Senast publicerat 05-06-2021 09:03

Punkt i protokollet PR 104/2017 rd Plenum Fredag 13.10.2017 kl. 13.00—13.36

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 57 och 66 § i fordonsskattelagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 81/2017 rd
Utskottets betänkandeFiUB 7/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.10.2017.