Plenarprotokollets huvudsida
PR
33
2018 rd
Plenum
Onsdag 11.4.2018 kl. 14.10—16.07
Plenum började kl. 14.10. Plenum avbröts kl. 16.02. Plenum fortsatte kl. 16.03. Plenum avslutades kl. 16.07. 
Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (14.10—16.02 och 16.03—16.07). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-182338
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
2.1
Berättelser
Till riksdagen har lämnats Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för 2017 (B 3/2018 rd). 
Åtgärdsmotioner
Talmanskonferensen har 10.4.2018 beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 11-18/2018 rd till utskott. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 13 kap. 6 § i arbetsavtalslagen, 22 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare och 32 § i statstjänstemannalagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 189/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilskattelagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 178/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Fyllnadsval till stora utskottet
Val
VAL 47/2018 rd
Val
Riksdagen valde Raija Vahasalo till ersättare i stora utskottet. 
Fyllnadsval till Finlands Banks revisorer
Val
VAL 48/2018 rd
Val
Riksdagen valde Eero Lehti till medlem i Finlands Banks revisorer. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om säkerhetsskydd i Migrationsverket och lag om ändring av 83 § i lagen om privata säkerhetstjänster
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ombildning av Trafikverkets trafikstyrnings- och trafikledningstjänster till aktiebolag och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om regionutveckling och tillväxttjänster och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
Behandling
Riksdagen bordlade ärendet till plenum 18.4.2018. 
Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 72 § i riksdagens arbetsordning
Talmanskonferensens förslag
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i förslaget till beslut i talmanskonferensens förslag TKF 2/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av förslaget till beslut avslutades. 
11
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på torsdag 12.4.2018 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 16.07. 
Senast publicerat 23.4.2018 14:33