Plenarprotokollets huvudsida
PR
13
2018 rd
Plenum
Tisdag 27.2.2018 kl. 14.00—20.09
Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 20.09. 
Överläggningarna leddes av förste vice talman Mauri Pekkarinen (14.00—16.31), talman Paula Risikko (16.31—18.28) och andre vice talman Tuula Haatainen (18.28—20.09). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-173400
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
2.1
Unionsärenden
Statsrådet lämnade 22.2.2018 unionsärendena U 7, 8/2018 rd till riksdagen. Talmannen har remitterat ärendena till stora utskottet, som förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 7 och kommunikationsutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 8. 
Statsrådets framtidsredogörelse, del 1 Bred förståelse av förändringarna i arbetslivet
Statsrådets redogörelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 6/2017 rd. Ärendet slutbehandlat. 
Talmanskonferensens förslag om ändring av riksdagens arbetsordning och 9 § i lagen om riksdagens tjänstemän
Talmanskonferensens förslag
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet, som förvaltningsutskottet och försvarsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 24 § i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket och 3 § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 4/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Moderskapslag
Medborgarinitiativ
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
7
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på onsdag 28.2.2018 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 20.09. 
Senast publicerat 27.2.2018 21:27