Punkt i protokollet
PR
106
2016 rd
Plenum
Tisdag 25.10.2016 kl. 14.04—20.39
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 150 § i kommunallagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Talman Maria Lohela
Ärende 8 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet. 
Debatt
16.02
Anneli
Kiljunen
sd
Arvoisa rouva puhemies! Ensinnäkin täytyy todeta, että se, että työterveydenhuollon yhtiöittämisvelvollisuutta koskevaa siirtymäsäännöstä kuntalaissa jatketaan kahdella vuodella, on kannatettava ja hyvä laki. Tätä asiaahan käsiteltiin jo viime kaudella, ja siinä mielessä täytyy todeta, että, voisiko sanoa, täällä on nyt tullut vähän muutoksia ja erilaisia näkemyksiä siihen viime kauteen nähden. Mutta kaiken kaikkiaan tämä on hyvä esitys. 
Tämä asia liittyy sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen, ja — me käsittelemme nyt tällä hetkellä eduskunnassa myös hankintalakia — tämä sivuaa myös hankintalakia. Ja nyt kun täällä on kaksi ministeriä paikalla, niin en malta olla toteamatta sitä, että meillä monet kunnat ja sairaanhoitopiirit ovat kehittäneet kokonaisvaltaisesti työterveydenhuoltoa ja nyt suurena huolena on se, että tämä kokonaisvaltainen työterveydenhuolto pilkkoutuu nimenomaan julkisen sektorin elikkä kuntien ja kuntayhtymien tuottamana. Se tarkoittaa nyt käytännössä sitä, että ennalta ehkäisevä työterveydenhuolto voidaan tuottaa julkisella sektorilla mutta sairaanhoito täytyy yhtiöittää, elikkä tämä kokonaisvaltainen työterveydenhuollon kehittäminen vaikeutuu. Tältä osin se hyvä kehitystyö, jota eri puolilla Suomea nyt tehdään, tulee muuttumaan. Se tulee myös aiheuttamaan sen, että julkisen sektorin työterveydenhuollot ovat eriarvoisessa asemassa suhteutettuna yksityiseen työterveydenhuoltoon. Nyt toivoisin asianomaisilta ministereiltä kannanottoja, näkemystä tähän kysymykseen, joka on koko työterveydenhuollonkin kannalta hyvin tärkeä kysymys. Se ei liity varsinaisesti tähän, mutta se sivuaa hyvin vahvasti tätä esitystä, joka nyt meillä on käsittelyssä. 
16.05
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
Arvoisa puhemies! Tosiaankin tämä käsittelyssä oleva hallituksen esitys liittyy osaltaan sote-uudistukseen, elikkä se mahdollistaa tämän nykytilan jatkumisen sote-uudistuksen voimaantuloon saakka, jotta kuntien ei tarvitsisi tuota työterveyshuoltoaan yhtiöittää näiksi kahdeksi viimeiseksi vuodeksi — tosiaankin sinänsä varmasti ihan järkevä esitys. 
Mutta samoin kuin edustaja Kiljunen tuossa totesi, minullakin on suuri huoli siitä, mitä kuntien järjestämälle työterveyshuollolle sitten soten aikana tapahtuu, ja toisaalta myöskin eduskunnan käsittelyssä oleva hankintalaki jättää aika suuria kysymysmerkkejä sen suhteen, mitä sille kuntien työterveyshuollolle jatkossa tapahtuu. Toivonkin, että ministerit voisivat hieman kommentoida tätä näkökulmaa. 
Riksdagen avslutade debatten. 
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 
Senast publicerat 10.2.2017 13:12