd utan ändringar. 
Helsingfors 8.11.2018 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Krista
Kiuru
sd
medlem
Outi
Alanko-Kahiluoto
gröna
medlem
Arja
Juvonen
saf
medlem
Niilo
Keränen
cent
medlem
Anneli
Kiljunen
sd
medlem
Jaana
Laitinen-Pesola
saml
medlem
Anne
Louhelainen
blå
medlem
Aino-Kaisa
Pekonen
vänst
medlem
Pekka
Puska
cent
medlem
Sari
Raassina
saml
medlem
Veronica
Rehn-Kivi
sv
medlem
Vesa-Matti
Saarakkala
blå
medlem
Kristiina
Salonen
sd
medlem
Sari
Sarkomaa
saml
medlem
Martti
Talja
cent
ersättare
Hanna-Leena
Mattila
cent.
Sekreterare var
utskottsråd
Harri
Sintonen.
Senast publicerat 8.11.2018 16:21