Senast publicerat 04-06-2021 21:42

Punkt i protokollet PR 104/2016 rd Plenum Torsdag 20.10.2016 kl. 15.59—19.16

11.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 7 kap. 17 a § i konsumentskyddslagen

LagmotionLM 57/2016 rdTouko Aalto gröna m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.