Senast publicerat 24-05-2021 17:19

Plenarprotokollets huvudsida PR 42/2021 rd Plenum Torsdag 15.4.2021 kl. 18.39—18.58

Plenum började kl. 18.39. Plenum avslutades kl. 18.58. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Juho Eerola (18.39—18.58). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-366203Bilaga 1A

I stället för namnupprop antecknades de ledamöter som deltog i föregående plenum som närvarande. 

2.  Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom

Övrigt ärendeÖ 6/2021 rd
Utskottets betänkandeGrUB 8/2021 rd
Enda behandlingen

Riksdagen beslutade i enlighet med grundlagsutskottets förslag att statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom (275/2021) upphävs till den del den gäller tillämpning av förordningen i landskapet Norra Savolax och att förordningen inte upphävs till övriga delar. Ärendet slutbehandlat. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om skadeersättningar vid statliga tjänsteresor

Regeringens propositionRP 41/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 4/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 41/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om användning av Kyotomekanismerna

Regeringens propositionRP 5/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 10/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.4.2021. 

5.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 20.4.2021 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 18.58.