Punkt i protokollet
PR
110
2018 rd
Plenum
Onsdag 7.11.2018 kl. 14.04—17.26
14
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde som gäller behandling av personuppgifter
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—45 i proposition RP 26/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 8.11.2018 14:06