Plenarprotokollets huvudsida
PR
5
2015 rd
Plenum
Tisdag 19.5.2015 kl. 14.00—14.07
Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 14.07. 
Överläggningarna leddes av förste vice talman Timo Soini (14.00—14.07) 
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2015-AK-3920
Bilaga 1
Namnupprop verkställdes. 
Meddelanden
Regeringens propositioner
Statsrådet har 13.5.2015 överlämnat regeringens propositioner RP 2-5/2015 rd. Propositionerna tas till remissdebatt i detta plenum. 
Berättelser
Statens revisionsverk har 13.5.2015 till riksdagen lämnat sin berättelse om tillsynen över partifinansieringen 2014, och statsrådet har 23.4.2015 till riksdagen lämnat regeringens årsberättelse 2014 (B 4, 9/2015 rd). 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 § i utlänningslagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med om förslag till lag om ändring av 19 och 28 § i gymnasielagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av informationssamhällsbalken
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på fredag 22.5.2015 kl. 13.00. Plenum avslutades klockan 14.07. 
Senast publicerat 25.4.2016 09:34