Plenarprotokollets huvudsida
PR
25
2019 rd
Plenum
Fredag 28.6.2019 kl. 10.00—10.23
Plenum började kl. 10.00. Plenum avslutades kl. 10.23. 
Överläggningarna leddes av förste vice talman Tuula Haatainen (10.00—10.23). 
1
Namnupprop
Namnuppropsrapport EDK-2019-AK-256910
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
2.1
Regeringens propositioner
Statsrådet har 27.6.2019 överlämnat regeringens proposition RP 6/2019 rd. 
2.2
Bindningar, SR
Till riksdagen har lämnats Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (statsminister Rinne samt ministrarna Kiuru och Marin) SR 2/2019 rd. 
Ordförande och vice ordförande till utskotten
Underrättelsetillsynsutskottet har 26.6.2019 valt ordförande och vice ordförande. 
Åtgärdsmotioner
Talmanskonferensen har 27.6.2019 beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 1-3/2019 rd till utskott. 
Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2019
Regeringens proposition
Tilläggsbudgetmotion
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen godkände förslaget till en andra tilläggsbudget för 2019 i proposition RP 5/2019 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att tilläggsbudgetmotionerna TBM 1-9/2019 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av den andra tilläggsbudgeten för 2019. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av skjutvapenlagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 4/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Avbrytande av riksmöte
Riksdagsarbete diverse
RAD 2/2019 rd
Enda behandling
Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag. 
6
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på onsdag 4.9.2019 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 10.23. 
Senast publicerat 28.6.2019 14:57