Dagordning
DO
20
2019 rd
Plenum
Onsdag 19.6.2019 kl. 14.02
1
Namnupprop
2
Meddelanden
2.1
Svar på skriftliga spörsmål
Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 1–4, 6/2019 rd har anlänt till riksdagen. 
2.2
Ordförande och vice ordförande till utskotten
Utskotten har valt ordföranden och vice ordföranden. 
3
Val av kanslikommissionen
Val
VAL 20/2019 rd
Val
4
Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2018
Berättelse
Remissdebatt
5
Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2018
Berättelse
Remissdebatt
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 kap. 7 § och 14 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
8
Meddelanden
8.1
Regeringens propositioner
Statsrådet har 19.6.2019 överlämnat regeringens proposition RP 5/2019 rd. 
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av skjutvapenlagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
10
Nästa plenum
Senast publicerat 19.6.2019 15:00