Punkt i protokollet
PR
109
2017 rd
Plenum
Tisdag 24.10.2017 kl. 13.59—19.29
10
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av 2 kap. i polislagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Talman Maria Lohela
Ärende 10 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande FvUB 17/2017 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. 
Debatt
19.19
Kari
Kulmala
si
Arvoisa rouva puhemies! Tällä esityksellä poliisilain 2 luvun turvallisuustarkastussääntelyä täsmennetään ja täydennetään niin, että poliisi voi jatkossa tehdä nykyistä kattavampia turvallisuustarkastuksia erityistä suojelua tai erityistä valvontaa edellyttävissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Mielestäni tämä lakiesitys on enemmän kuin aiheellinen. 
Esityksen mukaan poliisimiehellä olisi jatkossa tilanteen välttämättä edellyttäessä oikeus tarkastaa henkilö paitsi vaaraa aiheuttavien esineiden ja aineiden varalta, myös sen varmistamiseksi, ettei henkilöllä ole hallussaan sellaisia esineitä tai aineita, joiden hallussapito tilaisuudessa on muuten laissa tai lain nojalla kielletty. Näitä ovat esimerkiksi kokoontumislain 23 §:n 3 momentin nojalla kielletyt alkoholijuomat ja muut päihdyttävät aineet sekä laittomasti hallussa olevat huumausaineet. 
Tämän lisäksi poliisimiehen oikeutta tarkastuksen tekemiseen tapahtumapaikoilla täydennettäisiin nykyisestä siten, että poliisimies voisi tilanteen edellyttäessä kohdistaa turvallisuustarkastuksen myös tilaisuuden järjestämisalueella olevaan henkilöön. Mielestäni tämäkin ehdotus on perusteltu muutos. Poliisimies voi ehdotuksen mukaan tilanteen niin edellyttäessä kohdistaa turvallisuustarkastuksen myös tilaisuuden järjestämisalueella olevaan henkilöön eikä vain tilaisuuteen saapuvaan, sieltä poistuvaan tai tilaisuuden järjestämispaikan välittömässä läheisyydessä olevaan henkilöön, kuten nykyisin. Tämä on hyvä uudistus, vaikka entistäkin lakia on paljon kritisoitu tiettyjen tahojen toimesta. Tavoitteena tulee olla tilaisuuksien järjestyksen ja meidän kaikkien turvallisuuden parantaminen, ja siihen myös tämä lakiesitys pyrkii. Tämä tavoite on kannatettava erityisesti nykyisessä turvallisuustilanteessa. 
Nämä ehdotetut muutokset varmistavat osaltaan sen, että poliisimiehellä on alueellisesti riittävän kattava oikeus erilaisten tilaisuuksien järjestyksen ja turvallisuuden välttämättä edellyttämän tarkastuksen suorittamiseen. Järjestyksenvalvojalla ja poliisilla on mahdollisuus tarkistaa tilaisuuden osanottajat ja näiden mukana olevat tavarat. Molemmilla on ollut hieman erilaiset toimivaltuudet. Esitetyn mukaisesti ehdotettu sääntely on tarkoituksenmukainen myös molempien toimivaltuuksien sääntelyn johdonmukaisuuden kannalta. Turvallisuustarkastus toimitetaan käsin tunnustelemalla tai esimerkiksi koulutettua koiraa käyttäen. On selvää, että tarkastuksessa ei saa puuttua tarkastettavan henkilökohtaiseen koskemattomuuteen enempää kuin tehtävän suorittamiseksi on välttämätöntä ja tarkastuksessa on noudatettava olosuhteiden edellyttämää hienotunteisuutta. Pidänkin erittäin tärkeänä, että huumekoiraa voidaan käyttää aktiivisesti jo esimerkiksi festivaalialueen portilla. Koira seuloo samalla tavoin tarkalla nenällään tuoksut huumeista kuten tutka liikennenopeusvalvonnassa ylinopeutta ajavat tai alkometri liikenteessä humalassa ajavat. 
Arvoisa puhemies! Pidän tätä hallituksen esitystä erittäin hyvänä ja tarpeellisena. 
19.22
Jani
Mäkelä
ps
Arvoisa puhemies! Vaikka hallitus ja sisäministeri ovatkin kyllästymiseen asti hokeneet, ettei pelolle saa antaa valtaa, niin on hyvä, että hallituksenkin piirissä on todettu väistämätön suomalaisen ja eurooppalaisen turvallisuustilanteen muutos tämän kansainvaelluksen takia. Pelkät puheet eivät riitä. Parempi myöhään kuin ei silloinkaan, sanoisi vanha kansa. On hyvä, että poliisille suodaan mahdollisuus nykyistä kattavampien turvallisuustarkastuksien tekemiseen erityistä suojelua tai erityistä valvontaa edellyttävissä tilaisuuksissa tai tapahtumissa. Tämä yksittäinen muutos on kannatettava. Toivoisin kuitenkin, että näitä asioita katsottaisiin myös laajempana kokonaisuutena yksittäisten muutosten lisäksi ja ylitse. 
Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 37/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Senast publicerat 12.1.2018 13:26